Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen Käenjälki ry:lle

MliDno-2018-390

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Käenjälki ry:n on Suomenniemellä vuodesta 2016 toiminut yhdistys, jonka tavoitteena on edistää Suomenniemen pitäjän vetovoimaisuutta asuinalueena, kehittää yhteistyötä, vaalia kulttuuriperintöä ja sen kehittymistä, yrittäjyyden lisäämistä ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Etelä-Savon ELY- keskus on päättänyt tuen myöntämisestä yhdistyksen ajalla 1.11.2017- 31.12.2018 toteutettavalle KäenOjennus- kehittämishankkeelle. Hankkeessa

 • kartoitetaan Suomenniemen vuokrattavat ja myytävät tontit, asunnot ja liiketilat sekä luodaan niistä tontti/asuntopörssi,
 • tuodaan tontti/asuntopörssi helposti saavutettavaksi netissä useille sivustoille,
 • järjestetään eri teemoilla tupailtoja Suomenniemen kylillä sekä
 • tarjotaan lapsille ja nuorille harrastemahdollisuuksia liikunnallisten, kulttuurillisten ja taiteellisten ryhmien muodossa.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 27.000 euroa, johon ELY- keskus on myöntänyt tukea 13.199,70 euroa. Käenjälki ry esittää, että Mikkelin kaupunki tukisi hanketta lainaamalla yhdistykselle siltarahoituksena 13.000 euroa. Kun hanke on toteutettu ja yhdistys saa myönnetyn tukisumman, maksetaan siltarahoitus viipymättä Mikkelin kaupungille takaisin.

Kokouksessa on nähtävillä Käenjälki ry:n rahoitushakemus liitteineen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

 • myöntää Käenjälki ry:lle yhdistyksen hankkeeseen väliaikaista hankerahoitusta 13.000 euroa,
 • myöntää rahoituksen korottomana ja vakuudettomana,
 • oikeuttaa konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan väliaikaiseen rahoitukseen liittyvän sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Kokouksessa on nähtävillä Käenjälki ry:n rahoitushakemus liitteineen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

 • myöntää Käenjälki ry:lle yhdistyksen hankkeeseen väliaikaista hankerahoitusta 13.000 euroa,
 • myöntää rahoituksen korottomana ja vakuudettomana,
 • oikeuttaa konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan väliaikaiseen rahoitukseen liittyvän sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Käenjälki ry/Satu Mustanoja, talous- ja elinvoimapalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33
Käyntiosoite:  Maaherrankatu 9 - 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 16.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.