Kaupunginvaltuusto, kokous 21.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Eron myöntäminen Milja Kinni-Jenulle Ristiinan aluejohtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

MliDno-2015-2347

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan aluejohtokunnan jäsen Milja Kinni-Jenu pyytää eroa aluejohtokunnan jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Ristiinan aluejohtokunnan kokoonpano toimikaudella 2013 - 2016 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:
1. Puhakka P. Olli J., diplomi-insinööri
2. Puhakka-Matilainen Eija, yrittäjä
3. Kortelainen Hannu, toimitusjohtaja
4. Tikkanen Petri, työsuojeluvaltuutettu, VPJ
5. Klén Tanja, yrittäjä
6. Vartiainen Jaana, lastentarhanopettaja
7. Viitikka Jari, metsäkoneenkuljettaja, PJ
8. Hämäläinen Ari, maatalousyrittäjä
9. Kilpeläinen Kaija, vakuutusvirkailija, eläkeläinen
10. Elkharam Tiina, yrittäjä
11. Rantalainen Erkki, diplomi-insinööri
12. Härkönen Päivi, yrittäjä
13. Kinni-Jenu Milja, filosofian ylioppilas

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Jan-Mika Korhonen,
2. Pönniö-Kanerva Tarja, kahvilan emäntä
3. Ahonen Hannu,
4. Liukkonen Seppo, autonkuljettaja
5. Töyrynen Kirsi, myyjä
6. Hassinen Sanni,
7. Siiriäinen Jukka, työnjohtaja
8. Härkönen Jyrki, maanviljelijä
9. Suutari-Piispa Eija, AMK-hortonomi
10. Palmgren Marjo, sairaanhoitaja
11. Kolmisoppi Jenni, kieltenopettaja
12. Himanen Vesa, kiinteistönhoitaja, laitosmies
13. Kuusela Jukka,

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Milja Kinni-Jenulle Ristiinan aluejohtokunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Milja Kinni-Jenulle Ristiinan aluejohtokunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Milja Kinni-Jenulle ja valitsi hänen sijaansa Ristiinan aluejohtokunnan jäseneksi Jukka Kuuselan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsi Jukka Kuuselan tilalle hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi lehtori Mikko Siitosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Milja Kinni-Jenu, valittu jäsen, Ristiinan aluejohtokunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa/palkanlaskenta, kansliapalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.