Kaupunginvaltuusto, kokous 19.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

MliDno-2016-2034

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtioneuvosto on 8.10.2015 yhteistoiminta-aluelain 5 §:n perusteella tehnyt päätöksen Kangasniemen eläinlääkintähuollon järjestämisestä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen tuottamana palveluna. Kangasniemen eläinlääkintähuollon tuottaminen on tähän mennessä organisoitu Kangasniemen kunnan perusturvapalvelujen yhteyteen ja Kangasniemen eläinlääkärit ovat Kangasniemen kunnan palveluksessa.

Korkein hallinto-oikeus on 21.9.2016 hylännyt Kangasniemen kunnan valituksen ja Kangasniemen eläinlääkintähuolto on siirrettävä osaksi Mikkelin seudun ympäristöpalveluita. Siirtämistä varten on laadittu uusi luonnos viiden (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa) kunnan väliseksi ympäristöpalvelusopimukseksi, jonka kaikkien kuntien valtuustojen tulee käsitellä ja hyväksyä. Sopimusluonnos ympäristöpalveluista on liitteenä.

Valtioneuvoston päätöksen myötä Kangasniemen eläinlääkärit siirtyvät Mikkelin kaupungin palvelukseen. Henkilöstön siirtoa varten on laadittu luonnos siirtosopimuksesta, jonka Mikkelin kaupungin ja Kangasniemen kunnan tulee käsitellä ja hyväksyä. Sopimusluonnos henkilöstön siirrosta on liitteenä.

Kunnille on lähetetty kirje, jossa pyydetään käsittelemään ja hyväksymään yhteistyösopimus sekä ilmoittamaan kunnan tekemästä päätöksestä Mikkelin kaupungille. Mikkelin kaupunki ja Kangasniemen kunta käsittelevät ja hyväksyvät lisäksi henkilöstön siirtosopimuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat ympäristöpalvelusopimuksen sekä henkilöstön siirtosopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevat ympäristöpalvelusopimuksen sekä henkilöstön siirtosopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hirvensalmen kunta, Kangasniemen kunta, Mäntyharjun kunta, Pertunmaan kunta, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat