Kaupunginvaltuusto, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Eron myöntäminen Anni Pylvänäiselle kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

MliDno-2017-1229

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anni Pylvänäinen anoo 16.3.2019 lähetetyllä sähköpostilla eroa kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenyydestä. Eroanomuksen syynä paikkakunnalta poismuutto.

Kaupunkiympäristölautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017 -​ 2021 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Siitari Keijo,​ maanviljelijä,​ yliluutnantti evp.
 2. Väänänen Jaakko,​ maaseutuyrittäjä,​ eläkeläinen
 3. Strandman Jaana,​ erityisopettaja,​ kasvatustieteen maisteri
 4. Kauppi Marja,​ fysioterapeutti,​ yrittäjä
 5. Hokkanen Marita,​ opettaja
 6. Vartiainen Jaana,​ lastentarhanopettaja
 7. Tullinen Hannu,​ parkettimallienvalmistaja
 8. Himanen Markku,​ tietoliikenneasentaja,​ eläkeläinen
 9. Puhakka Paavo,​ DI
 10. Gråsten-​Tarkiainen Tarja,​ herastuomari,​ Venäjä-​ekspertti
 11. Himanen Vesa,​ laitosmies,​ VPJ
 12. Heikkilä Pekka,​ vastaava suojelubiologi. PJ
 13. Hakala Kerttu,​ luontokeskuksen toiminnanohjaaja


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Taskinen Terhi,​ FM,​ metsätalousyrittäjä
 2. Panula-​Ontto-​Suuronen Anni,​  FT,​ ympäristönsuojelun asiantuntija
 3. Partio Keijo,​ maatalousyrittäjä,​ eläkeläinen
 4. Pöntinen Risto,​ yrittäjä
 5. von Pandy-​Seurujärvi Katariina,​ sairaanhoitaja (AMK)
 6. Rautiainen Kaija,​ palveluneuvoja,​ eläkeläinen
 7. Pulkkinen Esa,​ yrittäjä
 8. Ruotsalainen Raimo,​ asiantuntija,​ eläkeläinen
 9. Salonen Veli-​Pekka,​ toimitusjohtaja,​ yrittäjä
 10. Kultanen Kirsi,​ sairaanhoitaja,​ KM
 11. Korhola Anne,​ myyjä
 12. Pylvänäinen Anni,​ opiskelija
 13. Rouhiainen Vesa, filosofian maisteri

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Anni Pylvänäiselle hänen pyytämänsä eron kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto myöntää Anni Pylvänäiselle hänen pyytämänsä eron kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Anni Pylvänäiselle ja valitsi hänen sijaansa kaupunkiympäristölautakunnan varajäseneksi yhteiskuntatieteiden maisteri Leena Kontisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Anni Pylvänäinen, valittu varajäsen, kaupunkiympäristölautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Käsitellyt asiat