Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018

MliDno-2019-605

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, joita koskien tarpeelliset tiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä myös konsernitilinpäätös. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen se on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen tilinpäätös saatetaan valtuuston käsiteltäväksi.

Mikkelin kaupungin tilinpäätös on muodostettu yhdistämällä liikelaitosten erillistilinpäätökset kaupungin muuhun tilinpäätökseen. Kaupungin tase on laadittu yhdistämällä budjettitalouden tase ja liikelaitosten tase siten, että sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Kaupungin kirjanpitolain mukainen ulkoinen tuloslaskelma on laadittu siten, että kokonaismenoista ja -tuloista on vähennetty kaupungin sisäiset erät. Kun toimintatuloista ja -menoista eliminoidaan budjettitalouden ja liikelaitosten väliset sisäiset erät, päädytään ulkoisen tuloslaskelman mukaisiin toimintamenoihin ja toimintatuloihin. Yksiköiden määrärahojen käyttöön sisältyy sisäiset erät.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Mikkelin kaupungin taseeseen kertyi alijäämää tilinpäätöksen 2018 jälkeen 8,45 miljoonaa euroa, kun vuoden 2017 tilinpäätöksen jälkeen tilinpäätös oli vielä 4,88 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Selvitys talouden tasapainottamistoimenpiteistä on annettu toimintakertomuksen kappaleessa 1.7.2.

 

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Mikkelin kaupungin tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja oli 14,002 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Tilikauden 2018 tulos muodostui seuraavasti:

1000 euroina 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Toimintatuotot yht 60 477 69 364
Valm. omaan käyttöön 471 506
Toimintakulut yht -370 437 -363 353
Toimintakate -309 489 -293 483
Verotulot 199 834 201 594
Valtionosuudet 110 712 112 799
Rahoitustuotot ja -kulut 2 585 5 753
Vuosikate 3 642 26 663
Poistot ja arvonalentumiset -17 644 -23 216
Tilikauden tulos -14 002 3 447
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) 673 383
Tilikauden ylijäämä/alijäämä -13 329 3 830

 

Talousarviota hiekompaan tilikauden tulokseen vaikuttivat seuraavat merkittävät tulo- ja menopoikkeamat:

 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisälasku ja alkuperäisen talousarvion ylitys oli noin 11 miljoonaa euroa
 • Verotulot alittivat talousarvion 1,8 miljoonalla eurolla ja alenivat edellisestä vuodesta 1,7 miljoonaa euroa
 • Otavian nettilukion valtionosuustilitysten keskeytys vaikutti 2,8 miljoonaa euroa tulosta heikentävästi


Em. poikkeamien vaikutus alkuperäiseen talousarvioon on yhteensä noin 15,6 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena kaupungin reaalinen käyttötalouden asetelma oli alijäämäinen vuonna 2018.

Tuloksen käsittely

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Kaupunginhallitus esittää tilikaudelle 2018 muodostuneen 13 329 546,88 euron alijäämän käsittelyksi:

 • tilikauden tuloslaskelman tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja -14 002 295,30 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen poistoeron vähennys 33 342,05 euroa.
 • kirjataan menona suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron lisäys 385 314,67 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron vähennys 582 963,82 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin poistoeron vähennys 441 757,22 euroa.
 • kirjataan tilikauden alijäämä 13 329 546,88 euroa tilikauden yli/alijäämän tilille taseeseen.

 

Alijäämää on taseessa vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen 8 453 248,11 euroa.

Selvitys talouden tasapainottamistoimenpiteistä on annettu toimintakertomuksen kappaleessa 1.7.2.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja jättävät sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa valmistelijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen tarvittavia teknisiä korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä. Erityisesti konsernitilinpäätöksen osalta tehdään tarkistuksia ja mikäli tilinpäätöksessä ilmenee olennaisia muutoksia tuodaan ne erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä. Tekniset korjaukset, muutokset ja täydennykset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja talousjohtaja Heikki Siira selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan on kannanottojensa pohjalta tehtävä valtuustolle ehdotuksensa siitä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Kaupunginhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen 1.4.2019, jätti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Puheenjohtaja antaa päätösehdotuksen kokouksessa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja on 28.5.2019 päiväämässään tilintarkastuskertomuksessa esittänyt Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Tarkastuslautakunta esittää, että:

 • Kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Kuvaus

Tilintarkastuskertomus on edellisen pykälän liitteenä.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta esittää, että:

 • Kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Päätös

Asiasta käyttivät alustuspuheenvuoron tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Oksman, kaupunginjohtaja Timo Halonen ja talousjohtaja Heikki Siira. Sen jälkeen puheenvuoron käyttivät SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Satu Taavitsainen, Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Pöyry, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Armi Salo-Oksa, Vihreiden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Mikko Siitonen, Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Jussi Marttinen, Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Liisa Ahonen sekä kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Kaikissa ryhmäpuheenvuoroissa esitettiin tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Olli Miettinen esitti, että tilinpäätöksen sivulle 48 lisätään Metsäsairila Oy:n kohdalle omistus Riikinvoima Oy:stä,  4,36 %. Puheenjohtaja totesi, että esitystä ei kannatettu joten se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että tarkastuslautakunnan esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätöksesksi.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 18.20-18.28.

Merkitään, että valtuutetut Eero Aho, Jyrki Koivikko, Juhani Oksman, Olli Miettinen ja Heikki Nykänen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, talouspalvelut, Meidän IT ja Talous Oy/Pirkko Kosonen ja Kimmo Kakko, Kunnan Taitoa Oy/Helena Hasanen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33
Käyntiosoite:  Maaherrankatu 9 - 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat