Kaupunginvaltuusto, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Sodan ja rauhan keskus Muistin perustaminen

MliDno-2015-2230

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus 2.2.2015 § 34

Valmistelija: esiselvityksen projektipäällikkö Pia Puntanen, p. 0400 651 620, museotoimenjohtaja Matti Karttunen, p. 044 794 2420

Lappeenrannassa oli vuosina 2004 – 2013 kehitteillä valtakunnallinen Sotahistoriakeskus Kannas -hanke. Kaupunki vetäytyi suunnitelmasta keväällä 2013, jonka jälkeen ideaa tarjottiin Mikkelille. Asia todettiin selvittämisen arvoiseksi. Kaupunginhallitus myönsi esiselvityshankkeelle omarahoitusosuuden kaupunginhallituksen käyttömäärärahoista ja Etelä-Savon maakuntaliitto EU-rahan. Esiselvitys toteutettiin loppuvuodesta 2014.

Sotahistoriakeskus Mikkeli -esiselvityksessä kartoitettiin sisällöllisiä, toiminnallisia, tilallisia ja taloudellisia mahdollisuuksia perustaa Mikkeliin valtakunnallinen sotahistoriaa käsittelevä tieto- ja näyttelykeskus. Selvitys valmistui marraskuun lopussa 2014 ja sitä esittelevä painotuote vuoden lopussa.

Selvityksessä käytettiin hyväksi Lappeenrannan Kannas-keskuksen aineistoja. Esiselvityksen aikana käytiin opintomatkalla eurooppalaisissa sotahistoriakohteissa (matkaraportti liitteenä), tehtiin alustava liiketoimintasuunnitelma ja selvitettiin digitaalisuuden mahdollisuuksia osana sotahistoriakeskuksen toimintaa. Esiselvityksen aikana hanketta esiteltiin OKM:lle, puolustusvoimille/PVPE/henkilöstöosasto/ sotamuseo/MAAVE sekä useille muille tahoille. Palaute oli positiivista ja kannustavaa. Esiselvitys osoitti, että sotahistoriakeskukselle on runsaasti sisällöllisiä mahdollisuuksia ja se sopisi hyvin Mikkelin valtakunnalliseen profiiliin päämajakaupunkina sekä arkistoinnin ja sähköisten palveluiden kehittäjänä.

Suomessa ei ole museota/tietokeskusta, jossa kohtaavat Suomen sota- arki- ja poliittinen historia Euroopan ja maailmanlaajuisessa kontekstissa. Mikkeli ja Etelä-Savo tarvitsevat yleisöä houkuttelevia käyntikohteita; keskus toimii matkailun sisältönä ja osana arvoketjua. Keskus on mahdollisuus tehdä uudenlainen, innovatiivinen ja vuorovaikutteinen fyysinen ja virtuaalinen käyntikohde.

Digitaalisten palvelujen ja digitaalisuuden hyödyntäminen sekä näyttelyissä että verkkotoiminnassa tulee olemaan sotahistoriakeskuksen toiminnassa keskeistä. Mikkeli on Suomen toiseksi merkittävin arkistokaupunki, johon jo toimivien Mikkelin maakunta-arkiston ja Elinkeinoelämän keskusarkiston Elkan lisäksi valmistuu 2017 Kansallisarkiston laajennus. Kaupungissa toimii Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus ja Digital-Mikkeli –klusteri, joka edistää digitaalisuutta ja tiedon hyödyntämistä. Klusterin jäsenyritykset ja -organisaatiot kehittävät ja tuottavat mm. arkistointiin, digitointiin ja sähköiseen asiointiin sekä sisältöliiketoimintaan liittyviä palveluita ja tuotteita sekä tietojärjestelmiä ja -sovelluksia.

Samalla se tukisi kaupungissa jo toimivia Päämaja- ja Jalkaväkimuseoita sekä muuta alueen sotahistoriaan liittyvää toimintaa, joka on vuonna 2013 hyväksytyssä Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelmassa linjattu yhdeksi tärkeimmistä kehittämisen alueista kulttuuriperinnön hyödyntämisessä.

Liittyen sotahistoriakeskuksen valmisteluun Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Miset Oy:lle määrärahan (35 000 €) käytettäväksi Mikkelissä tehtävään sotahistorian tuotteistamiseen. Installaatio – Kokemus kotirintaman pommituksissa on kosketusnäytölle/seinälle ja verkkoon tehtävä esitys, jossa pilotoidaan tulevan sotahistoriakeskuksen esittämisen tapoja.

Esiselvityksen aikana todettiin tarve ja käytiin neuvotteluja Kansallisarkiston kanssa sotahistoriaan liittyvien palvelujen kehittämisestä verkossa ja heidän näkökulmastaan tarve toiminnan koordinoinnille. Yhtymäkohta on sotahistoriakeskuksen verkkopalveluissa (memoriaali).

Esiselvityshankkeen esitys on, että suunnittelua jatketaan tavoitteena mahdollisimman tarkka ja kustannuksiltaan toteuttamiskelpoinen suunnitelma. Jatkotyö hankkeistetaan, ja suunnittelun ohella toteutetaan digitaalisia ja verkkoratkaisuja, jotka palvelevat jo olemassa olevaa toimintaa. Hankkeesta on käyty alustavia keskusteluja Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa.

Esiselvityksen projektipäällikkö Pia Puntanen esittelee selvityksen tuloksia ja jatkohankesuunnitelmia.

Matkaraportti Liite 1
Esiselvitysraportti Liite 2
Esiselvitys Liite 2A

Ehdotus: Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Sotahistoriakeskus Mikkeli-esiselvityshankkeen raportin ja antaa ohjeet hankkeen jatkovalmisteluun.

