Kaupunginvaltuusto, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Mikkelin kaupunkistrategian strategiset ohjelmat

MliDno-2017-1726

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavien kaupunkistrategian osa-alueiden hyväksymistä vuosille 2018-2021:

1. Visio: Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin
2. Arvot: Luottamus, Avoimuus, Yhdenvertaisuus, Kestävä kehitys ja Vaikuttavuus  
3. Startegiset päämäärät ja painopisteet: 

 • Hyvän elämän Mikkeli (painopisteet: Yhteisöllisyys, Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin)
 • Kestävän kasvun Mikkeli (painopisteet: Terveellinen ja turvallinen elinympäristö, Elinvoimaisuus sekä Kaupungistuminen)
 • Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli (painopisteet: Osaaminen ja T&K&I, Asiakaslähtöiset yrityspalvelut sekä Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto 

4. Strategiset ohjelmat:

 • Hyvän elämän ohjelma
 • Kestävän kasvun ohjelma
 • Elinvoimaohjelma

Kohdan 4 strategiset ohjelmat (ml. hyvinvointikertomus) sekä strategian arviointiin liittyvät lopulliset indikaattorit valmistellaan kevään 2018 aikana siten, että ne valmistuvat kaupunkirakenneselvityksen tulokset huomioiden heti huhtikuun 2018 lopun jälkeen. Elinvoimaohjelman yhteyteen kuvataan EcoSairila- sekä Memory Campus- kehittämisalustat sekä laaditaan erillisenä alaohjelmana Matkailun ja vapaa-ajanohjelma. Mahdollisten muiden kehittämisalustojen kuvaamisen sekä alaohjelmien tarve arvioidaan erikseen ohjelmatyön edistyessä samalla kun tunnistetaan jo olemassa olevien kehittämisohjelmien kiinnittyminen uutteen kaupunkistrategiaan.

Strategian osa-alueet, strategiaprosessi sekä strategian jalkauttaminen kuvataan erikseen laadittavassa arvokirjassa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Marita Hokkanen esitti kaupungin vision muutettavaksi muotoon "Saimaan vireä Mikkeli." Puheenjohtaja totesi, että Marita Hokkasen esitystä ei ole kannatettu, joten se raukesi.

Merkitään, että valtuutettu Markku Kakriainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana ja samalla varavaltuutettu Noora Ruuth poistui kokouksesta.

Merkitään, että valtuutettu Outi Kauria saapui takaisin kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi
Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupunkistrategian vuosille 2018-2021 kokouksessaan 11.12.2017 § 100. Hyväksytyn päätöksen yhteydessä linjattiin myös, että strategian osa-alueet, strategiaprosessi sekä strategian jalkauttaminen kuvataan erikseen laadittavassa arvokirjassa.

Päivitetty arvokirja on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen esityksen Mikkelin kaupungin arvokirjaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Seija Kuikka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi
Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Strategisten ohjelmien (ml. hyvinvointikertomus) valmistelu ja strategian arviointiin liittyvien indikaattoreiden määrittely on käynnistynyt. Ohjelmat valmistellaan kevään 2018 aikana siten, että ne valmistuvat kaupunkirakenneselvityksen tulokset huomioiden heti huhtikuun 2018 lopun jälkeen.

Strategian toimeenpano toteutetaan kolmen strategisen ohjelman avulla: Hyvän elämän ohjelma, Kestävän kasvun ohjelma ja Elinvoimaohjelma. Valtuuston strategian päämäärille hyväksymät tavoitteet ja painopisteet ovat ohjelmien runkona ja sisällysluettelona.  Ohjelmatyöhön kytketään tiiviisti kaupunkirakenneselvitys sekä konsernirakenteen tiivistäminen. 

Elinvoimaohjelman yhteyteen kuvataan Saimaa Geopark – matkailun kehittämisalusta, EcoSairila- , Memory Campus- ja Kalevankankaan hyvinvointikampus kehittämisalustat sekä laaditaan erillisenä alaohjelmana Matkailun ja vapaa-ajanohjelma.

Mahdollisten muiden kehittämisalustojen kuvaamisen sekä alaohjelmien tarve arvioidaan erikseen ohjelmatyön edistyessä samalla kun tunnistetaan jo olemassa olevien kehittämisohjelmien kiinnittyminen uuteen kaupunkistrategiaan.

Kehittämisalustat luovat pohjan yhteisille kehittämisprosesseille elinkeinoelämän kehittämiseksi. Kehittämisalusta on konsepti tietyssä toimintaympäristössä, toimijoiden verkoston solmukohta, fyysinen kokonaisuus. Kaupunki omistaa kehittämisalustat ja tilaa alustan eteen tehtävän työn eri toimijoilta.

Kehittämisalustoihin on kiinnittynyt jo nyt fyysisiä rakenteita, yhteistyörakenteita, yrityksiä, asiantuntijoita ja osaamista. Kehittämisalustoilla halutaan viestiä erityisistä Mikkelin vahvuuksista myös kaupungin ulkopuolelle ja houkutella siten uusia toimijoita. Kehittämisalustojen suunnittelun aikaperspektiivinä on tavoitetila vuonna 2030.

Kaupunkirakenneselvitystyöryhmän toimeksiannoksi ja tavoitteiksi 30.4.2018 mennessä on muodostaa kuvaus palvelurakenteesta, henkilöstötarpeista, investoinneista ja näiden taloudellisista vaikutuksista. Työryhmän työn tueksi laaditaan palvelusuunnitelma (aiempi palvelustrategia 2011–2016), kuvataan palveluluokitus, laatukriteerit ja palveluiden kehittämistarpeet.

Konserni- ja elinvoimajaostolle on strategiavalmistelun yhteydessä annettu elinvoimaan liittyviä toimeksiantoja. Näistä keskeisimmät ovat Mikkelin kaupungin omistajapolitiikan tehostamisen ja konsernirakenteen tiivistämisen sekä elinkeinopolitiikan selkeyttämisen valmistelu.

Konsernirakenteen osalta konserni- ja elinvoimajaosto on saanut selvittää tehtävänannon mukaisesti kaupungin konsernirakenteen tiivistämistä ottaen huomioon aiemmin hyväksytyt omistajapoliittiset linjaukset sekä muut tilayhtiöiden yhdistämisiä koskevat selvitykset. Konserni- ja elinvoimajaosto laatii kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä.

Työohjelma ja alustava aikataulu on käyty läpi konserni- ja elinvoimajaoston kokouksessa. Tehtävän laajuuden ja haastavuuden vuoksi selvitys vaatii hieman valmisteluaikaa ja mahdollisesti myös ulkopuolisia asiantuntijapalveluiden käyttämistä.

Konserni- ja elinvoimajaosto on päättänyt pyytää kaupunginhallitukselta konsernirakenteen tiivistämistä koskevaan valmisteluun valmisteluaikaa, siten että konserni- ja elinvoimajaosto laatii kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi strategisten ohjelmien, kehittämisalustojen ja kaupunkirakenneselvityksen valmistelun tilanteen.

Lisäksi kaupunginhallitus myöntää konserni- ja elinvoimajaostolle konsernirakenteen tiivistämistä koskevaan valmisteluun valmisteluaikaa siten että konserni- ja elinvoimajaosto laatii kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi kaupunginhallitus myönsi konserni- ja elinvoimajaostolle konsernirakenteen tiivistämistä koskevaan valmisteluun valmisteluaikaa siten että konserni- ja elinvoimajaosto laatii kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen ja konsernitarkastaja Aleksi Paananen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Soile Kuitunen ja Kirsi Olkkonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkistrategian 2018-2021 strategiset ohjelmat on valmisteltu ja ne esitellään tarkemmin kaupunginhallitukselle kokouksessa.

Luonnokset strategisiksi ohjelmiksi on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille sähköpostilla 7.5.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi strategisten ohjelmien esittelyt.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira, sivstysjohtaja Virpi Siekkinen, tekninen johtaja Jouni Riihelä, kaupunginjohtaja Timo Halonen, hallintojohtaja Ari Liikanen, konsernitarkastaja Aleksi Paananen ja strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi
Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunkistrategian mukaisia strategisia ohjelmia on valmisteltu kevään 2018 aikana.

Kaupunkistrategian 2018–2021 strategiset ohjelmat: Hyvän elämän ohjelma, Kestävän kasvun ohjelma ja Elinvoimaohjelma sekä matkailun – ja vapaa-ajanohjelma, työllisyysohjelma ja EcoSairila-, Kalevankangas-, MemoryCampus- kehittämisalustat ovat valmisteltu kevään 2018 aikana. Lisäksi on laadittu kuvaus konsernirakenteen tiivistämisestä.

Ohjelmien ja kehittämisalustojen valmistelusta ovat vastanneet erikseen nimetyt poikkihallinnolliset valmisteluryhmät. Valmistelussa on huomioitu kevään 2018 aikana valmistunut kaupunkirakenneselvitystyöryhmän esitys, Etelä-Savon maakuntastrategian kärkivalinnat: metsä, ruoka ja vesi. Lisäksi taustalla ovat vaikuttaneet mm. tuleva maakuntauudistus, kuntien hyvinvointi- ja elinvoimatehtäviin liittyvät kysymykset, kestävä kehitys sekä kaupungistuminen globaalina ilmiönä.

Kehittämisalustat omistaa kaupunki ja sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä, rooleista, vastuista ja kehittämissisällöistä linjataan sopimuksellisesti.

Syksyllä 2018 valmistellaan kaupunkirakenneselvitykseen perustuva palvelusuunnitelma, jossa kuvataan tarkemmin muut kuin strategisissa ohjelmissa määritellyt kaupungin palvelut sekä toiminnot resursseineen.

Strategisten ohjelmien seuranta integroidaan osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan säännöllisesti etenemisestä talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä.

Strategiset ohjelmat ja kehittämisalustojen kuvaukset ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kaupunkistrategian vuosille 2018–2021 strategiset ohjelmat sekä matkailun ja vapaa-ajan ohjelman, työllisyysohjelman, kehittämisalustojen sisällöt ja esityksen konsernirakenteen tiivistämiseksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunkistrategian vuosille 2018–2021 strategiset ohjelmat sekä matkailun ja vapaa-ajan ohjelman, työllisyysohjelman, kehittämisalustojen sisällöt ja esityksen konsernirakenteen tiivistämiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, tekninen johtaja Jouni Riihelä ja kaupunginjohtaja Timo Halonen selostivat asiaa kaupunginvaltuustolle.

Merkitään, että valtuutetut Marja Kauppi ja Eero Aho poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki/Timo Halonen, Aki Kauranen, Virpi Siekkinen, Jouni Riihelä, Emmi Eronen, Helena Skopa, Arja Väänänen, Timo Rissanen, Miksei Oy/Juha Kauppinen, Maisa Häkkinen, Xamk/Kalevi Niemi, Mikkelin yliopistokeskus/Matti Malinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33
Käyntiosoite:  Maaherrankatu 9 - 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 16.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.