Kaupunginvaltuusto, kokous 19.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Pankkitilien ja niihin liitettyjen palveluiden siirto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle

MliDno-2016-2456

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen siirtyy Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien.

Kaupungin sosiaali- ja terveystoimi  (seutusote) on käyttänyt  ns. välitilitysasiakkaiden etuuksien sekä lastensuojelun asiakkaiden etuuksien käsittelyssä Danske Bank Oyj:n tiliä FI25 8000 1000 6671 55. Ko. tiliä on käytetty kaikkien muiden kuntien paitsi Juvan sosiaalitoimen asiakkuuksien hoidossa. Tilillä ei ole ollut muuta käyttöä. Koska kaupungilla ei ole ko. pankkitilille käyttöä 31.12.2016 jälkeen ja pankkitili on yleisesti yhteistyökumppaneiden tiedossa (mm. Kela, valtio, muut kunnat), on tili siihen liitettyine palveluineen tarkoituksenmukaista siirtää Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien.

Kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on hallinnoinut lastensuojelun ns. itsenäistymisvaroja koskeva pankkitilejä. Lastensuojelun asiakkaiden varojen hoitaminen perustuu lainsäädännön antamiin valtuuksiin. Pankkitilit on avattu kullekin lapselle Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen nimissä. Hallinnoitavat tilit, joita on tällä hetkellä 114 kpl, ovat Suur-Savon Osuuspankissa. Lastensuojelun siirtyessä Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hoidettavaksi on liitteen mukaiset tilit niihin liitettyine palveluineen siirrettävä kuntayhtymälle. Lista itsenäistymisvaroja koskevista pankkitileistä on kokouksessa nähtävillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää siirtää Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnoimat seuraavat tilit palveluineen Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien:

  • FI25 8000 1000 6671 55 (Danske Bank Oyj)
  • lastensuojelun itsenäistymisvaroja koskevat tilit liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Liite lastensuojelun itsenäistymisvaroja koskevista tileistä jaetaan valtuutetuille kokouksessa. Liite on salassa pidettävä Julkisuuslain §:n 24 kohdan 25 mukaan. 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää siirtää Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnoimat seuraavat tilit palveluineen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien:

  • FI25 8000 1000 6671 55 (Danske Bank Oyj)
  • lastensuojelun itsenäistymisvaroja koskevat tilit liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky/Vesa Vestala, sosiaali- ja terveystoimi/Johanna Will-Orava, Susanna Heikkonen, Päivi Takkinen, talouspalvelut/Jari Laitinen, Kunnan Taitoa Oy/Sirkka Järvinen, Danske Bank Oyj/Sari Pekonen, Suur-Savon Osuuspankki/Jarno Korhonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat