Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Konsernirahoitus- ja takausperiaatteet

MliDno-2019-1290

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin voimassa olevat takausohjeet 15.6.2009 § 109. Kaupunki on suunnitellut konsernirahoituksen järjestämistä laajemmin, ja tässä yhteydessä myös em. takausohjeet päivitetään.

Mikkelin kaupunki lisää konserniyhtiöille annattavien lainojen määrää ja tarjoaa konserniyhtiöille rahoitusta. Konserniyhtiöiden rahoituksen tavoitteena on konsernin kokonaistaloudellisesti edullisempi rahoitus. Kaupunki saa lähtökohtaisesti edullisemmin rahoitusta markkinoilta kuin konserniyhtiöt, ja kaupungin edelleen rahoittaessa konserniyhtiöitä konsernin ulos maksamissa koroissa säästetään.

Alkuvaiheessa kaupunki tarjoaa konserniyhtiöille rahoitusta suurimpiin yli 2 miljoonan euron rahoitustarpeisiin. Mikäli konsernirahoitus osoittautuu toimivaksi, voidaan myöhemmin laajentaa konsernin rahoituspalvelua.

Kaupunki suorittaa vuosittain syksyllä kyselyn konsernirahoituksen mahdollisista tarpeista ja varautuu lainanottovaltuuksissa/varainhankinnassa ja lainanantovaltuuksissa konsernirahoitukseen. Konserniyhtiöt pyytävät konsernirahoitustarjoukset kaupunginhallitukselta. Tarjouspyynnöt voivat olla vaihtuvakorkoisia tai kiinteäkorkoisia. Kaupunki suojaa kiinteäkorkoisten lainojen osuudet omilla korkosuojauksilla.

Konsernilainojen hallinta suoritetaan Apollo-järjestelmällä ja laskutus Finance-järjestelmällä. Konsernilainojen myöntämisen edellytys on, että konserniyhtiön lainat ovat Apollo-järjestelmässä. Lainoille pyydetään vakuudet konserniyhtiöiltä. Kaupunki arvioi konsernilainojen riskejä Apollo-järjestelmällä, tilipäätöstiedoilla ja vakuuksilla, jotka vaikuttavat lainahinnoitteluun.

Konsernilainaprosessi

 1. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain lainanantovaltuudet kaupunginhallitukselle talousarvion yhteydessä
 2. Konserniyhtiö hakee lainatarjouksia kaupunginhallitukselta
 3. Kaupunginhallitus antaa konserniyhtiölle lainatarjoukset ja antaa kaupunginjohtajalle ja talousjohtajalle valtuudet tehdä lainasopimuksen tarjouksien tultua konserniyhtiöissä hyväksytyksi
 4. Talousjohtaja vastaa konsernilaina-asiakirjojen valmistelusta, vakuusjärjestelyistä ja hallinnoinnista sekä lainojen lyhennysten ja korkojen laskutuksesta, joita talouspalvelut hoitaa

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy konsernirahoitus- ja takausperiaatteet. Vuoden 2019 aikana tehdyt konsernilainaesitykset tuodaan erikseen valtuuston hyväksyttäviksi, koska lainan myöntäminen vaatii lisämäärärahan rahoitusosaan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy konsernirahoitus- ja takausperiaatteet. Vuoden 2019 aikana tehdyt konsernilainaesitykset tuodaan erikseen valtuuston hyväksyttäviksi, koska lainan myöntäminen vaatii lisämäärärahan rahoitusosaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33
Käyntiosoite:  Maaherrankatu 9 - 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat