Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Lentokentän toiminnan tarkastelu ja jatkotoimet

MliDno-2019-1241

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston 18.6.2018 § 71 hyväksymän Kaupunkirakenneselvityksen yhteydessä päätettiin, että Lentokentän toiminnan tarkastelu muutetaan toteutettavaksi siten, että v. 2019 leikkaus 150.000 e siirretään vuoteen 2020, jolloin ko. leikkaus on 300.000 e. Lisäksi lentokentän toiminnan tasoa tarkastellaan vuoden 2019 toukokuun loppuun mennessä ottaen huomioon lentokentän toiminnan kehittyminen kehittämishankkeiden avulla.

Kaupunki on antanut Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle toimeksiannon laatia selvitys lentokentän liiketoimintamahdollisuuksista. Selvitys on valmistunut toukokuun lopussa.

Lentoaseman perustiedot

Mikkelin lentoasema on Mikkelin kaupungin omistama ja hallinnoima lentoasema, joka sijaitsee Mikkelin kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä, noin 3.5 kilometrin matkan päässä keskustasta. Mikkelin lentoaseman palvelee niin kotimaista kuin kansainvälisestikin saapuvaa ilmaliikennettä, tarjoaa maapalveluita sekä suorittaa matkustajiin, lentoasematarvikkeisiin, matkatavaroihin ja ajoneuvoihin kohdistuvaa turvatarkastusta.

Lentoaseman infrastruktuuriin kuuluu muun muassa seuraavat asiat:

 • Kiitotien pituus 1 702 m, leveys 45 m
 • EU:n ja kansallisen ilmailuviranomaisen asetusten mukainen lennonvarmistus
 • ATIS (ilmaliikenteelle radiotaajuudella tietoja toimittava laite), VHF-radioyhteydet, UHF-radioyhteydet, Virve-radioyhteys
 • Lähestymis- ja suunnistuslaitteet: ILS GP, ILS LLZ, ILS MM, NDB Locator M, NDB Locator MI, NDB Locator S
 • Lentosäähavainnontekoon tarvittavat säälaitteet (mm. laser ja sirontamittaus)
 • Rapiscan 550 matkatavaran läpivalaisulaite
 • TopSky, Rate (tutka)
 • ARWO (sääasemalaite)
 • VDF-suuntimo (ilma-aluksesta saapuvan radioaallon magneettisen ilmansuunnan osoittava laite)
 • Sähköinen radiotaajuustallennin
 • CTC 21-varapaneeli lentosäähavaintotiedoille
 • AMC-tool (Suomen ilmatilanosien varauslaitteisto)
 • AIT (ilmailutiedotuspalvelutyökalu)
 • Kuulutus- ja valojenohjausjärjestelmä
 • Kaksi päällystettyä asematasoa, päällystetty lentoliikennealue (ml. rullaustie C)
 • Paloasema (ilmaliikenteen pelastuspalvelu)
 • Kunnossapito- ja kalustohalli, terminaalirakennus

 

Vuoden 2018 aikana lentokentän VHF-radiot ja puheyhteysjärjestelmät päivitettiin uusiin, 8.33khz kanavajaolla toimiviin, VoIP järjestelmiin.

Ajoneuvo- ja kunnossapitokalustona Mikkelin lentoasemalla on käytössä kaksi kuorma-autoa, kaksi harjapuhallinyhdistelmää, lumilinko, kitkanmittausajoneuvo, kuormaaja, paloauto ja jäänpoistoauto.
Lentoaseman henkilökunta on suorittanut ilma-alusten tankkaamiseen liittyvät koulutukset ja vuoden 2019 aikana lentoasemalle pyritään ostamaan tankkausajoneuvo edellisvuonna myönnetyllä valtionavustuksella. Tankkaustoiminnan aloittamisen myötä parannetaan mahdollisuuksia järjestää esimerkiksi kaupallisia, suoria lentoja Etelä-Eurooppaan.

Mikkelin lentokentän infrastruktuuri täyttää kansainvälisen lentoaseman toimilupaan vaadittavat asetukset.
Mikkelin lentoasemalla on kansallisen valvontaviranomaisen myöntämä lennonvarmistuspalveluntarjoajan toimilupa, ilmaliikennepalvelukoulutuksen tarjoamiseen vaadittu lupa, ja valtioneuvosto on nimittänyt Mikkelin kaupungin ilmaliikennepalveluntarjoajaksi Mikkelin lentotiedotusvyöhykkeelle.

Mikkelin lentokentän toimintalukuja:

Vuosi Operaatiot
  Tilauslennot Harrasteilmailu Sotilasliikenne HOSP
2016 3 683 71

(sisältyy
tilauslentoihin)

2017 6 384 53 (sisältyy
tilauslehtoihin)
2018 11 350 53 1
2019        
tot. 5/2019 1 120 29 0

 Mikkelin lentokentän talouslukuja:

Vuosi

Talous (€)

  Käyttötalous Investoinnit Tulot Avustukset yht.
2016 502 614 11 703 1 521 72 498
2017 440 871 157 376 7 752 243 297
2018 526 646 21 616 31 044 113 316
2019 (ta) 476 267 0 20 000 36 684
Tot.5/2019 154 742 0 4 824  

 

Henkilöstö

Lentoaseman päällikön virka on vuodesta 2017 saakka hoidettu väliaikais-järjestelyllä, jossa lennontiedottaja on siirretty määräaikaisena lentoaseman päällikön virkaan. Lennontiedottajan tehtävää ei ole hakijoiden puuttuessa saatu vuoden 2018 kevään jälkeen täytettyä. Tehtävän määräaikaisuus on ainakin osasyy siihen, ettei hakijoita ole ollut. Lisäksi lentoasemalla on kaksi kuljettajan nimikkeellä olevaa henkilöä jotka vastaavat lentoaseman kunnossapitotehtävistä, palo- ja pelastuspalvelusta sekä turvallisuudenhallinnasta. Tämän hetkinen henkilöstömäärä (1 + 2) ei riitä kentän säännönmukaisen aukiolon turvaamiseen, lennonvarmistuspalveluja antavia henkilöitä, eli ns. ”tornissa työskenteleviä” tulisi olla kaksi.

Lentoaseman mahdollinen sulkeminen määräajaksi

Mikäli lentoasema suljetaan ja se aiotaan myöhemmin avata uudelleen, aiheuttaa se mm. EU-sertifioinnin ja toimiluvan uudelleen hakemisen sekä koko ammattitaitoisen henkilöstön uus-rekrytoinnin. Lentokentän kiitoradan, rullausteiden ja asematason, lähestymisvalojen/-laitteiden ja lentoasemarakennuksen sekä kaluston ylläpito edellyttää vuosittaisia ylläpitotoimia. Mikäli lentoaseman kalusto hävitetään, tai sen kunnossapito lopetetaan niin pitkäksi aikaa ettei se ole enää käytettävissä, niin arvio uudelleenkäynnistämiskustannuksista on noin 7 milj. euroa.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on laatinut liitteenä olevan selvityksen lentokentän liiketoimintamahdollisuuksista. Selvityksessä kontaktoitiin potentiaalisia käyttäjäryhmiä kuten lentokoulut, matkailutoimijat, drone-koulutus, kentän vuokraaminen/myyminen, ns. dual-koulutus XAMK:n kanssa.
Aluetaloudellisia vaikutuksia ja lentokentän asemaa lentoliikenteessä on selvitetty liitteenä olevassa WSP Finland Oy:n v. 2016 tekemässä selvityksessä.

Kaupunginhallitus on maanantaina 10.6.2019 tavannut Maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Petri Hulkon. Hulkko kertoi tapaamisessa, että Mikkelin lentokenttä on erittäin tarpeellinen Maavoimien näkökulmasta. Maavoimat tarvitsevat Mikkelin lentokenttää sekä lentokoneiden että helikoptereiden operaatioihin. Lisäksi Hulkko arvioi, että lentokentän merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan erityisesti kansainvälisen yhteistyön osalta. Puolustusvoimat eivät voi osallistua kentän investointikustannuksiin, vaan osallistuvat kentän normaaleihin palvelumaksuihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle tehtyjen selvitysten perusteella, erityisesti maavoimien toiminnan näkökulmasta, ettei lentokentän toimintaa lakkauteta.

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelta uusia liiketoiminnallisia avauksia ja kansainvälistä markkinointia yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Minna Pöntinen esitti Jatta Juholan kannattamana, ettei kaupunginhallitus esitä kaupunginvaltuustolle Mikkelin lentokentän toiminnan jatkamista koska käytettävissä olevat selvitykset eivät anna uskottavaa kuvaa lentokentän elinvoimaa tuovien vaikutusten suhteen.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Minna Pöntisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Jyrki Koivikko, Petri Pekonen, Armi Salo-Oksa, Jukka Pöyry, Juha Vuori, Pekka Pöyry, Jaakko Väänänen), 3 ei ääntä (Soile Kuitunen, Jatta Juhola, Minna Pöntinen) ja 1 tyhjä ääni (Jarno Strengell).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tehtyjen selvitysten perusteella, erityisesti maavoimien toiminnan näkökulmasta, ettei lentokentän toimintaa lakkauteta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Minna Pöntinen esitti valtuutettujen Satu Taavitsaisen ja Nina Jussi-Pekan kannattamana, että Mikkelin lentokentän toimintaa ei jatketa, koska käytettävissä olevat selvitykset eivät anna uskottavaa kuvaa lentokentän toiminnan elinvoimaa tuovista vaikutuksista.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Minna Pöntisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 jaa ääntä ja 16  ei ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 3.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Kirsi Olkkonen esitti valtuutettu Petri Pekosen kannattamana seuraavan toimenpidealoitteen: "Markkinointi- ja muut toimeenpiteet tuodaan lentokentän osalta valtuustolle tiedoksi ennen vuoden 2020 talousarviota."

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko toimenpidealoite hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n tiivistelmä Mikkelin lentokentän liiketoimintamahdollisuuksista jaettiin kokouksen oheismateriaalina.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, vt. lentoaseman päällikkö Mikke Hernetkoski

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33
Käyntiosoite:  Maaherrankatu 9 - 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat