Kaupunginvaltuusto, kokous 19.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Yrittäjien ja maanviljelijöiden työterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtäminen Essotelle

MliDno-2016-2532

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Talo, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja, timo.talo@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Essote) siirtyy Mikkelin kaupungin terveyspalvelujen järjestämisvastuu 1.1.2017 lukien. Työterveyshuollon palvelut eivät kuulu kuntayhtymän perussopimuksen piiriin ja työterveyspalvelujen järjestämisvastuu jää edelleen kuntien vastuulle.

Terveydenhuoltolain 18 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa.

Kunnan järjestämisvastuu on toteutettu siten, että kunnalla ja työterveyshuollon palvelutuottajalla on sopimus työterveyshuollon järjestämisestä. Kunnan sopimuksen perusteella yrittäjä tai maanviljelijä on voinut hankkia työterveyshuollon palvelut kunnan osoittamalta palveluntuottajalta, joka Mikkelin kaupungin osalta on ollut Etelä-Savon työterveys Oy. 

Yleisesti työterveydenhuollon palvelujen kustannusten korvaukset haetaan vuosittain jälkikäteen Kelalta. Yrittäjien ja maanviljelijöiden osalta on kuitenkin käytäntönä ollut se, että he maksavat palvelujen käytöstä vain omavastuun palveluntuottajalle.  Palveluntuottaja hoitaa tilityksen Kelan lomakkeen mukaisesti kuntaan ja kunta toimittaa sen Kelaan ja Kela maksaa sen ensin kuntaan, josta se tilitetään palveluntuottajalle. Järjestelyn taustalla on sairausvakuutuslain 8 §, jonka mukaan terveyskeskusta ylläpitävällä kunnalla on oikeus saada Kansaneläkelaitokselta korvausta työterveyshuoltopalvelujen kustannuksista, jos palvelut on annettu yrittäjälle tai muulle omaa työtään tekevälle terveydenhuoltolain 18 §:n 2 tai 3 momentin mukaisesti.

Kustannusten korvausten hakemisen takia on jouduttu tekemään ns. kolmikantasopimus. Yrittäjällä tai maanviljelijällä on sopimus kunnan kanssa ja siinä samassa sopimuksessa on myös palveluntuottaja allekirjoittajana ja siinä myös todettu sovitusta Kela-korvausten tilityksestä.

Terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyessä Essotelle 1.1.2017 Mikkelin kaupunki ei enää ylläpidä terveyskeskusta, jolloin sairausvakuutuslain 8 §:n mukaisen tilityskäytännön jatkaminen ei ole mahdollista. Yritysten osalta terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen ei vaikuta tilanteeseen millään tavalla.

Kelan tulkinnan mukaan 1.1.2017 Essotea käsitetään kuntana, koska kunnat ovat siirtäneen sosiaali- ja terveyspalvelunsa sille.

Yrittäjien ja maanviljelijöiden korvauskäytännön jatkamiseksi on perusteltua, että näiden ryhmien osalta työterveyshuollon järjestämisvastuu siirtyy Essotelle. Kuntien tulisi päättää siirtää määräajaksi 1.1.2017 alkaen yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon järjestämisvelvoitteen Essotelle 31.12.2018 saakka. Lisäksi kuntien tulisi siirtää yrittäjien ja maatalousyrittäjien kanssa tekemänsä sopimukset Essotelle. Muu työterveyshuollon järjestäminen jää kuntiin eikä perussopimuksen muutosta tarvita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että yrittäjien ja maanviljelijöiden työterveydenhuollon järjestämisvastuu päätetään siirtää Essotelle 1.1.2017 - 31.12.2018. Muu työterveydenhuollon järjestämisvastuu jää edelleen Mikkelin kaupungille. Mikkelin kaupungin kanssa tehdyt työterveydenhuollon kolmikantasopimukset siirretään Essotelle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että yrittäjien ja maanviljelijöiden työterveydenhuollon järjestämisvastuu päätetään siirtää Essotelle 1.1.2017 - 31.12.2018. Muu työterveydenhuollon järjestämisvastuu jää edelleen Mikkelin kaupungille. Mikkelin kaupungin kanssa tehdyt työterveydenhuollon kolmikantasopimukset siirretään Essotelle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Etelä-Savon työterveys Oy, maaseutu- ja tietoimi/Kari Mikkonen, talouspalvelut, sosiaali- ja terveystoimi/Timo Talo

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat