Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Mikkelin kaupungin 4. kaupunginosan (Kaukola) osaa korttelia 28 sekä katualueita koskeva asemakaavan muutos / Runeberginaukio 1

MliDno-2017-2426

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 26. päivänä huhtikuuta 2018 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaupungin tarkoituksena on muuttaa maankäyttöä korttelissa 28 siten, että Urheilutalo ja sen viereinen puurakennus puretaan ja asuinrakentamisen sekä virkistys- ja oleskelualueiden määrää lisätään ja pysäköinti sijoitetaan maan alle. Päämajakujan katuosuus muutetaan osaksi korttelialuetta. Muutosten seurauksena kortteliin voidaan rakentaa kaksi uutta kerrostaloa, pysäköintialueet vapautuvat muuhun käyttöön ja lukion piha-aluetta voidaan laajentaa.  

Kaava-alueen rakennusoikeuden määrä lisääntyy n. 2 250 k-m² kokonaisrakennusoikeuden ollessa 16 500 k-m², jolloin tehokkuusluvuksi muodostuu e=1,50. Kahden kerrostalon yhteenlaskettu rakennusoikeus on 4 400 k-m². Alueella sijaitsevan urheilutalon arvioitu purkukustannus on noin 250 000 euroa ja arvioidut tontinmyyntitulot ovat noin 1 000 000 euroa.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.11–22.12.2017,  ja siitä saatiin kolme lausuntoa.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomauttamista kaavasta. Telia Oy toi tiedoksi alueella kulkevat kaapelit ja Etelä-Savon Energia ESE:n lausunnon perusteella kaavaan merkittiin muuntamon rakentamisen mahdollisuus korttelialueelle.

Yhteenveto lausunnoista vastineineen ovat kaavaselostuksen liitteenä 5.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 28 osaa sekä katualueita koskeva asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Keskustelun aikana Jaana Strandman esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että samalla selvitetään lukion liikuntatilojen kehittäminen ja kuntalaisten kuuleminen. Marita Hokkanen kannatti Strandmanin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Strandmanin vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 12 ei-ääntä eikä yhtään jaa-ääntä.

Puheenjohtaja totesi Jaana Strandmanin esityksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 11. päivänä joulukuuta 2018 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Liikuntapalvelut on selvittänyt keskusta-alueen sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuuksia ja miten tulevat investoinnit vaikuttavat kokonaiskuvaan. Muutosten seurauksena keskustan liikuntaharrastusmahdollisuudet paranevat ja monipuolistuvat niin liikuntapaikkojen kuin ajanmukaisten tilojen osalta. 

Mikkelin lukion opettajakunnan kanssa on järjestetty kuulemis- ja keskustelutilaisuus 13.9.2018.

Liitteenä on asemakaavan muutos selostuksineen sekä selvitys keskusta-alueen liikuntapaikkatilanteesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 28 osaa sekä katualueita koskeva asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut ja rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut yksiköiltä.

Päätös

Keskustelun aikana Marita Hokkanen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että realistisesti huomioidaan lukion sisäliikuntatilojen tarve ja kokoontumistilojen tarve ja pyydetään asiasta kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto.
Jaana Strandman kannatti Hokkasen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Marita Hokkasen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa ääntä (Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Jaakko Väänänen, Marja Kauppi ja Mali Soininen) ja 8 ei ääntä (Marita Hokkanen, Jaana Strandman, Veli Liikanen, Vesa Himanen, Markku Himanen, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen ja Pekka Heikkilä).
Puheenjohtaja totesi Marita Hokkasen esityksen tulleen hyväksytyksi.

Kuvaus

Kaupunginjohtaja on päättänyt käyttää otto-oikeutta 13.12.2018 tarkastetusta kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus  hyväksyy alustavasti 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 28 osaa sekä katualueita koskeva asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut ja rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut yksiköiltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 3. päivänä kesäkuuta 2019 päivätyn asemakaavan muutoksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Asemakaavan muutosehdotus (päiväys 11.12.2018) oli nähtävillä ajalla 18.1. – 12.2.2019. Asemakaavaehdotuksesta saatiin neljä lausuntoa sekä Mikkelin lukion opettaja- ja opiskelijakunnan aloite, vastineet ovat nähtävissä asemakaavan selostuksen liitteessä 8.

Ehdotusvaiheesta saadun palautteen perusteella uudisrakennusten julkisivuja koskevia kaavamääräyksiä on lisätty ja massoittelua Savilahdenkadun puolella tarkistettu.

Kaupunkisuunnittelun näkemyksen mukaan kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat niin vähäisiä, ettei kaavaa tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin kaupungin 4. kaupunginosan (Kaukola) osaa korttelia 28 sekä katualueita koskevan asemakaavan muutoksen / Runeberginaukio 1.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin 4. kaupunginosan (Kaukola) osaa korttelia 28 sekä katualueita koskevan asemakaavan muutoksen / Runeberginaukio 1.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Marita Hokkanen esitti valtuutettu Hannu Tullisen kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun seuraavin perusteluin: "Eri yhteyksissä käydyissä keskusteluissa esiin nousseella Mikkelin lukion tilakysymyksellä. Selvitetään ensin lähivuosien lukion sijainti huomioiden sen realistiset sisäliikunta- ja kokoontumistilat. Uudessa kaavassa tulisi huomioida nykyisen lukion tilojen jatkokäyttö mahdollisen uudelleen sijoittelun seurauksena. Jos lukio jatkaa nykyisellä paikalla, tulee selvittää realistiset sisäliikunta- ja kokoontumistilat huomioiden järjestöjen tarvitsema iltakäyttö. Huomautettakoon, ettei 25.4.2016 asiaan liittyvää valtuustoaloitetta ole käsitelty.

Toiseksi meillä on ydinkeskusta-alueella huutava pula kohtuuhintaisista sisäliikuntatiloista tarjolla eri järjestöille ja yhdistyksille. Tarvitsemme edullisia matalan kynnyksen perusliikuntatiloja niin nuorten kuin vanhempienkin käyttöön. Tämä aktivoisi monipuoliseen liikkumiseen edistäen näin kaupunkilaisten hyvinvointia ja sosiaalisuutta, mikä puolestaan parantaa elämänlaatua tukien kaupunkimme strategiaa."

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Marita Hokkasen esitystä asian palauttamista uuteen valmisteluun äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 36 jaa ääntä, 14  ei ääntä ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 2.

Merkitään, että valtuutettu Marita Hokkanen jätti päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen:
"Jätän täten eriävän mielipiteen pykälään 76 perustellen asiaa seuraavasti:

Eri yhteyksissä käydyissä keskusteluissa on esiin noussut Mikkelin lukion tilakysymykset. On tarkoituksenmukaista selvittää ensin lähivuosien lukion sijainti huomioiden sen realistiset sisäliikunta- ja kokoontumistilat. Uudessa kaavassa tulisi huomioida nykyisen lukion tilojen jatkokäyttö mahdollisen uudelleen sijoittelun seurauksena. Jos lukio jatkaa nykyisellä paikalla, tulee selvittää realistiset sisäliikunta- ja kokoontumistilat huomioiden järjestöjen tarvitsema iltakäyttö.

Huomautettakoon, ettei 25.4.2016 asiaan liittyvää valtuustoaloitetta ole käsitelty.

Toiseksi meillä on ydinkeskusta-alueella huutava pula kohtuuhintaisista sisäliikuntatiloista tarjolla eri järjestöille ja yhdistyksille. Tarvitsemme edullisia matalan kynnyksen perusliikuntatiloja niin nuorten kuin vanhempienkin käyttöön. Tämä aktivoisi monipuoliseen liikkumiseen edistäen näin kaupunkilaisten hyvinvointia ja sosiaalisuutta, mikä puolestaan parantaa elämänlaatua tukien kaupunkimme strategiaa.

Mikkelissä 17.6.2019
Marita Hokkanen
kaupunginvaltuutettu sd. sit."

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus, Mikkeli-Seura ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen (KuntaL 137 §, 410/2015).

Sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään valitusoikeudesta, alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Lisäksi on rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa hyväksymispäätöksestä (MRL 191 §).

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten ja muiden katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäväksi (MRL 188 §).

 Valituskirjassa on ilmoitettava:

  • valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai  jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat