Kaupunginvaltuusto, kokous 19.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Tontin 491-3-24-11 myyminen Mikkelin Arkistotalo Oy:lle

MliDno-2016-2533

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Mikkelin Arkistotalo Oy on esittänyt Mikkelin kaupungille, että se voisi ostaa kaupungin omistaman tontin osoitteessa Tutkijantie 7 sekä kaupungin omistaman osan arkistokäytössä olevasta rakennuksesta, joka sijaitsee kyseisellä tontilla. Tällä hetkellä kiinteistö 491-3-24-11 on vuokrattuna Mikkelin Arkistotalo Oy:lle ja tontilla sijaitsevalla rakennuksella on useampia omistajia. Mikkelin kaupungin omistuksessa oleva rakennuksen 1930-luvulla valmistunut osa on vuokrattuna Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistolle. Rakennuksesta on teetetty kuntoarvio ja kiinteistöarvio, joiden perusteella kohdetta koskeva hinta on määritetty. Tämän hetkistä omistusjärjestelyä voi luonnehtia sekavaksi - kaupungin omistamalla tontilla sijaitsevalla rakennuksen osilla on eri omistajat. Tontin ja sillä olevan kaupungin omistaman rakennuksen osan myyminen ulkopuoliselle toimijalle ei käytännössä olisi mahdollista.

Kauppahinta on 1,2 miljoonaa euroa ja muut kauppaehdot ovat tavanomaiset. Raksystems Insinööritoimisto Oy:n kohteesta tekemä kuntoarvio on nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kiinteistö 491-3-24-11 myydään rakennuksineen Mikkelin Arkistotalo Oy:lle 1 200 000 euron kauppahinnalla.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupungingeodeetin ja kaupunginlakimiehen tekemään kauppakirjaan tarvittaessa muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että sihteerinä tämän pykälän osalta toimi kaupunginlakimies Jukka Savolainen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kiinteistö 491-3-24-11 myydään rakennuksineen Mikkelin Arkistotalo Oy:lle 1 200 000 euron kauppahinnalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että sihteerinä tämän pykälän osalta toimi kaupunginlakimies Jukka Savolainen.

Tiedoksi

Mikkelin Arkistotalo Oy, Mikkelin Toimintakeskus r.y./Ekotori, kaupunginlakimies, kaupungingeodeetti, mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat