Kaupunginvaltuusto, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Lisämäärärahaesitys Mikkelin kaupungin Vanhalla Kasarmialueella sijaitsevan määräalan (kiinteistö 491-5-24-4) ja sillä sijaitsevien kasarmirakennusten ostamiseen

MliDno-2018-1420

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomen valtio / Senaatti-kiinteistöt omistaa Mikkelin vanhalla kasarmialueella Jalkaväkimuseon käytössä olevat rakennukset ja niiden piha-alueen. Hirsirunkoiset yli satavuotiaat rakennukset ovat suojeltuja ja kunnoltaan tyydyttäviä. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 2.225 m2. Rakennusten remontointi uusiokäyttöön olisi haasteellista, mutta ne soveltuvat hyvin nykyiseen käyttötarkoitukseen.

Mikkelin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt ovat nyt neuvotelleet Jalkaväkimuseon rakennusten ostamisesta kaupungille. Kasarmialueen vuonna 2016 uudistetun asemakaavan johtoajatuksena on ollut mahdollistaa suojeltujen rakennusten säilyminen monipuolisessa käytössä. Turvatakseen tämän ajatuksen toteutumista, kaupunki on jo aiemmin ostanut Kasarmialueella sijaitsevista kiinteistöistä Tykkipuiston alueen, Upseerikerhon rakennuksen sekä ns. vanhan leipomorakennuksen. Nyt käsillä olevan jalkaväkimuseon ostamisen jälkeen Kasarmialueella olisi kaksi keskeistä maanomistajaa, Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä, eikä Senaatti-kiinteistöjen omistukseen jäisi enää mitään kasarmialueella sijaitsevia kiinteistöjä.

Senaatti-kiinteistöt on laadituttanut kohteesta arviokirjan, jonka mukaisesti kohteen arvo on 180.000 euroa. Teknisesti katsoen Mikkelin kaupunki ostaisi nyt Suomen valtiolta kiinteistökaupalla määräalan 491-5-24-4-M501 sekä sillä sijaitsevat Jalkaväkimuseon käytössä olevat rakennukset. Määräalan alue vastaa muodostettavaa tonttia 491-5-24-6, jonka pinta-ala on 7.600 m2. Senaatti Oy:n hallitus on hyväksynyt kaupan ehdot mm. kauppahinnan 180.000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki ostaa Mikkelin vanhalla kasarmialueella sijaitsevat Jalkaväkimuseon käytössä olevat rakennukset ja niiden piha-alueen. Rakennukset sijaitsevat määräalalla 491-5-24-4-M501. Määräalan 491-5-24-4-M501 alue vastaa muodostettavaa tonttia 491-5-24-6, jonka pinta-ala on 7.600 m2. Kiinteistökaupan kohteena on siis em. määräala ja sillä sijaitsevat rakennukset. Kauppahinta on 180.000 euroa ja kaupan muut ehdot ilmenevät liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan, toimeenpanemaan ja allekirjoittamaan lopullinen kauppakirja.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 180.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Määräalan kauppakirja ja tonttijako ovat kokouksen oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 180.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Määräalan kauppakirja ja tonttijako ovat kokouksen oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 180.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito, Senaatti-kiinteistöt, Jalkaväen säätiö, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa, Jukka Piispa

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33
Käyntiosoite:  Maaherrankatu 9 - 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 16.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.