Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen Leader- hankkeisiin

MliDno-2018-390

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Myönteisen rahoituspäätöksen Etelä-Savon ELY- keskukselta saanut yhdistys voi hakea ELY- keskuksen myöntämää hankerahoitusta maksuun takautuvasti, mistä johtuen hanke on käynnistysvaiheessa rahoitettava omalla rahoituksella.

Mikkelin kaupunginvaltuusto on 15.3.2010 § 26 tehnyt periaatepäätöksen myöntää julkishyödyllisille yhdistyksille väliaikaista hankerahoitusta yhdistysten Leader- hankkeisiin yhteensä enintään 100.000 euroa. Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen päättämään väliaikaisen rahoituksen myöntämisestä. Väliaikaista rahoitusta on haettu kaupunginhallitukselta kirjallisesti ja rahoitushakemuksen liitteeksi on toimitettu ELY- keskuksen rahoituspäätös. Väliaikaisesta hankerahoituksesta on laadittu kaupungin ja yhdistyksen välinen kirjallinen sopimus.

Hankerahoitusta on haettu hankkeen käynnistysvaiheeseen ja rahoitus on maksettu kaupungille takaisin siinä yhteydessä, kun ELY-Keskus on maksanut rahoituksen yhdistyksen tilille. Väliaikainen rahoitus on myönnetty korottomana, sillä lainan korkokuluja ei voi sisällyttää Leader- hankkeen menoiksi.

Hankkeiden hyödynsaajat ovat Mikkelin kaupungin asukkaita. Hankkeiden kautta toteutetaan asioita, jotka osaltaan voisivat kuulua Mikkelin kaupungin hoidettaviksi. Väliaikaisella rahoituksella kaupunki viestii kaupungin asukkaille, että kaupunki haluaa tukea asukkaiden omaehtoista kaupungin kehittämistä. Hyväksytyt Leader- hankkeet on seulottu Leader- toimintaryhmässä ja ELY- keskuksessa. Hanketoimijoita voidaan pitää luotettavina.

Leader- hankkeelle ei saa kohdistua muuta julkista tukea kuin Leader- rahoitus. Tästä johtuen esimerkiksi toiminta-avustuksen myöntäminen hankkeelle ei ole mahdollista.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.1.2018 § 3 toimenpidealoitteesta, jonka mukaisesti "kaupunginhallitus valmistelisi asian siten, että myönnetty rahoitus voisi olla yhteensä enintään 250 000 euroa.”

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto

 • tekee periaatepäätöksen myöntää julkishyödyllisille yhdistyksille väliaikaista hankerahoitusta yhdistysten Leader- hankkeisiin yhteensä enintään 250.000 euroa,
 • päättää, että väliaikainen Leader- rahoitus myönnetään korottomana, 
 • oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään väliaikaisen rahoituksen myöntämisestä Leader- hankkeisiin. Väliaikaista rahoitusta on haettava kaupunginhallitukselta kirjallisesti ja rahoitushakemuksen liitteeksi on toimitettava ELY-keskuksen rahoituspäätös.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto

 • tekee periaatepäätöksen myöntää julkishyödyllisille yhdistyksille väliaikaista hankerahoitusta yhdistysten Leader- hankkeisiin yhteensä enintään 250.000 euroa,
 • päättää, että väliaikainen Leader- rahoitus myönnetään korottomana, 
 • oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään väliaikaisen rahoituksen myöntämisestä Leader- hankkeisiin. Väliaikaista rahoitusta on haettava kaupunginhallitukselta kirjallisesti ja rahoitushakemuksen liitteeksi on toimitettava ELY-keskuksen rahoituspäätös.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutettu Soile Kuitunen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa ja varavaltuutettu Hanne Vainio poistui kokouksesta.

Tiedoksi

Talous- ja elinvoimapalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33
Käyntiosoite:  Maaherrankatu 9 - 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 16.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.