Kaupunginvaltuusto, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Lisämäärärahaesitys Eteläisen aluekoulun korvaavan piha-alueen ja kaukalon uudistamiseen

MliDno-2020-860

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt investointiohjelman (9.12.2019), jossa Eteläisen aluekoulun korvaavan piha-alueen ja kaukalon uudistamiseen on varattu 300 000 euroa.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue yhdessä liikuntatoimen kanssa on pyytänyt tarjousta avointa hankintamenettelyä käyttäen tarjouspyyntöllä Urpolan tekojääradan rakentamisesta.

Tarjouspyynnön mukaan kaukalon rakentamisen saa aloittaa aikaisintaan 11.5.2020 ja töiden tulee valmistua 30.9.2020 mennessä. Arvioitu urakan työaika on noin 2 kk.

Korvaava kaukalo on tarkoitus rakentaa nykyisen kaukalon kohdalle hyödyntäen kaukalon olemassa olevia rakennekerroksia ja kuivatusjärjestelmää. Hanke sisältää valettavan betonilaattan asennetun jäädytysputkiston, jossa kiertävä kylmäaine jäähdytetään erilliseeen kylmälaitekonttiin sijoitetun kylmalaitteiston avulla. Nykyinen kaukalon valaistus jää paikoilleen.

Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU-kynnysarvoa. Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspalvelussa 15.4.2020.

Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on halvin hinta.  Laatutekijät on asetettu vähimmäisvaatimuksena sekä tarjoavan yrityksen, että käytettävän työnjohdon osalta.

Määräaikaan 15.4.2020 klo 12:00 mennessä urakkatarjouksen antoivat seuraavat toimijat:

Oy Yleiskylmä-Findri Ltd ja Unisport Infra Oy.

Eteläisen aluekoulun korvaavan kaukalon uudistamiselle on varattu investointiohjelmassa 300 000 euroa vuodelle 2020, Eteläinen aluekoulu, korvaava piha-alueen ja kaukalon uudistaminen.

Hankkeelle on haettu valtion liikuntapaikka-avustusta 84 000 euroa. Päätös avustuksesta saadaan toukokuun puolivälissä.

Tarjousten jälkeen päivitetty kustannusarvio on 380 000 euroa.

halvin tarjous    

345 000 €

rakennuttaminen, valvonta ja luvat

17 750 €

lisätyövaraus 5 %

17 250 €

yhteensä

380 000 €

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Eteläisen aluekoulun kaukalon uudistamisen edullisimman urakkatarjouksen Unisport Infra Oy, 345 000,00 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristölautakunta myöntää hankkeelle ehdollisen aloitusluvan ja oikeuttaa tilapalvelut solmimaan urakkasopimuksen edellä hyväksytyn urakoitsijan kanssa normaalein sopimusehdoin. Aloitusluvan ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 80 000 euron lisämäärärahan.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 80 000 euron lisämäärärahan myöntämistä. Lisämääräraha katetaan investointinohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla (Eteläisen aluekoulun rakentaminen).

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta päätetään tarkastaa kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Eteläisen aluekoulun kaukalon uudistamishankkeelle ehdollisen aloitusluvan. Aloitusluvan ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 80 000 euron lisämäärärahan. Kyseinen määrärahasiirto tehdään projektilta 10630 Eteläinen aluekoulu.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Eteläisen aluekoulun kaukalon uudistamishankkeelle 80 000 euron lisämäärärahan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Eteläisen aluekoulun kaukalon uudistamishankkeelle 80 000 euron lisämäärärahan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, tilapalvelut/Jarkko Hyttinen, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Käsitellyt asiat