Kaupunginvaltuusto, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Tilapäisen valiokunnan asettaminen

MliDno-2018-1684

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Otavan Opiston johtokunta päätti kokouksessaan 8.5.2018 aikuisten luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen järjestämisestä Otavan Opistossa. Otavan Opiston johtokunnan puheenjohtaja Jere Liikanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. Uusi Suomi verkkojulkaisussa julkaistiin 30.5.2018 kirjoitus, jossa käsiteltiin kyseistä Otavan Opiston päätöstä. Kirjoituksen toisena allekirjoittajana on Jere Liikanen ja kirjoituksessa tuodaan esille hänen asemansa Otavan Opiston johtokunnan puheenjohtajana. Otsikolla ”Mamupäätöksiä Mikkelissä” julkaistussa kirjoituksessa otetaan hyvin kielteinen kanta maahanmuuttajille järjestettävään luku- ja kirjoitustaidon opetukseen. Kirjoituksessa esitetään, että kyseisen koulutuksen järjestäminen mm. lisäisi turvallisuusuhkia ja olisi muutoinkin yhteiskunnan varojen tuhlaamista.

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 19.6.2018 kohdassa 276 § Muut asiat Otavan Opiston liikelaitoksen puheenjohtaja Jere Liikasen julkisuudessa olleita kirjoituksia sekä yksimielisesti edellyttänyt asian perusteellista selvittämistä.

Otavan Opisto järjestää vapaan sivistystyön koulutusta.  Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (21.8.1998/632) 1 §:ssä on määritelty lain vapaan sivistystyön tarkoitus ja tavoitteet seuraavasti:

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Otavan Opiston johtokunnan puheenjohtajan tulisi toimia viitatun lain tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitus katsoo, että on aiheellista selvittää, ovatko johtokunnan puheenjohtajan toimet olleet sellaisia, että niistä on aiheutunut epäluottamus johtokunnan puheenjohtajaa kohtaan.

Kuntalain 34 §:ssä säädetään luottamushenkilöiden erottamisesta kesken toimikauden seuraavasti:

Valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.

Valtuusto voi erottaa valtuuston ja valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan.

Valtuusto voi erottaa pormestarin ja apulaispormestarin kesken toimikauden, jos hän ei nauti valtuuston luottamusta.

Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen.

Vastaavasti kuntalain 35 §:ssä tilapäisen valiokunnan asettamisesta on säädetty seuraavaa:

Kun kuntalain 34 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilöiden erottamista koskeva asia tai 43 §:ssä tarkoitettu kunnanjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Tilapäinen valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista ja hallinnon tarkastamista varten.

Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

 1. Päättää asettaa kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttiiko Otavan opiston johtokunnan puheenjohtajisto valtuuston luottamusta
 2. Valitsee tilapäiseen valiokuntaan 5 - 7 jäsentä.
 3. Valtuuttaa valiokunnan valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 4. Päättää, että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
 5. Päättää määräajasta, minkä kuluessa tilapäisen valiokunnan tulee laatia selvitys, onko Otavan opiston johtokunnan puheenjohtaja menettänyt valtuuston luottamuksen ja mikä on luottamuksen menettämisen peruste.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto:

 1. Päättää asettaa kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttiiko Otavan opiston johtokunnan puheenjohtajisto valtuuston luottamusta
 2. Valitsee tilapäiseen valiokuntaan 5 - 7 jäsentä.
 3. Valtuuttaa valiokunnan valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 4. Päättää, että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
 5. Päättää määräajasta, minkä kuluessa tilapäisen valiokunnan tulee laatia selvitys, onko Otavan opiston johtokunnan puheenjohtaja menettänyt valtuuston luottamuksen ja mikä on luottamuksen menettämisen peruste.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Raimo Heinänen esitti varavaltuutetun Vesa Himasen ja valtuutetun Jukka Pöyryn kannattamana, että tilapäistä valiokuntaa ei aseteta.

Lisäksi valtuutettu Satu Taavitsainen esitti valtuutettu Markku Aholaisen kannattamana, että

- valiokuntaan valitaan kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Petri Tikkanen
 2. Outi Kauria
 3. Jyrki Koivikko
 4. Jenni Kolmisoppi
 5. Kerttu Hakala
 6. Vesa Himanen

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Marita Hokkanen
 2. Risto Rouhiainen
 3. Mali Soininen
 4. Satu Soivanen
 5. Veli Liikanen
 6. Raimo Heinänen

- valiokunnan tulee laatia selvitys 8.10.2018 pidettävään kaupunginvaltuuston kokoukseen mennessä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Raimo Heinäsen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 48 jaa ääntä, 2 ei ääntä ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys tilapäisen valiokunnan asettamisesta on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Asiakohdat 2-5 hyväksyttiin kaupunginhallituksen ja Satu Taavitsaisen esitysten mukaisesti.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 1.

Tiedoksi

Valiokuntaan nimetyt, Otavan Opiston johtokunnan puheenjohtaja, Otavan Opisto/Harri Jokinen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33
Käyntiosoite:  Maaherrankatu 9 - 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 16.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.