Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Talouden seuranta 4/2019 ja määrärahaesitykset

MliDno-2019-1228

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2019 mukaisesti kolme kertaa vuodessa (KV 10.12.2018 § 153). Talousarviokirjan mukaan ensimmäinen talouden seuranta oli tarkoitus tehdä aiempinakin vuosina noudatetun aikataulun mukaisesti maaliskuun lopun toteumasta. Meidän IT ja talous Oy:n taloushallinnon järjestelmien käyttöönoton viimeistelyjen vuoksi talouden seurantaraportoinnin toteutus oli kuitenkin tarkoituksenmukaista siirtää huhtikuulle taloustiedon paremman laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi.

Vuoden ensimmäisessä talouden seurannassa raportoidaan talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa, henkilöstön määrän kehitys, tiedot muista mahdollisista poikkeamista lautakuntien ja johtokuntien toiminnassa sekä strategisten ohjelmien toteutuminen. Raportointiformaattia on uudistettu siten, että koko kaupungin seurantaraportin loppuun on liitetty lauta- ja johtokuntien omilta seurantaraporteilta poimitut johdon analyysitekstit. Muutoinkin raportointimallia on pyritty selkeyttämään aiemmasta. Lauta- ja johtokunnat käsittelevät omat seurantaraporttinsa, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tuodaan kaupunginvaltuustolle vietävän koko kaupungin seurantaraportin lisäksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden raportti.

Heinäkuun seuranta (7/2019) toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa, ja sen yhteydessä raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut sekä keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden seuranta. Lokakuun seurannassa (10/2019) raportoidaan keskeisimpien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstömäärän kehitys sekä talouden seuranta. Lauta- ja johtokunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Seurantaraportointiprosessin ketteröittämiseksi ja nopeuttamiseksi vain lokakuun seurantaraportit on jatkossa käsiteltävä lauta- ja johtokunnissa ennen kuin kaupunginhallitus käsittelee koko kaupungin talouden seurantaa. Mahdolliset muutokset tuodaan tarvittaessa kaupunginhallitukselle myöhemmin tiedoksi erikseen.

Talouden sopeuttamistoimenpiteistä (kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma) raportoidaan kaupunginhallitukselle erikseen kuukausittain.

Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste ajalta 1.1.-30.4.2019 (johdon tuloslaskelmaennuste) on esitetty osana liitteenä olevaa talouden seurantaraporttia. Kaupungin talousarvion toteutumisraportointi on rakennettu siten, että toimintatuotoille ja toimintamenoille on asetettu kuukausikohtaiset kertoimet, jotka laskevat kuukausittaisen toteuman mukaan vuoden lopun tilanteen mukaista laskennallista ennustetta. Kertoimet on määritelty vuoden 2018 toteutumien pohjalta. Johdon ennuste -sarake on laadittu toteutuman, soveltuvin osin laskennallisen ennusteen sekä johdon arvion ja tiedossa olevien poikkeamien perusteella.

Kaupungin talouden arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella päätyvän noin 11,6 miljoonan euron alijäämään, josta 10 miljoonaa muodostuu ennakoidusta Essoten laskutuksen talousarvion (183,2 milj. euroa) ylityksestä.

Määrärahaesitykset:

Etelä-Savon pelastuslaitos esittää 171 948 euron lisämäärärahaa investointeihin käyttöomaisuuden hankintaan sammutusauton korityöhön, jota ei ehditty saada valmiiksi vuonna 2018. Vuoden 2018 käyttöomaisuuden määräraha jäi korityön osalta käyttämättä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 30.4.2019 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lisämäärärahan 171 948 euroa investointeihin Etelä-Savon pelastuslaitokselle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jarno Strengell poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. Pöytäkirjantarkastajaksi hänen tilalleen kokouksen loppuajaksi valittiin Jyrki Koivikko.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 30.4.2019 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lisämäärärahan 171 948 euroa investointeihin Etelä-Savon pelastuslaitokselle.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Merkitään, että valtuutetut Laura Hämäläinen ja Markku Kakriainen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito, Etelä-Savon pelastuslaitos

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33
Käyntiosoite:  Maaherrankatu 9 - 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat