Kaupunginvaltuusto, kokous 21.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttötaloussuunnitelma 2016 ja lisämäärärahaesitys

MliDno-2016-215

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paula Sihvonen, talouspäällikkö, Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 30§ mukaisesti ”Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.” Käyttösuunnitelmassa on esitettävä:

1. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet

Talousarvio sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Lautakuntien tuloskortit poikkeavat valtuuston korteista, koska lautakuntien kortteihin on kirjattu myös operatiivisen toiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Näitä operatiivisia toimenpiteitä on seurattava ja niistä raportoitava lautakunnalle.

2. Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja
    vastuuhenkilöt)

3. Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet
    a. yksiköiden päälliköiden toimivalta
    b. käyttösuunnitelman muutoksien tekeminen johtosäännön mukaisesti

4. Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilönsä sekä asiatarkastajat
    a. tulosyksiköittäin
    b. huomioiden myös tasetilien hyväksyjät ja asiatarkastajat
    c. palkkailmoituksien hyväksyjät, jos poikkeaa muusta tositteiden
        hyväksymiskäytännöstä (esim. erilliskorvaukset, luottamusmies-
        palkkiot)
    d. investointimenot ja irtaimen omaisuuden hankinnan hyväksyjät
        ja asiatarkastajat (huomioiden investointiraja 10.000 euroa)

Hyväksyjä- ja asiatarkastajalista on lähetettävä sähköpostilla Kunnan Taitoaan sekä tallennettava R:\SAP\Rondo\Rondo hyväksyjät\2016 SIPS HYVAKSYJAT.

5. Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta
    tarpeellista

Talousarvion sopeutustoimenpiteet on huomioitava tässä yhteydessä. Tiliryhmän sisällä voi tehdä muutoksia vain, jos ne ovat välttämättömiä toiminnan kannalta. Talousarviossa esitetyt sitovat määrärahat eivät saa käyttösuunnitelmassa muuttua.

Kuntamaisemaan tehtävät muutokset on ilmoitettava talouspalveluihin, Kuntamaisema-taulut muodostavat palveluiden seurantapohjan vuodelle 2016. Kuntamaiseman ja taloussuunnittelun eurot on täsmättävä keskenään toimiala- tasolla (tulot - menot – netto).

6. Tulosalueiden omat käytännöt määrärahojen seurannasta ja vastuista.

Käyttösuunnitelmat on hyväksytettävä lautakunnissa 31.1.2016 mennessä ja toimitettava talouspalveluihin. Liikelaitokset hyväksyttävät talousarviot johtokunnilla ja tekevät tarpeellisessa laajuudessa käyttösuunnitelmat omaan käyttöönsä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2016.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Elina Hölttä esitti Jyrki Koivikon kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää irtaimen omaisuuden osalta niin, että Vanhalan koulun kalustamisesta (ks 2016) summaksi päätetään 100 000 € ja 20 000 € siirretään takaisin perusopetuksen ict-kalustoon.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Elina Hölttä on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Elina Höltän esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) "kyllä"-ääntä (Pekka Pöyry, Petri Tikkanen, Markku Paukku, Rauni Berndt, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen, Katri Kontunen-Karhula), kolme (3) "ei"-ääntä (Elina Hölttä, Jyrki Koivikko, Eeva Vihermäki) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Susanna Rusakko).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

 

Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Rauni Berndtin kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että 1.8.2016 alkaen kasvatushenkilöstön suhdeluku pysyy 1/7 ja subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkonen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.
 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko, Katri Kontunen-Karhula, Elina Hölttä, Eeva Vihermäki), kuusi (6) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Pekka Pöyry, Susanna Rusakko, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt) ja yksi (1) ”tyhjä”-ääni (Markku Paukku).

Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkittiin, että Samuel Tarkiainen poistui klo 19:00, Janne Strengell poistui klo 19:12 ja Petri Pekonen poistui klo 19:16 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on käyttänyt kokouksessaan 1.2.2016/§ 28 otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen 28.1.2016/§ 10:

---
Lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka esitti Olli Nepposen kannattamana otto-oikeuden käyttämistä kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen 28.1.2016 § 10 ja asian palauttamista ko. lautakuntaan. Veli Liikanen esitti Rauni Lehkosen kannattamana, että kaupunginhallitus ei käytä kasvatus- ja opetuslautakunnan 28.1.2016 § 10 asian osalta otto-oikeutta.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi todettiin, että puheenjohtaja on tehnyt esittelijän esityksestä poikkeavan esityksen ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä, äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Veli Liikasen esitystä, äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 "kyllä"-ääntä (Outi Kauria, Hannu Kilkki, Seija Kuikka, Olli Nepponen, Petri Pekonen, Armi Salo-Oksa, Arto Seppälä, Sari Teittinen, Juha Vuori, Jaakko Väänänen ja Anne Korhola) ja 2 "ei"-ääntä (Veli Liikanen ja Raine Lehkonen). Poissa Jaana Vartiainen ja Kati Kähkönen.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt puheenjohtaja Seija Kuikan esityksen.
---

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2016 valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisena.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Ukkonen esitti Rauni Berndtin, Janne Strengellin ja Petri Tikkasen kannattamana, että esittäjän ehdotukseen lisäys (johtuen § 17:n päätöksestä), että käyttösuunnitelmaa täydennetään 60 000 €:n lisämääräraha-anomuksella, joka osoitetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Osmo Ukkosen esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) "kyllä"-ääntä (Jyrki Koivikko, Jarkko Sanisalo ja Matti Piispa), kahdeksan (8) "ei"-ääntä (Petri Tikkanen, Susanna Rusakko, Sari Rautiainen, Osmo Ukkonen, Rauni Berndt, Markku Paukku, Janne Strengell ja Henna Kauria) ja kaksi (2) ”tyhjä”-ääntä (Eeva Vihermäki ja Leila Selenius).

Puheenjohtaja totesi, että Osmo Ukkosen esitys on äänestetty kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Valmistelija

Paula Sihvonen, talouspäällikkö, Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötaloussuunnitelman 2016 ja lautakunnan päätöksen mukaisesti hyväksyy 60 000 euron lisämääräraha-anomuksen viitaten kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen § 17/25.2.2016 (Rahulan koulun toiminnan jatkuminen). 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Juha Vuori esitti Sari Teittisen kannattamana, että asiasta ei tehdä anomusta lisämäärärahasta vaan sivistystoimi etsii ko. määrärahan käyttösuunnitelman sisältä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät "Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Juha Vuoren esitystä, äänestävät "Ei".  Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 Kyllä-ääntä (Arto Seppälä, Jaakko Väänänen, Hannu Kilkki, Raine Lehkonen, Veli Liikanen, Outi Kauria, Jaana Vartiainen, Petri Pekonen) ja 6 Ei-ääntä (Armi Salo-Oksa, Juha Vuori, Vesa Himanen, Sari Teittinen, Kati Kähkönen, Seija Kuikka).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötaloussuunnitelman 2016 ja lautakunnan päätöksen mukaisesti hyväksyy 60 000 euron lisämääräraha-anomuksen viitaten kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen § 17/25.2.2016 (Rahulan koulun toiminnan jatkuminen). 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Juha Vuori esitti valtuutettujen Raimo Heinäsen ja Vesa Himasen kannattamana, että lisämäärärahaa ei myönnetä vaan kustannus katetaan kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötaloussuunnitelman sisältä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaitavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät "Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Juha Vuoren esitystä, äänestävät "Ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 36 Kyllä-ääntä ja 23 Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 2.

Tiedoksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta, Virpi Siekkinen, Paula Sihvonen, talouspalvelut, Kunnan Taitoa/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.