Kaupunginvaltuusto, kokous 19.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Konsernirakenteen muuttaminen, Miktech Consulting Oy

MliDno-2016-2384

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserniohjeen mukaan valtuusto määrittelee omistajapoliittisen vuosisuunnitelman mukaisesti konsernin rakenteen päättämällä konsernien osien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muusta muuttamisesta kuten:

  1. kaupungin tytäryhtiöiden omistusta koskevista merkittävistä osakassopimusmuutoksista
  2. olennaisista osakkeiden realisoinneista
  3. yhtiöjärjestysmuutoksista

Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy omistaa 100 % Miktech Consulting Oy:stä (2571322-6), joka perustettiin vuonna 2013 Miktech Oy:n kokoaman paikallisen konsulttiverkoston tarpeita ajatellen mm. yhteistarjousten ja -toimeksiantojen tekemiseen. Tavoitteena oli kehittää paikallisten asiantuntijoiden yhteistyötä ja parantaa näiden menestymismahdollisuuksia valtakunnallisilla markkinoilla.

Konsulttiverkosto, n. 10 yritystä, on nyt ilmaissut halukkuutensa ostaa Miktech Consulting Oy:n, jotta yhteistoiminta voi käytännössä edetä seuraavalle tasolle. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:llä ei ole näköpiirissä tarvetta tytäryhtiölle. Myynnillä voidaan edistää mikkeliläisten asiantuntijapalveluiden kilpailukykyä. Yhtiöllä ei ole henkilöstöä tai liiketoimintaa. Yhtiön osakepääoma on 2 500 e ja oma pääoma yhteensä n. 6 000 e.

Miksei Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 17.10.2016 esittää kaupunginhallitukselle Miktech Consulting Oy:n koko osakekannan myymistä.  Miksei Oy pyytää kaupunginvaltuustolta luvan osakekannan myymiseen. Kauppahinta sovitaan kaupantekohetken taloustietojen pohjalta siten, että myymisestä ei synny Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy:lle tappiota.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy konsernirakenteen muutoksen, joka koskee Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy:n esittämää Miktech Consulting Oy:n myyntiä ja valtuuttaa kaupunginhallituksen antamaan kauppaa hyväksyvää omistajaohjausta yhtiölle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa, Minna Pöntinen ja Markku Turkia ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään, että kokouksessa oli tauko klo 14.12 - 14.34, jonka aikana pidettiin kaupunginhallituksen jaoston kokous.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy konsernirakenteen muutoksen, joka koskee Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy:n esittämää Miktech Consulting Oy:n myyntiä ja valtuuttaa kaupunginhallituksen antamaan kauppaa hyväksyvää omistajaohjausta yhtiölle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy, Miktech Consulting Oy, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat