Kaupunginvaltuusto, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Yövesi-Louhivesi rantaosayleiskaavan muutos tila Somee 491-546-1-142 / Varkaantaipale

MliDno-2019-395

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jenni Oksanen, maankäyttöinsinööri, jenni.oksanen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 26. päivänä marraskuuta 2019 päivätyn rantayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan aloitteesta.

Kaava-alue sijaitsee noin 13 km itään Ristiinan kirkonkylästä Louhiveden ja Yöveden välisen Varkaantaipaleen kanavan vieressä.     

Alueella on voimassa 24.1.2003 vahvistettu Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaava.

Rantaosayleiskaavassa suunnittelualue tila Somee 491–546-1-142 on Vesiliikennealue (LV-2), kanava-alue; Alue on tarkoitettu kanavarakenteita ja väylänhuoltoasemaa varten. Alueella on entinen kanavan huoltorakennus (250 k-m²) ja uusi monitoimihalli (410 k-m²) sekä polttoainekontti ja –varasto (20 k-m²). Kanavan alueen kohdalla on merkintä (SU 4), joka kaavan luonto- ja maisemaselvityksessä todetaan perinnemaisema-alueeksi.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa tilan Somee 491-546-1-142 alue Matkailupalvelujen alueeksi (RM-3), joka mahdollistaisi alueen käyttämisen veneilyä ja matkailua palvelevien rakennusten rakentamiseen ja toimintojen sijoittamiseen. Tarkoitus on saada alueelle rakennusoikeutta 900 k-m2 (nyt rakennettu 680 k-m2).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 7.2. – 11.3.2019.

Kaavahankkeesta on ilmoitettu viranomaisille ja muille osallisille 7.2.2019 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Mielipiteitä ei jätetty. Saadut viranomaislausunnot on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 2.1.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Yövesi-Louhivesi rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Somee 491-546-1-142 (Varkaantaipale), asettaa  sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Ristiinan aluejohtokunnalta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, museovirastolta, Väylävirastolta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

Jenni Oksanen, maankäyttöinsinööri, jenni.oksanen@mantyharju.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Yövesi-Louhivesi rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Somee 491-546-1-142 (Varkaantaipale), asettaa  sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Ristiinan aluejohtokunnalta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, museovirastolta, Väylävirastolta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Kirsi Olkkonen ilmiotti olevansa esteellinen (maaomistus ja sukulaisuussuhde) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 12.12.2019-13.1.2020 välisenä aikana ja siitä saatiin 6 lausuntoa sekä 2 muistutusta. Lausuntojen takia kaavaan ei ole tarvinnut tehdä muutoksia. Muistutuksissa on otettu kantaa suunniteltujen toimintojen aiheuttamiin haittavaikutuksiin niin ympäristölle kuin muulle liike-elämälle. Palautteen johdosta kaava-asiakirjoihin on tehty vähäisiä päivityksiä.

Muutokset kaavaan eivät vaadi sen asettamista uudestaan nähtäville.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Yövesi-Luohivesi rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tilaa Somee 491-546-1-142 (Varkaantaipale).

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Kirsi Olkkonen ilmoitti olevansa esteellinen (maanomistus/sukulaisuussuhde) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Yövesi-Luohivesi rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tilaa Somee 491-546-1-142 (Varkaantaipale).

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään,​ että valtuutettu Kirsi Olkkonen ilmoitti olevansa esteellinen (maanomistus/sukulaisuussuhde) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus, muistutuksen jättäneet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi, mitä kuntalain (410/2015) 137 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, on kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valitusoikeus maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 191 §:n nojalla myös:

 • alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella sen toimialaan kuuluvissa asioissa,
 • maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia, sekä
 • rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan, asianosaisten ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.

Käsitellyt asiat