Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Valtuustoaloite päivähoidon laskujen ulosottoon laittamiskäytännön muuttamiseksi

MliDno-2019-347

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 28.1.2019 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tuli voimaan 1.3.2017. Lain 13 §:ssä säädetään maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta. Pykälän mukaan varhaiskasvatuksesta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä olisi alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai palvelun käyttäjän lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksujen alentaminen tai perimättä jättäminen on ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Mutta vain toimeentulotukea saavia varten lakia ei ole säädetty, vaan kaikkia lapsiperheitä varten.

Valtakunnanvoudin tuoreen tilaston mukaan Etelä-Savossa tilanne on vuodessa pahentunut entisestään. Päivähoitomaksujen laittaminen ulosottoon on Etelä-Savossa vuonna 2018 kasvanut 26,5% eli yhteensä 954 laskuun. Mikkelissä kasvua on tapahtunut 30% ja ulosottoon laitettujen laskujen määrä on noussut 390:een vuonna 2018.

Etelä-Savon kaltaisella ikääntyneellä maakunnalla ei ole intressiä ajaa lapsiperheitä ulosottoon päivähoitomaksujen vuoksi, vaan kohdella lapsiperheitä kuin kukkaa kämmenellä sovitellen ja alentaen maksuja. Elämäntilanteet lapsiperheissä vaihtelevat, tulee sairastumisia ja muita äkillisiä tilanteita.

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Ja tulee toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa kasvatustyössä.

Ulosottoon laittaminen tarkoittaa myös maksuhäiriömerkintää, joka laskun maksamisen jälkeenkin kestää 2-4 vuotta. Todella moni välttämättömyyshyödyke estyy lapsiperheeltä maksuhäiriömerkinnän vuoksi. Merkintä usein muun muassa estää asunnon vuokraamisen tai ostamisen, kotivakuutuksen ottamisen, osamaksulla ostamisen, puhelinliittymäsopimuksen saamisen sekä sähkösopimuksen tekemisen ja jopa henkilön työllistymisen. Asialla on siis merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia.

Ennen näin raskasta toimenpidettä, lapsiperheen ulosottoon laittamista, on Mikkelin kaupungin käytettävä laissa säädettyä harkintavaltaa jättää maksu perimättä tai alentaa maksua. On lapsen edun mukaista ennaltaehkäistä perheen joutumista ulosottoon.

On hyvin tärkeää, että laista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 13 § mukaisesta varhaiskasvatusmaksun perimättä jättämisen tai alentamisen mahdollisuudesta tiedotetaan monipuolisin, tehokkain keinoin ja siten huolehditaan, että asukkaamme ovat tietoisia kyseisistä mahdollisuuksista hakea maksun perimättä jättämistä tai alentamista. Kaupungin tulee kouluttaa ja ohjeistaa työntekijänsä, jotta he osaavat neuvoa perheitä oikein.

On tärkeää, että Mikkelin kaupunki parantaa omaa prosessiaan ulosottoon laittamisessa. Perintätoimisto ei lain mukaan saa toimia asiamiehenä, vaan ratkaisu ulosottoon siirtämisestä tulee tehdä saatavakohtaisesti kaupungin toimesta.

Mikkelin kaupungin johtosäännöt ovat tällä hetkellä osittain ristiriitaiset, sillä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasäännössä sanotaan seuraavasti: Varhaiskasvatusjohtaja hyväksyy varhaiskasvatusta koskevat laskut ja maksuasiakirjat. Kuitenkin ulosottoon laitettavia laskuja käsittelee vain taloussuunnittelupäällikkö ja hänen varahenkilönään kaupunginlakimies, vaikka varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön osaaminen on sivistystoimessa.

Maksuhuojennuksen hakemiseen ei saisi liittyä häpeää tai leimaantumista. Mitä vaikeampaa ja epämääräisempää hakeminen on, siitä vähemmän perheet hakevat apua tilanteeseensa.

On ehdottoman tärkeää, etteivät varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ole esteenä palvelun käytölle ja aiheuta mikkeliläisille lapsiperheille köyhyyttä, perintää ja ulosottoa.

Me allekirjoittaneet Mikkelin kaupunginvaltuutetut esitämme,

1) että nykyiseen Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntöön, jossa sanotaan seuraavasti: Varhaiskasvatusjohtaja hyväksyy osaltaan varhaiskasvatusta koskevat laskut ja maksuasiakirjat, lisätään että ”sekä tekee päätöksen varhaiskasvatuksen maksun laittamisesta ulosottoon tai jälkiperintään.”

2) että kaupunki tekee päivähoidon ulosottopäätöksistä viranhaltijapäätökset.

3) että lapsiperheiden tietoisuutta mahdollisuudesta varhaiskasvatusmaksun alentamiseen tai perimättä jättämiseen parannetaan tiedotusta lisäämällä, muun muassa lisäämällä laskuihin ja maksumuistutuksiin teksti, jossa kerrotaan lain takaamasta mahdollisuudesta maksun perimättä jättämiseen ja alentamiseen.

4) että Mikkeli huolehtii, ettei se käytä perintätoimistoa (Taitoa Kuntaperintä Oy) laissa kiellettynä asiamiehenä, eikä osta perintäyhtiöltä palvelua, jossa yritys valmistelee kaupungille ulosottosuosituksen.

5) että kaupunki kouluttaa ja ohjeistaa työntekijöitään uuden lain sisällöstä ja soveltamisesta, sekä tekee läpinäkyvät selkeät ohjeet huojennuksen hakemiseen ja ratkaisemisen.

Mikkelissä 28.1.2019

Satu Taavitsainen/sd.

Allekirjoitukset ja nimenselvennykset alle:
Soile Kuitunen, Jatta Juhola, Ulla Leskinen,
Raine Lehkonen, Marita Hokkanen, Paavo Barck,
Jarno Strengell, Tapani Korhonen, Hannu Tullinen,
Markku Aholainen, Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen,
Nina Jussi-Pekka, Minna Pöntinen, Kerttu Hakala,
Juuso Lahikainen, Heli Kauppinen, Pekka Heikkilä"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Merkitään, että valtuutettu Markku Kakriainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen talous- ja elinvoimapalveluille valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttin.

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuustoaloitteessa (KV 28.1.2019 § 11) Satu Taavitsainen ym. valtuustoaloitteen allekirjoittajat esittävät, että

  1. nykyiseen Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntöön, jossa sanotaan seuraavasti: ”Varhaiskasvatusjohtaja hyväksyy osaltaan varhaiskasvatusta koskevat laskut ja maksuasiakirjat”, lisätään ”sekä tekee päätöksen varhaiskasvatuksen maksun laittamisesta ulosottoon tai jälkiperintään.”
  2. kaupunki tekee päivähoidon ulosottopäätöksistä viranhaltijapäätökset
  3. lapsiperheiden tietoisuutta mahdollisuudesta varhaiskasvatusmaksun alentamiseen tai perimättä jättämiseen parannetaan tiedotusta lisäämällä, muun muassa lisäämällä laskuihin ja maksumuistutuksiin teksti, jossa kerrotaan lain takaamasta mahdollisuudesta maksun perimättä jättämiseen ja alentamiseen
  4. Mikkeli huolehtii, ettei se käytä perintätoimistoa (Taitoa Kuntaperintä Oy) laissa kiellettynä asiamiehenä, eikä osta perintäyhtiöltä palvelua, jossa yritys valmistelee kaupungille ulosottosuosituksen
  5. kaupunki kouluttaa ja ohjeistaa työntekijöitään uuden lain sisällöstä ja soveltamisesta, sekä tekee läpinäkyvät selkeät ohjeet huojennuksen hakemiseen ja ratkaisemiseen.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 19 §:n mukaan kyseisessä laissa säädetyt maksut ja niille perittävät viivästyskorot ovat suoraan ulosottokelpoisia siten kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) määrätään.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 13 §:n mukaan varhaiskasvatuksesta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen myöntämistä.

Viranhaltijan tekemä varhaiskasvatuksen maksupäätös on se päätös, joka asiakkaan on mahdollista saattaa kasvatus- ja opetuslautakunnan käsiteltäväksi, mikäli hän on sen sisältöön (kuten määrätyn maksun suuruuteen ja/tai perusteisiin) tyytymätön. Lautakunnan tekemästä päätöksestä on mahdollista valittaa edelleen hallinto-oikeuteen. Asiakkaalla on myös mahdollisuus hakea varhaiskasvatuksen hoitomaksuun tarkistusta tai perimättä jättämistä aina perheen taloudellisen tilanteen tai muiden olosuhteiden muuttuessa. Tällöin asiakas saa hakemuksensa myötä jälleen uuden päätöksen, johon hän voi edellä kuvatulla tavalla vaatia oikaisua.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen asiakkaalta laskuttaminen, maksamattomista maksuista muistuttaminen ja lopulta mahdollinen ulosottoon lähettäminen on luonteeltaan varhaiskasvatuksen maksupäätöksen toimeenpanoa. Tämän vuoksi erillisten viranhaltijapäätösten tekeminen varhaiskasvatuksen maksujen ulosottoon lähettämisestä ei ole tarkoituksenmukaista eikä perusteltua. Kuntalaki tai muukaan lainsäädäntö ei edellytä valituskelpoisen viranhaltijapäätöksen tekemistä minkään erääntyneen saatavan ulosottoon siirtämisestä.

Myöskään varhaiskasvatuksen asiakasmaksusaatavien ulosottoon tai jälkiperintään siirtämistä koskevien päätösten siirtäminen toisen viranhaltijan tehtäväksi ei edellä mainituista syistä ole perusteltua. Varhaiskasvatuslainsäädännön asiantuntemusta tarvitaan, kun tehdään varsinaista varhaiskasvatuksen maksupäätöstä taikka päätöstä maksun huojentamisesta tai perimättä jättämisestä; ulosottoon siirtämisessä on kyse vain aiemmin tehdyn päätöksen toimeenpanosta. Maksujen ulosottoon joutumisen ehkäisyn ja vähentämisen tärkein keino on ohjata varhaiskasvatuksen asiakkaita hakemaan maksuntarkistusta aina perheen taloudellisten tai muiden olosuhteiden muuttuessa. Kuntalaisten tasapuolisen kohtelun vuoksi ei yhden saatavalajin kohdalla ole mahdollista tehdä muista poikkeavia linjauksia.

Varhaiskasvatuksen asiakkaita tiedotetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n mukaisesta varhaiskasvatusmaksun perimättä jättämisen tai alentamisen mahdollisuudesta monipuolisesti niin varhaiskasvatuksen maksupäätöksessä, Daisy-järjestelmän ilmoitustaululle ja yksiköiden ryhmien ilmoitustauluille tulostetulla tiedotteella sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja käsittelevällä kaupungin verkkosivulla.

Asiakkaiden tietoisuutta mahdollisuudesta varhaiskasvatusmaksun alentamiseen ja perimättä jättämiseen on pyritty parantamaan seuraavilla laskuille ja maksumuistutuksille lisätyillä infoteksteillä:

  • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskut:

”Asiakasmaksun perusteena olevien tulojen muuttuessa ja/tai äkillisissä maksuongelmissa  ottakaa yhteyttä laskutustiimiin: Pirkko Tyrväinen p. 040 129 4941 / Susanna Koistinen p. 040 865 4523 / Sirpa Laaksonen p. 040 129 4720 (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) § 13).”

  • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskuja koskevat maksumuistutukset (muistutusten lähettäjä Taitoa Kuntaperintä Oy):

”Asiakasmaksun perusteena olevien tulojen, perheen olosuhteiden tai varhaiskasvatusajan muuttuessa pyydämme viipymättä olemaan yhteydessä toimeksiantajaamme.”

Lomake maksuntarkistusta tai maksun perimättä jättämistä hakemista varten on saatavilla kaupungin verkkosivuilta. Lomakkeen yhteydessä on myös selkeä ohje hakemuksen täyttämiseen ja eteenpäin toimittamiseen. Asiakkaille annetaan kyseinen lomake tarvittaessa valmiiksi paperille tulostettuna sekä opastetaan sen täyttämisessä aina tarpeen mukaan. Kaupungin varhaiskasvatusmaksujen parissa työskentelevä henkilöstö on koulutettu ja perehdytetty perusteellisesti asiaa koskevaan lainsäädäntöön.

Aluehallintovirasto on päätöksessään ISAVI/1892/2018 katsonut, että Mikkelin kaupungin toiminta varhaiskasvatuksen maksujen ulosoton suhteen on varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetyn lain mukaista. Tämän päätöksen antamisen jälkeen on parannettu tiedottamista entisestään lisäämällä edellä mainitut infotekstit laskuihin ja maksumuistutuksiin. Aluehallintovirasto on em. päätöksessään todennut Mikkelin kaupungin näkökannan mukaisesti, että varhaiskasvatusmaksuista annetun lain 13 §:n noudattaminen ei estä ulosottoa varhaiskasvatusmaksusta, joka ko. lain 19 §:n mukaan on suoraan ulosottokelpoinen. Mikäli perhe ei ole antanut varhaiskasvatuksen maksupäätöksen tekoa varten tietoa toimeentuloasiakkuudesta eikä tieto ole tullut muutoinkaan ilmi varhaiskasvatuksen hallinnolle, voi se, joka katsoo, että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti, tehdä perustevalituksen verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:n mukaisesti. Toimeentulotukiasiakkuudesta pyritään kuitenkin saamaan tieto varhaiskasvatuksen hallinnon tietoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tiedottamisen ja asiakkaiden ohjauksen keinoin.

Mikkelin kaupunki ei käytä Taitoa Kuntaperintä Oy -perintäyhtiötä kiellettynä asiamiehenä. Tämän on todennut myös Aluehallintovirasto päätöksessään ISAVI/1892/2018. Taitoa Kuntaperintä Oy on Sarastia Oy:n (ent. Kunnan Taitoa Oy) 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Mikkelin kaupunki on omistajana Sarastia Oy:ssä, josta osakkeita voivat merkitä vain kunnat, kuntayhtymät sekä muut kuntakonsernien itsenäiset juridiset yksiköt, kuten kuntaomisteiset yhtiöt, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.

Taitoa Kuntaperintä Oy hoitaa perintäpalveluita Mikkelin kaupungin kanssa yhdessä laaditun palvelukuvauksen mukaisesti. Palvelukuvausta on päivitetty Meita-projektin yhteydessä useasti, viimeksi 18.3.2019. Julkisoikeudellisista kuluttajasaatavista, kuten varhaiskasvatusmaksuista, Taitoa Kuntaperintä Oy lähettää asiakkaalle yhden maksumuistutuksen ja kaksi maksuvaatimusta. Asiakkaan on mahdollista tehdä Taitoa Kuntaperintä Oy:n kanssa myös maksusopimus eli saada maksuaikaa avoimille saatavilleen.

Mikkelin kaupungin viranhaltija (taloussuunnittelupäällikkö, varalla kaupunginlakimies) saa sähköiseen palveluun listauksen saatavista, jota asiakas ei ole muistutuksista huolimatta maksanut, ja tekee saatavan tiedot ja käsittelyvaiheet tarkistettuaan saatavakohtaisesti päätöksen ulosottoon siirtämisestä. Viranhaltija tekee siis ulosottoon lähettämisestä arvion kunkin saatavan kohdalla erikseen. Vaikka tässä arvioinnissa voidaan tarvittaessa käyttää apuna perintäyhtiön asiantuntemusta (esimerkiksi perintäyhtiön tekemä selvitys asiakkaan luottotietomerkinnöistä), päätöksenteko ulosottoon lähettämisestä säilyy aina kaupungilla.

Mikäli varhaiskasvatusmaksu palautuu ulosotosta varattomuus- ja/tai tuntemattomuusesteellä takaisin kaupungille maksamattomana, siirtyvät nämä palautuneet saatavat Taitoa Kuntaperinnälle jälkiperintään. Niistä tehdään tarvittaessa myös luottotappiokirjaukset, jotka viranhaltija hyväksyy jälleen saatavakohtaisesti. Jälkiperintää voidaan kuitenkin jatkaa normaalisti mahdollisesta luottotappiokirjauksesta huolimatta. Jälkiperintätoimenpiteet, käytännössä kirje- ja ulosottoperintä, perustuvat herätteisiin, joita ovat esimerkiksi muutokset velallisen osoitetiedoissa, suoritukset toisiin toimeksiantoihin sekä muutokset luottotiedoissa. Jälkiperinnässä oleville saataville toteutetaan säännöllisin väliajoin myös jälkiperinnän kirjekampanjoita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi edellä olevat vastaukset valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi edellä olevat vastaukset valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat