Kaupunginvaltuusto, kokous 19.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Tontin 491-10-81-8 myyminen / Rakennusliike Ola Oy

MliDno-2016-2523

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Graanissa osoitteessa Graanintie 29 sijaitsee asuinkerrostalon rakentamisen mahdollistava tontti  491-10-81-8. Tontille saa asemakaavan mukaan rakentaa kerrosalaltaan 1.980 k-m2 suuruisen asuinkerrostalon kerroskorkeudeltaan enintään (1/2) VI. Tontin pinta-ala on 2.993 m2. Tontti on alun alun perin ollut osa Graani Oy:n aluetta ja on tullut kaupungille Graanin maankäyttösopimuksen mukaisesti rivitalotontiksi kaavoitettuna. Sittemmin kaupunki on (vuonna 2013) muuttanut tontin asemakaavan selvästi tehokkaammaksi kerrostalon rakentamisen mahdollistavaksi. Tonttiin ei ole kohdistunut kiinnostusta YIT:n eikä muidenkaan Mikkelin alueella toimivien kerrostalorakentajien taholta.

Kaupunki on 28.10.2016 laittanut Hilmaan ilmoituksen siitä, että kyseinen tontti on ostettavissa tarjouskilpailun perusteella siten, että korkein tarjottu hinta voittaa. Tarjousten jättöaika oli 28.10.2016-18.11.2016 ja määräpäivään mennessä tuli kaksi hyväksyttävää tarjousta, joista korkeampi oli Rakennusliike Ola Oy:n tarjous (tarjottu hinta  533.000 euroa). Tarjouskilpailun ehtojen mukaisesti tonttikauppa on tehtävä 31.1.2017 mennessä.

Tarjouskilpailun lopputulemana on se, että tontti 491-10-81-8 osoitteessa Graanintie 29 myydään korkeimman tarjouksen tehneelle Rakennusliike Ola Oy:lle hintaan 533.000 euroa ja tonttikauppa tehdään 31.1.2017 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myy tontin 491-10-81-8 osoitteessa Graanintie 29 Rakennusliike Ola Oy:lle 533.000 euron kauppahinnalla. Kaupan ehdot ovat tavanomaiset ja se on tehtävä 31.1.2017 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myy tontin 491-10-81-8 osoitteessa Graanintie 29 Rakennusliike Ola Oy:lle 533.000 euron kauppahinnalla. Kaupan ehdot ovat tavanomaiset ja se on tehtävä 31.1.2017 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Rakennusliike Ola Oy, Rakennustoimisto Valiotalo Oy, kaupungingeodeetti, mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat