Kaupunginvaltuusto, kokous 19.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Eron myöntäminen Marja Hämäläiselle ja Markku Siitarille Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokouksesta ja uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen heidän tilalleen

MliDno-2016-2474

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Marja Hämäläinen 23.9.2016 jättänyt eropyynnön koskien hänen kaikkia luottamustoimiaan Mikkelin kaupungilla.  

Markku Siitari on 10.8.2016 jättänyt eropyynnön koskien hänen kaikkia luottamustoimiaan Mikkelin kaupungilla.

Kuntayhtymän perussopimuksen 10 § mukaisesti edustajat maakuntavaltuustoon eli edustajainkokoukseen valitaan jäsenkunnissa. Jäsenkuntien edustajan ja varaedustajan edustajainkokouksessa tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.

Asukasluvun perusteella laskettu edustajamäärä Mikkelin kaupungilla on 22.

Etelä-Savon maakuntaliiton edustajainkokouksen jäsenet ja varajäsenet:

Varsinaiset jäsenet:
1. Markku Kakriainen, toimitusjohtaja
2. Matti Piispa, maaseutuyrittäjä
3. Outi Kauria, mökkiyrittäjä
4. Seija Korhonen, erikoislääkäri
5. Päivi Ylönen, oppisopimuskoordinaattori
6. Arto  Seppälä, ylitarkastaja
7. Kalle Nieminen, terveystarkastaja
8. Osmo Ukkonen, apulaisrehtori, eläkeläinen
9. Markku Turkia, psykologi
10. Satu Taavitsainen, sosionomi, toiminnanjohtaja
11. Marianne Huoponen, sosionomi, erityisopettaja
12. Lenita Toivakka, kansanedustaja
13. Armi Salo-Oksa, yrittäjä
14. Elina Hölttä, yhteiskuntatieteen kandidaatti
15. Hannu Toivonen, eversti evp.
16. Olli Nepponen, prikaatikenraali evp.
17. Jukka Pöyry, LVI-teknikko
18. Harri Kivinen, yrittäjä
19. Marja Hämäläinen, yrittäjä
20. Veli Liikanen, nuorisotutkija
21. Rauni Berdt, terveyskeskuslääkäri
22. Liisa Ahonen, lähihoitaja

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Jaakko Väänänen, maaseutuyrittäjä
2. Pekka Pöyry, opettaja, yrittäjä
3. Marja Kauppi, fysioterapeutti
4. Jaana Strandman, luokanopettaja, rehtori
5. Taina Harmoinen, viestintäalan yrittäjä
6. Raine Lehkonen, lehtori
7. Tapani Korhonen, kiinteistönhoitaja
8. Hannu Tullinen, pääluottamusmies
9. Pauliina Viitamies, kansanedustaja
10. Jaana Vartiainen, lastentarhanopettaja
11. Marita Hokkanen, opettaja, apulaisjohtaja
12. Satu Pulkkinen, tuoteasiantuntija, TtM
13. Eero Aho, ylipalomies-sairaankuljettaja
14. Jyrki Koivikko, kappalainen
15. Mauri Miettinen, metsänhoitaja, maaherra emeritus
16. Juha Vuori, vanhempi konstaapeli
17. Raimo Heinänen, lähiruokayrittäjä
18. Jari Roivas, varastomies
19. Markku Siitari, yrittäjä, toimitusjohtaja
20. Minna Pöntinen, tradenomi
21. Mikko Siitonen, lehtori
22. Erkki Rantalainen, diplomi-insinööri

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Etelä-Savon maakuntaliiton kuntien edustajainkokoukseen Marja Hämäläisen ja Markku Siitarin tilalle uudeksi edustajaksi Anne Korholan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markku Tissarin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Etelä-Savon maakuntaliiton kuntien edustajainkokoukseen Marja Hämäläisen ja Markku Siitarin tilalle uudeksi edustajaksi Anne Korholan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markku Tissarin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anne Korhola, Markku Tissari, Marja Hämäläinen, Markku Siitari, Etelä-Savon maakuntaliitto, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta, kansliapalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat