Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Yöveden - Louhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutos, tila Pien-Toijola 491-561-2-16 (osa)

MliDno-2017-1950

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 17. päivänä marraskuuta 2017 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Karttaako Oy /Mäkelä Jarmo maaomistajan aloitteesta.

Yleiskaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin (491) Toijalan kylän (561) tilan Pien-Toijola 2-16 (osa-aluetta) sekä kyseisen tilan määräalaa 491-561-2-16-M602. Kohde on entisen Ristiinan kunnan alueella noin 1,5 km Kallioniemen huvilasta kaakkoon. Kulku rakennuspaikalle tapahtuu Vanamontien kautta.

Yleiskaavan muutoksen tavoitteena on yhden rakennuspaikan sijainnin muuttaminen hieman etelään päin rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan. Muutos on täysin sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa.

Voimassa olevan yleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka (RA/1) on sijoiteltu toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisempaan paikkaan. Vapaan rannan osuus säilyy ennallaan kaavamuutoksen myötä.

Alueella on voimassa Ristiinan kunnanvaltuuston hyväksymä ja  Etelä-Savon ympäristökeskuksen 24.1.2003 vahvistama Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaava.

Alueella ei ole voimassa asemakaavaa, rakennuskieltoja tai suojelupäätöksiä.

Kyseisellä yleiskaava-alueella uuden lomarakennuspaikan etäisyydet rantaviivasta yms. perustuvat Mikkelin kaupungin uuden rakennusjärjestyksen määräyksiin (hyväksytty Mikkelin kaupunginvaltuustossa 22.5.2017, tullut voimaan 1.7.2017).

Kaavaluonnoksen kuulemisvaiheessa (MRL 62 ja 63§) jätetty palaute on pyritty ottamaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kaavaluonnoksesta ei jätetty huomautuksia.

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa 20.10.2017 todetaan mm. seuraavaa: Lähtökohtaa kaavamuutokselle voidaan pitää perusteltuna; voimassa olevan kaavan mukaisen rakentamisen kannalta maastonmuodoiltaan haastavan, jyrkähkön ja kallioisen rakennuspaikan siirtäminen rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan. Siirto ei aiheuta rakentamisesta vapaan yhtenäisen rantaosuuden pirstoutumista ja on muutenkin pääosin sopusoinnissa alkuperäisen kaavan mitoitusperiaatteiden ja muiden tavoitteiden kanssa. Muutoksen kohteena olevassa yleiskaavassa uuden rakennuspaikan alue on pääosin osoitettu tavanomaisena maa- ja metsätalousalueena ilman erityisiä merkintöjä tai arvoja.

Lausunnossa pyydetään perustelemaan alkuperäisestä kaavasta poikkeava rakennusoikeuden kokonaismäärää.

ELY-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa kaavaluonnoksen johdosta. Kaavamuutoksen ehdotuksesta ei jatkossa tarvitse pyytää ELY-keskuksen lausuntoa (Maankäyttö- ja rakennusasetus 20 §).

Kaavan laatijan vastine: Maltillinen kokonaisrakennusoikeuden nosto perustuu maasto-käyntiin, lomarakennuspaikkojen lisääntyneisiin tilatarpeisiin nykyaikana sekä kaupungin uuteen 22.5.2017 hyväksyttyyn rakennusjärjestykseen. (vastine kaavaselostuksen kohdassa 4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen)

Laadittava osayleiskaavan muutos on luonteeltaan lähinnä tekninen eikä muuta voimassa olevan alueen osayleiskaavan periaatteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Pien-Toijola 491-561-2-16 (osaa) sekä kyseisen tilan määräalaa 491-561-2-16-M602), asettaa  sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Pien-Toijola 491-561-2-16 (osaa) sekä kyseisen tilan määräalaa 491-561-2-16-M602), asettaa  sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 18.1.-19.2.2018 välisen ajan. Muistutuksia ei jätetty. Lausunnot saatiin Etelä-Savon maakuntaliitolta, rakennusvalvonnalta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta. Heillä ei ollut huomautettavaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutoksen tilalle Pien-Toijola 491-561-2-16 (osa).

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutoksen tilalle Pien-Toijola 491-561-2-16 (osa).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen (KuntaL 137 §, 410/2015).

Sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään valitusoikeudesta, alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Lisäksi on rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa hyväksymispäätöksestä (MRL 191 §).

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten ja muiden katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäväksi (MRL 188 §).

 Valituskirjassa on ilmoitettava:

  • valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai  jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.