Päätös: Kaupunginhallitus:
Keskustelun aikana esittelijä esitti, että kaupunki osallistuu jatkotyön hankkeeseen 30 %:n omarahoistusosuudella, mikä katetaan vuonna 2015 kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahoista.
Lisäksi keskustelun aikana Veli Liikanen esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Koska kukaan ei kannattanut Liikasen esitystä, se raukesi.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun esityksen ja merkitsi tiedoksi Sotahistoriakeskus Mikkeli-esiselvityshankkeen raportin.

Merkitään, että esiselvityksen projektipäällikkö Pia Puntanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

____________________________________________________________________________

Kaupunginhallitus 2.11.2015

Hankehakemuksen mukaan on hankkeen ohjausrymään kutsuttu seuraavien tahojen edustajat:

kaupunginjohtaja, Mikkelin kaupunki
luottamushallinnon edustaja, Mikkelin kaupunki
Matti Karttunen, museotoimenjohtaja, Mikkelin kaupunki
Maisa Häkkinen, matkailujohtaja, Miset Oy ja Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry
Noora Talsi, tutkimusjohtaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Matti Malinen, pääsihteeri, Mikkelin yliopistokeskus
Vesa Tervo, puheenjohtaja, Jalkaväen säätiö
Puolustusvoimat (MAAVE ja/tai Mikkelin varuskunta), edustaja
Mikko Karjalainen, dosentti, Suomen Sotahistoriallinen Seura
Jaana Kilkki, arkistoneuvos, Kansallisarkisto
Janne Vilkuna, professori, Jyväskylän yliopisto
Alueen kansanedustaja/-edustajia, joka OKM:n toimialan valiokunnissa tmv.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa hankkeen ohjausryhmään.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmään Olli Nepposen ja Markku Turkian.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on päättänyt 2.2.2015 § 34, että kaupunki osallistuu Sotahistoriakeskus Mikkelin suunnittelutyöhön myöntämällä omarahoitusosuuden sotahistoriakeskuksen tarkemmalle suunnittelulle. Etelä-Savon maakuntaliitto myönsi EAKR-rahoituksen Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä –hankkeelle, joka toteutetaan Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:ssä. Hanke alkoi 1.9.2015 ja päättyy 31.3.2017.

Hankkeella on kaksi päätavoitetta: tuottaa tarvittavia aineistoja, selvityksiä, suunnitelmia ja sopimuksia fyysisen ja sähköisen sotahistoriakeskuksen perustamiseksi ja kokeilee ja tuottaa sotahistoriaan pohjaavia sähköisiä tuotteita ja palveluja. Hankesuunnitelman mukaiset alatavoitteet ovat:  

 • Luoda sisältösuunnitelma, joka linjaa sotahistoriakeskuksen näkökulman ja pääviestin sekä asemoi sen kansallisessa ja kansainvälisessä alan kentässä. 
 • Toteuttaa esiselvityksen mukaisia esimerkkejä digitaalisen tiedon hyödyntämisestä matkailuyritysten ja museoiden käyttöön. 
 • Laatia sotahistoria-aineistojen verkkopalvelu Memoriaalin perustamis- ja toimintasuunnitelma yhteistyössä Mamkin ja arkistolaitoksen kanssa. 
 • Käydä rahoitusneuvotteluja ja saada sitoumuksia ja/tai vakavasti otettavia lupauksia sotahistoriakeskuksen rahoituksesta julkisilta ja yksityisiltä rahoittajilta. 
 • Edistää alueen kulttuuriperintöä hyödyntävää elinkeinotoimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän julkisyhteisöjen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten verkostoitumisen ja tuotekehittelyn avulla.
 • Tuottaa aineisto, jonka perusteella voidaan päättää sotahistoriakeskuksen perustamiseen siirtymisestä.

Kokouksessa asiaa selostavat hankkeen projektipäällikkö Tapio Honkamaa ja asiantuntija Pia Puntanen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että projektipäällikkö Tapio Honkamaa ja projektiasiantuntija Pia Puntanen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on lähettänyt seuraavan jatkoaika- ja lisärahoitushakemuksen ajalle 1.4.-31.12.2017

"Jatkoajan ja lisärahoitus-hakemuksen perustelu

Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä -hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on tuottaa Mikkeliin suunnitellun sotahistoriakeskuksen – nyt Sodan ja rauhan keskus Muisti – perustamisen päätöksenteon pohjaksi aineistoja; sisällöllisiä, toiminnallisia, taloudellisia sekä rahoituksellisia. Toinen päätavoite on luoda Mikkelin seudulle alueen sotahistoriaan liittyviä verkostoja ja matkailutuotteita.

Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamissuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2017 suunnitellussa aikataulussa. Se sisältää keskuksen liiketoimintasuunnitelman, alustavat arkkitehtuurisuunnitelmat ja kustannusarvion Päämajatalon muuttamisesta Muistin käyttöön, verkkopalvelu Memoriaalin toiminta- ja perustamissuunnitelman kustannusarvioineen, Muistin organisoitumissuunnitelman sekä rahoitussuunnitelman.

Muisti organisoituu Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiöksi sekä Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:ksi.  Tukisäätiö kerää rahoitusta eri tahoilta (säätiöt, yritykset, yhteisöt, valtio) ja osakeyhtiön rahoitus koostuu tukisäätiön, Mikkelin kaupungin sekä joukkorahoituksen turvin.

Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä -hankkeen tässä vaiheessa voidaan todeta, että mahdollisuudet luoda Sodan ja rauhan keskus Muistia ylläpitävä säätiö ja osakeyhtiö sekä aloittaa keskuksen toiminta ovat hyvät. Keskustelut opetus- ja kulttuuriministerin kanssa johtivat pyydetyn kahden miljoonan euron investoinnin mahdolliseen saamiseen Maanpuolustuksen Kannatussäätiöltä, jossa on näytetty vihreää valoa. Hakemus valmistellaan maaliskuussa. Hakemus OKM:n vuosiavustuksesta on jätetty budjettivalmisteluun. Kehysriihi pidetään huhtikuun lopussa. Toukokuun lopussa umpeutuu määräaika hakeutumisesta OKM:n kulttuuritilojen muutosavustuslistalle. Valtiovarainministerin sekä pääministerin puolto hankkeelle on saatu. Valtiovallan julkisrahoituksen edistäminen tuesta ja lupauksista teoiksi vaatii kuitenkin kiinteää seurantaa ja osallistumista vuoden 2017 alkupuoliskolla.

Yksityisen rahoituksen suunnalla on kontaktoitu useita avainhenkilöitä, ja tulokset ovat lupaavia. Myös tällä saralla rahoituksen varmistaminen puheista teoiksi vaatii vielä työskentelyä asian edistämiseksi. Mikäli hanke päättyy maaliskuun loppuun 2017, menetetään nyt luotu, ”lämpimänä” oleva verkosto ja Suomi100-juhlavuoden momentum.

Jatkoajan ja lisärahoituksen tavoitteet

Tavoitteena on varmistaa vuoden 2017 aikana Sodan ja rauhan keskus Muistin rahoitus niin, että vuoden lopulla voidaan perustaa tukisäätiö, osakeyhtiö ja siirtyä toteuttamisvaiheeseen. Suunnitelman mukaisesti Sodan ja rauhan keskus Muisti avataan Päämajatalossa loppuvuonna 2019, esimerkiksi talvisodan syttymisen 80-vuotismuistopäivänä 30.11.

Rinnakkaisena tavoitteena on edelleen vahvistaa Mikkelin päämajakaupunki-imagoa sotahistoriaan liittyvien kohteiden yhteistyön tiivistämisellä, markkinoinnilla ja tapahtumilla sekä sitouttaa paikallisia Sodan ja rauhan keskus Muistin toimintaan.

Toimenpiteet

Jatkavat nyt käynnissä olevan hankkeen tavoitteita, pääpainon ollessa rahoituksen keräämisessä ja varmistamisessa, näyttelytuotannon varmistamisessa suunnitellussa aikataulussa sekä Sodan ja rauhan keskus Muistin tunnettavuuden ylläpitämisessä ja lisäämisessä.

Tavoite 1. Sisällöt

Varsinaisen hankkeen aikana asiantuntijatyöryhmä linjasi keskuksen näkökulman ja keskeiset teemat. Nyt haettavalla jatkoajalla luodaan valmiudet aloittaa perustamispäätöksen jälkeen välittömästi näyttelytuotantoon liittyvät toimenpiteet.

 • digitaalisten tuotantojen valmistelu; sisällöt, teknologia, käsikirjoittajien ja tuottajien haarukointi ja kilpailutusvalmius

 • tilasuunnittelu yhteistyössä Mikkelin kaupungin teknisen toimen kanssa

 • näyttelyarkkitehdin kilpailutuksen valmistelu

 • päänäyttelyn käsikirjoittajan ja muiden tuottajien valintojen valmistelu

 • keskuksen pedagogisten sisältöjen ja opetusmateriaalien alustava suunnittelu ja kartoitus

 • aineistojen haarukointi; Kava, SA-kuvat, arkisto- kuva- ja esineaineistot

 • Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiöön kuuluvan tieteellisen neuvottelukunnan kokoaminen

Tavoite 2. Digitaaliset tuotteet

 • tuotetaan Sodan ja rauhan keskus Muistia markkinoivia (1-2) youtube-videoita

  • käsikirjoitus ja aineistot hankkeen toimesta

  • videotuotanto ostopalveluna

  • Video 1. Päänäyttelyn tarinallisuus

  • Video 2. Keskuksen sisältö, arkkitehtuuri jne.

 

 

Tavoite 3. Memoriaali

 • jatketaan neuvotteluja hankkeessa nyt valmistuvan suunnitelman pohjalta yhteistyöstä Sotasampo-hankkeen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa tavoitteena yhteistyösopimus ja rahoitusratkaisu

Tavoite 4. Organisoituminen ja rahoitus, rahoituspäätösten saaminen

 • Kontaktoidaan ja pyritään saamaan rahoitussopimukset Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön peruspääomaksi, tavoitteena 3 Meur

  • Maanpuolustukseen liittyvät säätiöt, kansalliset suuryritykset, maakunnalliset suuryritykset

  • valmistellaan rahoitushakemukset Maanpuolustuksen Kannatussäätiölle, OKM:lle, muut mahdolliset avautuvat rahoitushaut

  • valmistellaan joukkorahoituskampanjaa avattavaksi heti perustamispäätöksen jälkeen, välineinä Muistin markkinointi ja mainonta erityisesti somessa, lehtijuttujen ja muun julkisuuden avulla
    

 • Mm. Urlus-säätiö, Lotta Svärd Säätiö, Antti Wihurin säätiö, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Emil Aaltosen säätiö, Suomen kulttuurirahasto, Sotavahinkosäätiö
   

 • Mm. Toimitusjohtaja Ari Lahti, Icecapital, Hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, Kone, Pääjohtaja Reijo Karhinen, Op-ryhmä, Pääjohtaja Kari Jordan, Metsä Group, Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos, Sampo, Nordea ja UPM, Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, Nokia

Tavoite 5. Matkailutuotteet

 • järjestetään Suomen ensimmäinen sotakirjallisuustapahtuma syys-lokakuun vaihteessa 2017, tavoitteena luoda siitä vuosittainen kirjallisuustapahtuma Mikkeliin

  • sotakirjallisuutta julkaistaan vuosittain runsaasti ja sen eri lajeilla on suuret yleisöt. Sotakirjallisuudella ei ole kuitenkaan omaa tapahtumaa.
    

 • jatketaan hankkeessa syntyneen tarina-ateriaverkoston sekä päämajakaupunkiopas verkoston sitouttamista jalkauttamalla tuotteiden hyödyntämistä

  • edellä mainittujen edelleen kehittely, tapaamiset ja jatkon suunnittelu
    

 • käännetään Päämajakaupunkiopas ja sodanjarauhankeskus.fi -sivusto soveltuvin osin englanniksi, mahdollisuuksien mukaan myös muilla kielillä
   

 • vahvistetaan Sodan ja rauhan keskus Muistin tunnettavuutta päivittämällä ja tuottamalla uusia markkinointimateriaaleja
   

Tavoite 6. Tulevaisuuden varmistaminen

 • valmistellaan Sodan ja rauhan keskus Muistin johtajan ja avainhenkilöiden rekrytointi

 • valmistellaan toiminnan aloittaminen vuoden 2018 alusta lähtien

Jatkoajan budjetti ja rahoitus

Palkkakustannukset, 49.922 €
Ostopalvelut, 19.753 €
Laitekulut, 500 €
Muut kulut, 700 €
Flat rate %, 11.981 €
Yhteensä, 82.856 €

Huom. 31.3. päättyvästä hankkeesta jäämässä noin 14.000 € palkkakustannuksiin ja noin 22.000  € ostopalveluihin käytettäviä varoja.

Rahoitus

Mikkelin kaupunki 27.798 € (omarahoitusosuus 30 %) ja 57.997 € (EAKR 70 %, Etelä-Savon maakuntaliitto), yhteensä 82.856 €.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy esittää Mikkelin kaupungille hankkeen kuntarahoituksen myöntämistä."

Asiaa on esitelty kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 30.1.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunki myöntää Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hakemalle Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä -hankkeen jatkoajalle 1.4.-31.12.2017 kuntarahoitusta yhteensä 27.798 €. Rahoitus maksetaan vastuuyksiköltä 140214154, tili 447100.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuodenvaihteessa 2013–2014 Mikkeliltä tiedusteltiin kiinnostusta sotahistoriakeskuksen perustamiseksi. Hanke oli saanut alkunsa eduskunnan puhemies Paavo Lipposen aloitteesta ja sitä kehitettiin Lappeenrannassa Sotahistoriakeskus Kannas -nimellä. Hanke ei edistynyt Lappeenrannassa. Mikkelissä sen sijaan todettiin, että sotahistoriakeskus voisi hyvin sopia kaupungin profiiliin ja mahdollisuutta päätettiin tutkia tarkemmin. Syksyllä 2014 toteutettiin Sotahistoriakeskus Mikkeli -esiselvityshanke, jonka jälkeen kaupunginhallitus päätöksessään totesi hankkeen lupaavaksi ja antoi omarahoitusosuuden Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä -hankkeelle. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:ssa toteutetulla hankkeella oli kaksi tavoitetta; tuottaa Mikkeliin suunnitellun perustamisen päätöksenteon pohjaksi aineistoja; sisällöllisiä, toiminnallisia, taloudellisia sekä rahoituksellisia. Toinen päätavoite oli luoda Mikkelin seudulle alueen sotahistoriaan liittyviä verkostoja ja matkailutuotteita.

Keskeinen perustelu hankkeelle oli sen tuomat aluetaloudelliset, elinvoimaa ja kaupungin tunnettavuutta lisäävät vaikutukset. Se oli myös kaupunginhallituksen 4.3.2013 istunnossaan hyväksymän ja päätöksenteossa noudatettavaksi määrätyn Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelman mukainen.

Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamissuunnitelma valmistui maaliskuun 2017 lopussa. Sen sähköinen versio löytyy osoitteesta https://issuu.com/mikkelinkaupunki/docs/sodan_ja_rauhan_keskus_muisti_rapor

Perustamissuunnitelmassa kuvataan Muistin perustamiseen liittyvät osa-alueet; sisältö, tuotteet ja palvelut, organisoitumisen, asiakassegmentit ja kilpailustrategiat, toteutussuunnitelmat, kustannukset, tulosennusteet, hankkeen rahoitussuunnitelman sekä aluetaloudelliset vaikutukset. Suunnitelma on laadittu liiketoimintasuunnitelman yleisiä periaatteita noudattaen.

Tietokeskus ja verkkopalvelu

Sodan ja rauhan keskus Muistin toiminnan keskiössä ovat yleisölle suunnatut, sotaa ilmiönä käsittelevät näyttelyt ja verkkopalvelu. Muistin näyttelyt kertovat historiasta, mutta kysymyksenasettelu, esittämistavat (virtuaalisuus, digitaalisuus, vuorovaikutteisuus) sekä painopisteet nousevat nykypäivän tarpeista ja vastaavat kulloinkin ajankohtaisiin kansainvälistä politiikkaa, sotaa ja ihmisten kokemuksia koskeviin kysymyksiin. Sodan ja rauhan keskus Muisti osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun tarjoamalla vertailu- ja samaistumiskohteita historiasta.

Sodan ja rauhan keskus Muisti kertoo suomalaisista ja Suomesta sodassa sekä osana Eurooppaa. Se selittää, välittää ja taltioi sotaan liittyviä tapahtumia, kokemuksia ja tietoa uusille sukupolville ja uusille suomalaisille. Muisti saa ihmiset ajattelemaan ja ymmärtämään sodan todellisuutta ja kauhistavuutta mutta myös ihmisen kykyä sopeutua ja selviytyä vaikeuksista. Toiminnan ydintavoitteena on rauhaa ja Suomen itsenäisyyttä arvostava ihminen.

Sodan ja rauhan keskus Muistin osa on kansalaisten sotakokemusten ja -aineistojen sähköinen arkisto ja palvelu Memoriaali, jossa tuhansista tarinoista syntyy moniääninen kertomus suomalaisten sodasta ja rauhasta. Muistin verkkopalvelu kokoaa, ylläpitää ja tarjoaa sotahistoriaan ja sota-aikaan liittyviä digitaalisia palveluja.

Sodan ja rauhan keskus Muisti on merkittävä pedagoginen oppimisympäristö ja matkailukohde.

Palvelukokonaisuus

Sodan ja rauhan keskus Muistin palvelukokonaisuus muodostuu interaktiivisista näyttelyistä, Muisti –verkkopalveluista, Memoriaalista, tietopalvelukeskuksesta sekä Sodan ja rauhan koulusta. Se on  virtuaalinen ja fyysinen oppimisympäristö, toimintatapa, jonka opetuksessa hyödynnetään keskusteluja, yhteistoiminnallista oppimista, draamaa ja mediakasvatusta.

Sodan ja rauhan keskus Muisti on myös matkailukohde. Muisti-ravintola, MuistiShop, auditorio ja kokoustilat palvelevat yksittäisiä ja ryhmämatkailijoita, mutta myös kokousvieraita. Tapahtumat ovat olennainen osa Muistin toimintakonseptia.

Organisoituminen

Sodan ja rauhan keskus Muisti organisoituu Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr:ksi ja Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:ksi. Säätiön toiminta-ajatus on sodan ja rauhan ilmiöiden tutkimuksen ja esittämisen tukeminen, immateriaalisten oikeuksien hallinta sekä Memoriaalin aineistojen omistaminen. Säätiöstä vastaa hallintoneuvosto, sen nimittämä hallitus ja osa-aikainen asiamies.

Sodan ja rauhan keskus Muistin toiminnasta vastaa osakeyhtiö (non-profit). Se tuottaa, kehittää ja markkinoi Muistin palveluja (näyttelyt ja Memoriaali) sekä vastaa tukipalvelujen järjestämisestä. Muisti Oy:n palveluksessa on yhdeksän vakinaista henkilöä.

Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n omistavat tukisäätiö (90 %) ja Mikkelin kaupunki (10 %).

Tilat

Sodan ja rauhan keskus Muisti perustetaan Päämajataloon, jossa toimii myös Päämajamuseo. Koulukäytöstä poistunut rakennus on teknisesti kohtuullisen hyväkuntoinen. Muistin tarvitsemat muutostyöt koskevat pääsääntöisesti yleisöpalvelutiloja ja  matkailullisia palveluja. Sisäänkäynti, aulatilat, lipunmyynti, kauppa ja wc sekä ravintola ovat tärkeä osa käyntikokemusta. Sisääntuloaulan ja ravintolan mitoitus on laskettu sadan henkilön volyymille.

Emmi Keskisarja & Janne Teräsvirta Arkkitehtitoimisto & Company Oy:n laatima arkkitehtuurikonsepti on liitteenä.

Suunnittelussa on lähdetty kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, jossa paikalle muodostuu Muisti-kortteli, jonka osia ovat nykyinen Päämajatalo (Muisti ja Päämajamuseo), Viestikeskus Lokki, Savilahdenkadun varressa sijaitseva ns. puukoulu sekä Museokahvilana toimiva Vuorikatu 13 kiinteistö.

Tilojen muutostöihin haetaan OKM:n avustusta 600 000 € (Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet).

Talousluvut

Sodan ja rauhan keskus Muisti on perustamisvaiheessa noin 5 M€ hanke. Summasta noin 1,5 M€ kohdistuu näyttelyyn, noin 2 M€ tilojen muutoskustannuksiin ja 1,5 M€ rahoitusreserviksi käyttöpääomarahoitukseksi.

Talousluvut ja niiden perusteet on eritelty Muisti-hankkeen tulos- ja talousennusteet -liitteessä. Samassa liitteessä on tarkemmin myös perustamisinvestointi Muistin sisältötoiminnan näkökulmasta.

Laskelman mukaisilla oletusarvoilla ja avustuksilla yhtiön käyttökate on positiivinen. Toiminnan kannalta jatkuva uusiutuminen ja riittävät henkilö- ja markkinointiresurssit ovat keskeisiä.

Rahoitus

Alkuvaiheessa Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiöön kerätään kolmen miljoonan euron peruspääoma. Se jakautuu seuraavasti: yksityiset säätiöt 2,250 M€, Mikkelin kaupunki 250 000 €, yritykset 400 000 € ja yksityiset (esim. joukkorahoitus) 100 000 €.

Tukisäätiö sijoittaa 900 000 € Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:öön (90 %) ja Mikkelin kaupunki 100 000 € (10 %). Lisäksi tukisäätiö antaa pitkäaikaisen 800 000 € lainan, jolloin Muisti Oy:n perusrahoitus on 1,8 M€.

Aikataulu

Mikkelin kaupunginvaltuuston päätös 22.5.2017 on keskeinen signaali muille rahoittajatahoille. Tavoitteena on, että vuoden 2017 loppuun mennessä rahoituksen kokonaisuus on riittävän hyvällä tasolla ja päätökset tukisäätiön ja osakeyhtiön perustamisesta voidaan tehdä. Vuoden 2018 alusta siirrytään toteutusvaiheeseen.

Tekninen johtaja Jouni Riihelä selostaa kokouksessa arviointia Päämajatalon kunnosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki toteuttaa Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamiseen perustamissuunnitelmassa esitetyllä tavalla

 • Päämajatalo remontoidaan Sodan ja rauhan keskus Muistin tarpeisiin,
 • Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiöön tehdään 250 000 euron suuruinen pääomasijoitus ja Sodan ja rauhan keskus Muistio Oy:öön 100 000 euron pääomasijoitus ja
 • kaupunki sitoutuu antamaan Sodan ja rauhan keskus Muistio Oy:lle avustusta 50.000 euroa / vuosi,

edellyttäen, että Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön kokonaisrahoitus muodostaa esitetyn mukaisen, riittävän kokonaisuuden.

Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että lopullinen päätös Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamisesta tehdään kokonaisrahoituksen selvittyä kaupungin vuoden 2018 talousarvioin yhteydessä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kuvaus

Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamissuunnitelma valmistui maaliskuun 2017 lopussa. Sen sähköinen versio löytyy osoitteesta https://issuu.com/mikkelinkaupunki/docs/sodan_ja_rauhan_keskus_muisti_rapor

Muistin perustamissuunnitelma jaettiin valtuutetuille 27.3.2017 valtuuston kokouksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki toteuttaa Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamiseen perustamissuunnitelmassa esitetyllä tavalla

 • Päämajatalo remontoidaan Sodan ja rauhan keskus Muistin tarpeisiin,
 • Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiöön tehdään 250 000 euron suuruinen pääomasijoitus ja Sodan ja rauhan keskus Muistio Oy:öön 100 000 euron pääomasijoitus ja
 • kaupunki sitoutuu antamaan Sodan ja rauhan keskus Muistio Oy:lle avustusta 50.000 euroa / vuosi,

edellyttäen, että Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön kokonaisrahoitus muodostaa esitetyn mukaisen, riittävän kokonaisuuden.

Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että lopullinen päätös Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamisesta tehdään kokonaisrahoituksen selvittyä kaupungin vuoden 2018 talousarvioin yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Olli Nepponen ja Markku Turkia eivät osallistuneet keväällä 2017 pidettyihin kuntavaaleihin eivätkä enää ole kaupunginhallituksen jäseniä. Siten on tarkoituksenmukaista nimetä heidän tilalle uudet kaupunginhallituksen edustajat hankkeen ohjausryhmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa Sotahistoria - menneisyys innovaatioympäristonä -hankkeen ohjausryhmään.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Sotahistoria - menneisyys innovaatioympäristonä -hankkeen ohjausryhmään Juha Vuoren, Markku Aholaisen ja Kirsi Olkkosen.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sodan ja rauhan keskus Muistin suunnittelu- ja rahoitustyötä on tehty Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:ssä 1.9.2015–31.12.2017 toteutetussa Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä -hankkeessa. Hankkeella oli kaksi tavoitetta: tuottaa tarvittavia aineistoja, selvityksiä, suunnitelmia ja sopimuksia fyysisen ja sähköisen sotahistoriakeskuksen perustamiseksi ja toiseksi kokeilla ja tuottaa sotahistoriaan pohjaavia sähköisiä tuotteita ja palveluja. Noin 540 000 euron hanketta rahoittivat Mikkelin kaupunki (30 %) ja Etelä-Savon maakuntaliitto/EU (70 %).

Sodan ja rauhan keskus Muistiksi nimetyn tietokeskuksen perustamissuunnitelma valmistui maaliskuussa 2017. Lisäksi hanke tuotti Koe Päämajakaupunki Mikkeli tuotekokonaisuuden, jonka osia olivat Päämajamuseoon tuotetun ”Jos se olisin ollut minä” – näyttelyn digitaaliset, vuorovaikutteiset näyttelyosiot, yhdeksän ravintolan tarjoamat Päämajakaupungin tarina-ateriat, mobiili, pelillinen Päämajakaupunkiopas – opas Mikkelin seudun sotahistoriallisiin kohteisiin, kolme opastettua kaupunkikierrosta sekä Suomen ensimmäinen sotakirjallisuustapahtuma Sodan kosketus. Tapahtumat ja tuotteet jatkavat hankkeen päättymisen jälkeen pääosin Päämajamuseon ja matkailun suojissa.

Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamissuunnitelman vastaanotto oli suotuisa ja hankkeelle haettiin kevättalvella 2017 jatkoaikaa, jonka tarkoituksena oli hakea perustamissuunnitelman mukaista rahoitusta keskuksen perustamiseen. Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä – hankkeen päättyessä Muistin perusrahoitusta on saatu 790 000 €. Summasta valtion rahoitusta on 300 000 €, yksityistä 140 000 € ja kaupungin rahoitusta 350 000 €. Lisäksi Päämajatalon muutostöihin on 600 000 € varaus OKM:n kulttuuritilojen muutostyöt rahoitussuunnitelmassa (2018–2022).

Muistin rahoituksen kannalta keskeinen rahoituspäätös on vuodenvaihteessa 2017–2018 kesken. Lisäksi valtionrahoitus varmistui vasta joulunalusviikolla. Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä -hankkeen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 19.12.2017 esittää, että valmisteluhanketta jatketaan, kunnes tärkeimmät rahoituspäätökset saadaan.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle, että se myöntää 20 000 € määrärahan Sodan ja rauhan keskus Muistin rahoituksen keräämishankkeelle seuraavaan toimintasuunnitelmaan ja kustannusarvioon liittyen:

 1. Vaikuttamistyö myönteisten rahoituspäätösten saamiseksi
  - vireillä olevien rahoitushakemusten loppuun saattaminen
  - opetus- ja kulttuuriministeriön tuen varmistaminen
  - rahoituksen sisällyttäminen valtion lisäbudjettiin
  - joukkorahoituksen suunnittelu ja mahdollinen toteutus
  - paikallisen ja valtakunnallisen verkoston vahvistaminen rahoituksen tueksi
 2. Tilaisuuksien ja tapaamisten järjestäminen edellämainittujen toteuttamiseksi
 3. Sodan ja rauhan keskus Muistin tunnettuuden ylläpitäminen tarkennetun viestinnän ja markkinoinnin avulla
   
  Hankkeessa korostetaan Mikkelin sotahistoriallista kokonaisuutta, jonka muodostavat Päämajamuseo päätöksenteon paikkana, Jalkaväkimuseo vanhalla kasarmilla sodan käynnin esittelijänä ja Sodan ja rauhan keskus Muistin ihmisten kokemusten ja sodan kokonaisvaltaisuuden esittelijänä.
Kustannusarvio  
Henkilöstökulut 17 500,-
- projektipäällikkö  
- asiantuntija  
Yleiskulut   2 500,-
Matkat   2 000,-
Ostopalvelut   5 000,-
Verkostoituminen   3 000,-
Markkinointi   1 000,-
Yhteensä 31 000,-
   
Rahoitus  
Mikkelin kaupunki 20 000,-
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy 11 000,-
Yhteensä 31 000,-

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n esityksen Sodan ja rauhan keskus Muistin rahoituksen keräämishankkeeseen liittyen ja myöntää hankkeelle 20 000 € rahoituksen. Rahoitus osoitetaan kustannuspaikalta 140214154/kehittämishankkeet.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä siten, että Mikseille myönnetään enintään 20.000 euron lisämääräraha ja mikäli Miksei saa hankkeeseen muuta rahoitusta, se vähentää vastaavalla summalla kaupungin myöntämää lisärahoitusta.

Juha Vuori esitti Armi Salo-Oksan kannattamana, että kaupunginhallitus hyväksyy Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n esityksen Sodan ja rauhan keskus Muistin rahoituksen keräämishankkeeseen liittyen ja myöntää hankkeelle 20 000 € rahoituksen. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän muutosehdotuksesta poikkeva kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän muutettua esitystä, äänestävät kyllä, ja ne, jotka kannattavat Juha Vuoren esittämää alkuperäistä päätösehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 kyllä ääntä (Soile Kuitunen, Markku Aholainen, Liisa Ahonen, Kirsi Olkkonen, Jarno Strengell, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Minna Pöntinen) ja 3 ei ääntä (Armi Salo-Oksa, Juha Vuori, Jyrki Koivikko).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutosehdotus on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä -hankkeen jatkoajalla 2017-2018 jatkettiin mahdollisten rahoittajien tiivistä kontaktointia ja rahoitussopimusten keräämistä sekä apurahojen hakemista. Kesällä 2017 avattiin Päämajamuseossa ”Jos se olisin ollut minä”-näyttely, jossa testattiin Muistin tapaa käsitellä sotakokemuksia ja muistoja. Syksyllä 2017 järjestettiin Mikkelin ensimmäinen sotakirjallisuustapahtuma, joka saavutti kansallista huomiota. Lokakuussa 2017 saatiin arkkitehtisuunnitelmien pohjalta valmiiksi hankesuunnitelma Päämajatalon muutostöistä. Muutostöiden kustannukset tarkentuivat lopulta noin 2,9 M€. Joulukuussa 2017 eduskunta myönsi Muistin perustamiseen 300 000 €.

Sodan ja rauhan keskus Muistin valmisteluvastuu siirtyi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:ltä Mikkelin kaupungille 1.3.2018. Toukokuussa 2018 Maanpuolustuksen kannatussäätiö myönsi Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamiseen 1,4 M€ avustuksen. Kesäkuussa eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2018 lisätalousarvioksi, johon on kirjattu rahapelitoiminnan voittovaroja Sodan ja rauhan keskus Muistin pääomaksi yhteensä 600 000 €.

Talousluvut

Sodan ja rauhan keskus Muisti on perustamisvaiheessa noin 6 M€ hanke. Summasta noin 1,5 M€ kohdistuu näyttelyyn, noin 3 M€ tilojen muutoskustannuksiin ja 1,5 M€ käyttöpääomarahoitukseksi ja rahoitusreserviksi.

Talousluvut ja niiden perusteet on eritelty Muisti-hankkeen tulos- ja talousennusteet -liitteessä. Samassa liitteessä on tarkemmin myös perustamisinvestointi Muistin sisältötoiminnan näkökulmasta.

Laskelman mukaisilla oletusarvoilla ja avustuksilla yhtiön käyttökate on positiivinen. Toiminnan kannalta jatkuva uusiutuminen ja riittävät henkilö- ja markkinointiresurssit ovat keskeisessä asemassa.

Rahoitus

Alkuvaiheessa Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiöön kerätään noin 1,6 miljoonan euron pääoma. Se jakautuu seuraavasti: Valtion (2018)
900 000 €, yritykset ja säätiöt yhteensä 400 000 €, Mikkelin kaupunki 250 000 € ja yksityiset 50 000 €. Säätiö perustetaan vähintään 370 500 € peruspääomalla, jos Mikkelin kaupunki luovuttaa säätiölle 250 000 € ja tähän mennessä sitoutuneet lahjoittajat Suur-Savon Osuuspankki 50 000 euroa, Osuuskauppa Suur-Savo 30 000 euroa, Länsi-Savo Oy 20 000 euroa, Paavali Juusten -säätiö sr 10 000 euroa, Mikkelin tyttölyseon seniorit ry 8 000 euroa, Cosmopolis Oy (Paavo Lipponen) 2 500 euroa. Perustajien määrä ja peruspääoma voi vielä kasvaa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tukisäätiöön oli tavoitteena kerätä 3,0 M€ pääoma. Tämä kokonaissumma on toteutumassa, mutta siten, että Maanpuolustuksen kannatussäätiön myöntämä 1,4 M€ on kohdennettava suoraan perustettavaan osakeyhtiöön Muisti Oy:n näyttelytoiminnan aloittamiseksi tarvittavien hankintojen ja investointien rahoittamiseen.

Tukisäätiö sijoittaa suunnitelman mukaan 400 000 € (80 %) Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:öön omaan pääomaan ja Mikkelin kaupunki 100 000 € (20 %). Lisäksi tukisäätiö antaa osakeyhtiölle pitkäaikaisen 600 000 € lainan. Maanpuolustuksen Kannatussäätiön myöntämä 1,4 M€:n rahoitus huomioiden Muisti Oy:n perusrahoitus on noin 2,5 M€. Sodan ja rauhan keskus Muistin käynnistämisvaiheessa osakeyhtiö on kuitenkin tarkoituksenmukasita perustaa kaupungin toimesta ja myöhemmin syksyllä 2018 tukisäätiölle järjestetään kohdennettu osakeanti edellä esitetyn rahoitusmallin mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 22.5.2017 ehdollisesti, että Mikkelin kaupukin tekee yhteensä 350.000 euron suuruisen pääomasijoitukset tukisäätiön ja yhtiöön. Kaupungin vuoden 2018 talousarvioon on varattu Sodan ja rauhan Muistin investointia varten 300.000 euroa. Lisäksi suunnitteluvuosille 2019-2021 on investointeihin varattu yhteensä 3,8 M€. Päämajatalon muutoskustannuksista päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä.

Tilat

Sodan ja rauhan keskus Muistin arkkitehtisuunnitelma valmistui maaliskuussa 2017. Suunnitelma oli alkuperäistä luonnosta merkittävästi laajempi ja myös vaikuttavampi. Alkuperäiset Päämajatalon muutostöiden kustannuslaskelmat perustuivat pienempään neliömäärään ja -hintaan. Luonnoksessa muutostöiden kustannukseksi oli arvioitu 2 M€. Syksyllä 2017 varmistuneessa OKM:n päätöksessä (Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet) Päämajatalon tilojen muutostöihin on kirjattu varaus 30 % avustuksesta. Aikaisempien muutostyökustannusten perusteella summa on 600 000 €. Lopulta avustettavat kohteet ja avustuksen määrä harkitaan erikseen lähetettävien avustushakemusten perusteella.

Lokakuussa 2017 valmistuneen Päämajan muutostöiden hankesuunnitelman mukaan muutostöiden kustannukset ovat 2,9 M€. Mikkelin kaupunki vastaa Päämajatalon muutostöistä ja hakee avustusta korjatuilla laskelmilla uudelleen 29.12.2018 mennessä.

Aikataulu

Erityisesti Maanpuolustuksen kannatussäätiön avustuspäätöksen ja valtion vuoden 2018 lisätalousarvion myötä Sodan ja rauhan keskus Muistin valmistelussa päätettiin siirtyä seuraavaan vaiheeseen, jonka tavoitteeksi asetettiin Muistin tukisäätiön ja osakeyhtiön perustaminen.

Mikkelin kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen (elokuu 2018), jos päätös on myönteinen, päästään Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö ja Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy perustamaan syys-lokakuussa 2018. Valtion budjettiin varatut 300 000 € + 600 000 € on loka-joulukuun aikana. Säätiö ja osakeyhtiö organisoituvat, rekrytoivat ja aloittavat toimintansa loka-joulukuussa 2018 ja vuoden 2019 alussa aloitetaan näyttelytuotanto sekä Päämajatalon tilojen tekninen suunnittelu. Tilojen muutostyöt ja näyttelytuotanto kestävät 2019-2021.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Sodan ja rauhan keskus Muistin oli tarkoitus aloittaa toiminta vuoden 2019 aikana. Rahoituksen varmistumisen viivästymisestä ja suunnitelmien tarkentumisesta johtuen fyysinen keskus päästään avaamaan yleisölle 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki perustaa Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön yhdessä ainakin Suur-Savon Osuuspankin, Osuuskauppa Suur-Savon, Länsi-Savo Oy:n, Paavali Juusten -säätiön, Mikkelin tyttölyseon seniorit ry:n ja Cosmopolis Oy:n (Paavo Lipponen) kanssa sekä

 • sijoittaa tukisäätiön peruspääomaan 250 000 euroa ja
 • oikeuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään nyt luonnoksena olevat säätiön perustamiskirjan ja säätiön säännöt sekä tekemään niihin vähäisiä muutoksia

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki perustaa Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n toiminnan käynnistämisen nopeuttamiseksi ensivaiheessa yksin 2 500 euron minimipääomalla ja

 • Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön toiminnan käynnistyttyä kaupunki sijoittaa yhtiöön 97 500 euroa samanaikaisesti, kun tukisäätiö sijoittaa yhtiöön suunnitelmien mukaisen 400 000 euroa. Kaupungin kokonaissijoitus yhtiöön nousee 100 000 euroon ja
 • oikeuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään yhtiön perustamisasiakirjat ja yhtiöjärjestyksen sekä tekemään yhtiöjärjestykseen vähäisiä muutoksia

Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 50.000 euron lisämäärärahan osakkeiden ja osuuksien hankintaan sekä siirtää talousarviossa tähän tarkoitukseen varatun 300.000 euron määrahan talonrakennusinvestoinneista osakkeiden ja osuuksien hankintaan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että amanuenssi, projektipäällikkö Olli-Pekka Leskinen selosti asiaa kaupunginhalltukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki perustaa Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön yhdessä ainakin Suur-Savon Osuuspankin, Osuuskauppa Suur-Savon, Länsi-Savo Oy:n, Paavali Juusten -säätiön, Mikkelin tyttölyseon seniorit ry:n ja Cosmopolis Oy:n (Paavo Lipponen) kanssa sekä

 • sijoittaa tukisäätiön peruspääomaan 250 000 euroa ja
 • oikeuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään nyt luonnoksena olevat säätiön perustamiskirjan ja säätiön säännöt sekä tekemään niihin vähäisiä muutoksia

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki perustaa Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n toiminnan käynnistämisen nopeuttamiseksi ensivaiheessa yksin 2 500 euron minimipääomalla ja

 • Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön toiminnan käynnistyttyä kaupunki sijoittaa yhtiöön 97 500 euroa samanaikaisesti, kun tukisäätiö sijoittaa yhtiöön suunnitelmien mukaisen 400 000 euroa. Kaupungin kokonaissijoitus yhtiöön nousee 100 000 euroon ja
 • oikeuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään yhtiön perustamisasiakirjat ja yhtiöjärjestyksen sekä tekemään yhtiöjärjestykseen vähäisiä muutoksia

Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 50.000 euron lisämäärärahan osakkeiden ja osuuksien hankintaan sekä siirtää talousarviossa tähän tarkoitukseen varatun 300.000 euron määrahan talonrakennusinvestoinneista osakkeiden ja osuuksien hankintaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että amanuenssi, projektipäällikkö Olli-Pekka Leskinen ja tekninen johtaja Jouni Riihelä selostivat asiaa kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi

Projektipäällikkö Olli-Pekka Leskinen, Suur-Savon Osuuspankki, Osuuskauppa Suur-Savo, Länsi-Savo Oy, Paavali Juusten -säätiö, Mikkelin tyttölyseon seniorit ry, Cosmopolis Oy, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33
Käyntiosoite:  Maaherrankatu 9 - 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 16.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.