Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Omassa kodissa tapahtuvan kunnallisen perhepäivähoidon varahoidon keskittäminen

MliDno-2018-111

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Omassa kodissaan työskentelevien kunnallisten perhepäivähoitajien hoitolapsille on järjestetty varahoitopaikat, koska perhepäivähoitajien työaika ei riitä kattamaan kokonaan lasten hoitoaikaa. Lapset ovat varahoidossa perhepäivähoitajien vuosilomien, tasausvapaiden ja sairauspäivien aikana. Yksittäinen lapsi on noin 1-2 pv/kk varahoidossa, ei aina silloinkaan.

Varahoitopisteitä on Rantakylässä Varaviikari, Tuppuralassa Varapesä ja Silvastissa varahoito on järjestetty Silvastin päiväkodin yhteydessä. Keskustassa varahoitoa järjestetään Tuukkalan päiväkodin Huuhkajat –ryhmän yhteydessä Kasarminkadulla. Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on kyseisellä alueella 20.

Perhepäivähoitajia on vuosien saatossa eläköitynyt ja lasten varahoidon tarve on samalla vähentynyt. Lapsia sijoittuukin sen vuoksi entistä enemmän päiväkoteihin, minkä vuoksi varhaiskasvatuksessa on ajoittain lisätilojen tarvetta. Tällä hetkellä varahoitopisteet toimivat vajaana, mutta niihin ei kuitenkaan voida sijoittaa ns. pysyviä lapsia, koska alueilla tullaan hoitoon varahoitoyksiköihin viikoittain muutamana päivänä ja silloin sinne ei mahdu muita lapsia.

Esitetään, että edellä kerrottujen yksiköiden varahoito voitaisiin keskittää keskustaan Vuorikadulle Museokahvilan viereiseen tilaan. Ko. huoneisto on vapautumassa vuoden alkupuolella. Tilassa on toiminut jokin vuosi sitten esikoulu Posetiivi. Keskitettäessä varahoito yhteen tilaan, varahoidossa käyvillä lapsilla on aina samat perhepäivähoitajat. Henkilöstön työvuorosuunnittelu selkeytyy. Keskusta on kulkuyhteyksien näkökulmasta hyvä sijainti varahoitotilalle.

Varhaiskasvatukseen tullaan tarvitsemaan lisää hoitopaikkoja kevään aikana. Uuden keskustan perhepäivähoidon varahoitotilan myötä nykyisiin varahoitopaikkoihin voidaan sijoittaa keväällä noin 15 varhaiskasvatusta tarvitsevaa lasta.

Vuorikadun varahoitopisteessä toimisi päivittäin noin kahdeksan lasta ja kolme työntekijää (1 lastenhoitaja ja 2 perhepäivähoitajaa), jotta työaika riittää lasten hoitoaikaan nähden. Siinä tapauksessa, että lapsia on eri päivinä vähemmän, yksi hoitajista voi sijaistaa muissa yksiköissä. Sisäisin järjestelyin on mahdollista saada yksikköön henkilöstöä yksi työntekijä.   

Vuorikadun tiloissa on tarve pintaremontille. Remontin jälkeen yksikössä järjestetään avoimet ovet ja perheet voivat käydä tutustumassa varahoitopaikkaan ja henkilöstöön.

Kustannuksia järjestelystä tulee etupäässä kahden työntekijän palkan verran noin 60 000 €/v ja tilan vuokrakustannukset sekä puhtaus- ja ruokahuoltokustannukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunnallisten perhepäivähoitajien kotona tapahtuvan perhepäivähoidon varahoito Rantakylän Varaviikarista,Tuppuralan Varapesästä, Silvastin päiväkodista ja keskustasta Tuukkalan päiväkodin Huuhkajat –ryhmästä keskitettäisiin Vuorikadulle Museokahvilan viereisiin tiloihin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kunnallisten perhepäivähoitajien kotona tapahtuvan perhepäivähoidon varahoidon keskittämisen Rantakylän Varaviikarista, Tuppuralan Varapesästä, Silvastin päiväkodista ja keskustasta Tuukkalan päiväkodin Huuhkajat -ryhmästä Vuorikadulle Museokahvilan viereisiin tiloihin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kunnallisten perhepäivähoitajien kotona tapahtuvan perhepäivähoidon varahoidon keskittämisen Rantakylän Varaviikarista, Tuppuralan Varapesästä, Silvastin päiväkodista ja keskustasta Tuukkalan päiväkodin Huuhkajat -ryhmästä Vuorikadulle Museokahvilan viereisiin tiloihin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heidi Juuti, Hannele Häkkänen, Eija Honkanen, Tarja Räsänen, Minna Oksa, Pirjo Vartiainen, Seija Manninen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33
Käyntiosoite:  Maaherrankatu 9 - 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 16.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.