Kaupunginvaltuusto, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Esitys ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtin ja avoimen päiväkoti Punapirtin lakkauttamisesta

MliDno-2020-773

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston päätöksen 18.6.2018 § 71 mukaan 7.5.2018 Kaupunkirakenneselvityksen Ykköskorin keinoissa yhtenä kohtana on ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen ja lasten sijoittaminen päiväkoteihin.

Suksisepäntiellä sijaitseva Piilopirtti on kahdeksan paikkainen ryhmäperhepäiväkoti. Henkilöstöä on kaksi perhepäivähoitajaa sekä lapsen henkilökohtainen avustaja. Iltapäivisin lapset ja työntekijät ovat menneet Suksimäen päiväkodin pihalle, jotta Piilopirtin työntekijä on voinut lähteä töistä klo 16.30 ja Suksimäen työntekijät ovat ottaneet lapsista kasvatusvastuun loppupäiväksi. Varahoitaja on sijaistanut perhepäivähoitajien tasausvapaapäivinä.

Opintiellä sijaitsevassa avoimessa päiväkoti Punapirtissä on yksi lastenhoitaja ja 50 % avustaja. Avoimessa varhaiskasvatuksessa lapset käyvät huoltajineen. Heitä on ollut tammi-maaliskuussa 2020 päivässä keskimäärin 6-10 lasta ja 5-9 aikuista.

Piilopirtin vuosikustannukset vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan ovat 132 741 euroa, mikä tekee 16 593 €/lapsi. Vastaava päiväkotilapsen vuosikustannus vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan on 11 686 €/lapsi. Punapirtin vuosikustannukset ovat 116 156 euroa.

Uuden Kattilansillan päiväkodin myötä Piilopirttiä ja Punapirttiä ollaan lakkauttamassa 30.6.2020 mennessä. Molempien yksiköiden työntekijät yhtä eläköitymistä lukuun ottamatta ja Piilopirtin lapset siirtyvät uuteen Kattilansillan päiväkotiin. Myös avoimen varhaiskasvatuksen toiminta siirtyy Kattilansillan päiväkotiin.

Vanhemmille pidettiin kuulemistilaisuus 11.3.2020. Työntekijöiden YT- lain mukainen kuuleminen oli 5.3.2020. Vanhempien kuulemistilaisuudesta on kirjoitettu muistio, joka on liitteenä. Kuulemistilaisuudessa oli yksi vanhempi ja hän oli tyytyväinen uuden päiväkodin tulosta. Työntekijät ovat kertoneet halukkuudestaan siirtyä uuteen päiväkotiin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti ja avoin päiväkoti Punapirtti lakkautetaan 1.7.2020 alkaen.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti ja avoin päiväkoti Punapirtti lakkautetaan 1.7.2020 alkaen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jarno Strengell ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti ja avoin päiväkoti Punapirtti lakkautetaan 1.7.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Nina Jussi-Pekka, Pirjo Vartiainen, Seija Manninen, Virpi Siekkinen, Susanna Koistinen, Sirpa Laaksonen, Pirkko Tyrväinen, Aija Kuuppo, Satu Komppa

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Käsitellyt asiat