Kaupunginvaltuusto, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Valtuustoaloite: Mikkelin valtuustostrategia pitää saada käytännöntasolle

MliDno-2018-425

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jarno Strengell ym. esittivät 12.2.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 Mikkelin kaupungin toimintaa ohjaavan valtuustostrategian vuosille 2018-2021. Valtuustostrategiaa päivitetään vuosittain, silti on pelko, että strategia jää monen muun asiakirjan tavoin pöytälaatikkoon pölyyntymään.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupungin 2000 työntekijää on saatava sitoutettua strategiaan. ilman työntekijöiden positiivista asennetta, strategialla ei tee mitään. Strategian pitää olla työntekijöille ymmärrettävä ja päämäärien selkeitä. Esimiesten pitää keskustella strategian tavoitteista alaistensa kanssa ja strategian tärkeimmät tavoitteet pitää pystyä tiivistämään yhdelle sivulle.

Lisäksi neljän vuoden strtegia pitää pilkkoa teemavuosiin. Teemavuoden aikana järjestetään teeman mukaisia toimenpiteitä ja tapahtumia, joilla osallistetaan kaupungin asukkaita strategian toteuttamiseen sekä tehdään strategian mukaisia konkreettisia toimenpiteitä.

Teemavuodet voisivat olla strategian sisällön mukaisesti esimerkiksi seuraavanlaisia: lisätään ja edes autetaan asukkaiden aktiivisuutta, taataan asukkaille puhdas elinympäristö ja terveet tilat, huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajan asuminen, edistetään alueen yrittäjyyttä ja työllisyyttä.

Aloitteen allekirjoittaneet

Jarno Strengell
Raine Lehkonen, Satu Taavitsainen, Ulla Leskinen,
Markku Aholainen, Hannu Tullinen, Paavo Barck,
Marita Hokkanen, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen,
Jenni Tissari, Hanne Vainio, Jatta Juhola,
Arto Seppälä"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen talous- ja elinvoimapalveluiden valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Jarno Strengell ja kolmetoista muuta valtuutettua  ovat allekirjoittaneet 12.2.2018 valtuustoaloitteen Mikkelin strategian käytännöntasolle saamiseksi. Aloitteessa esitetään toimenpiteitä kaupungin työntekijöiden sekä kuntalaisten sitouttamiseksi strategian toimeenpanoon.

Mikkelin kaupunginvaltuuston joulukuussa 2017 hyväksymän valtuustostrategian vuosille 2018-2021 lisäksi kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.1.2018 § 7 hyväksynyt Mikkelin kaupunkistrategian arvokirjan. Arvokirjassa kaupungin arvojen ja käsitteiden määrittelyn lisäksi on mm. esitetty kaupungin tapaa toimia sekä strategian jalkautusta seuraavien kaupungin työntekijöille esitettyjen kysymysten avulla:

  • Miten työmme kiinnittyy vision saavuttamiseen?
  • Miten työmme/tekemisemme palvelee kaupungin asukkaita?
  • Mitä Mikkelin toimintatapa – Lupa tehdä toisin tarkoittaa työssämme?
  • Mihin tärkeysjärjestykseen asetamme strategiset päämäärät oman työskentelymme kannalta?

Kevään 2018 aikana palvelualueita sekä niiden esimiehiä on kannustettu käymään esimerkiksi em. kysymysten avulla strategian jalkauttamiseen liittyviä keskusteluja kaupungin henkilöstön kanssa. Ohjatummin asiaan on palattu/tullaan palaamaan toukokuussa 2018 käynnistyneessä Mikkelin tarina todeksi – valmennus- ja kehittämisprosessissa, jossa kaupungin esimiesasemassa koulutetaan mm. strategian jalkauttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Esimiesvalmennuksen ensimmäinen lähipäivä on järjestetty 6.6.2018 ja siihen osallistui kaupungilta  noin 100 esimiestä.

Strategian toimeenpanoon liittyen on kevään 2018 aikana valmisteltu ns. strategiset ohjelmat, jotka avaavat kaupunkistrategian keskeisiä tavoitteita sekä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ja joka osaltaan avaa sekä konkretisoi kaupungin strategiaa yksittäisen työntekijän osalta. Tavoitteena on, että ko. strategiset ohjelmat hyväksytään kaupunginvaltuustossa elokuussa 2018, jonka jälkeen ne saadaan mukaan strategian jalkautusprosessiin. Ohjelmien valmistelun aikana palvelualuilta esille nousseita yksittäisiä keskeisiä palveluprosesseja on jo pilotoitu osana syksyllä 2017 käynnistynyttä palvelukehitysohjelmaa ja ko työ tukee myös jatkossa strategian jalkautusta henkilöstön parissa.

Valtuustoaloitteessa esille nostettu strategian teemoitus on huomioitu elinvoimaohjelman kaupunkimarkkinointi-osassa. Tämän hetkisessä valmistelussa osana kaupunkimarkkinointisuunnitelmaa esitetään valtuustoaloitteen mukaisesti, että strategia teemoitetaan vuosittain, jolloin kaupunkimarkkinointia sekä kaupungin järjestämiä tilaisuuksia tms. osallisuustapahtumia voidaan suunnata tehtyjen painotusten mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talous-​ ja elinvoimapalveluiden selvityksen valtuutettu Jarno Strengellin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talous-​ ja elinvoimapalveluiden selvityksen valtuutettu Jarno Strengellin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.