Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Eron myöntäminen Markku Aholaiselle kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen

MliDno-2017-1219

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Markku Aholainen anoo eroa kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä 3.6.2019 alkaen henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Kaupunginhallituksen kokoonpano toimikaudella 2019-2021 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Olkkonen Kirsi,​ agrologi,​  1. VPJ
 2. Pekonen Petri,​ maanviljelijä
 3. Pöyry Pekka,​ opettaja,​ yrittäjä
 4. Aholainen Markku,​ maanmittausteknikko,​ eläkeläinen,​ PJ
 5. Strengell Jarno,​ virastomestari,​ pääluottamusmies
 6. Kuitunen Soile,​ toimitusjohtaja,​ VTT
 7. Salo-​Oksa Armi,​ toimitusjohtaja,​ yrittäjä,​ 2. VPJ
 8. Koivikko Jyrki,​ kappalainen,​ opettaja
 9. Mali Soininen,​ KM,​ yksikön johtaja,​ eläkeläinen
 10. Jukka Pöyry,​ LVI-​teknikko,​ eläkeläinen
 11. Pöntinen Minna,​ tradenomi


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Väänänen Jaakko,​ maaseutuyrittäjä,​ eläkeläinen
 2. Kauria Outi,​ varatuomari,​ mökkiyrittäjä
 3. Harmoinen Taina,​ projektipäällikkö,​ yrittäjä
 4. Juhola Jatta,​ suunnittelija,​ YTM
 5. Tikkanen Petri,​ työsuojeluasiantuntija
 6. Tissari Jenni,​ sairaanhoitaja,​ seksuaalineuvoja
 7. Miettinen Olli,​ toimitusjohtaja,​ yrittäjä
 8. Marjalaakso Olli,​ myynti-​ ja markkinointijohtaja,​ HTM
 9. Juha Vuori,​ vanhempi konstaapeli,​ eläkeläinen
 10. Liisa Ahonen,​ lähihoitaja
 11. Nina Jussi-​Pekka,​ päiväkodin johtaja

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Markku Aholaiselle hänen pyytämänsä eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jänenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää kaupunginhallitukselle uuden puheenjohtajan.

Edelleen kaupungnhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa kaupunginvaltuustossa 20.5.2019 tehdyn aloitteen tilapäisen valiokunnan perustamisesta sen arvioimiseksi nauttiiko kaupunginhallituksen puheenjohtaja valtuuston luottamusta tarpeettomaksi ja toteaan aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastestaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Markku Aholaiselle hänen pyytämänsä eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jänenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto nimeää kaupunginhallitukselle uuden puheenjohtajan.

Edelleen kaupungnhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa kaupunginvaltuustossa 20.5.2019 tehdyn aloitteen tilapäisen valiokunnan perustamisesta sen arvioimiseksi nauttiiko kaupunginhallituksen puheenjohtaja valtuuston luottamusta tarpeettomaksi ja toteaan aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Satu Taavitsainen esitti kaupunginhallituksen jäseneksi Petri Tikkasta ja hänen tilalleen Jarno Strengellin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hannu Tullista sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Soile Kuitusta. Lisäksi keskustelun aikana valtuutettu Paavo Barck esitti kaupunginhallituksen jäseneksi ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Arto Seppälää.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi esitystä kaupunginhallituksen jäsenestä ja kaupunginhallituksen puheenjohtajasta ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä. Valtuutettu Raimo Heinänen pyysi, että äänestys toteutetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Puheenjohtaja totesi, että suljetun lippuäänestyksen toteuttaa kaupunginvaltuuston vaalilautakunta.

1. Kaupunginhallituksen jäsenestä toimitettu äänestys:

Äänestyksen jälkeen kokouksessa pidettiin tauko ääntenlaskennan ajan klo 12.25-12.31.

Ääntenlaskennan jälkeen kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä annettiin 51 hyväksyttyä ääntä ja ne jakautuivat seuraavasti: Arto Seppälä 30 ääntä, Petri Tikkanen 18 ääntä ja 3 tyhjää ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on valinnut kaupunginhallituksen jäseneksi Arto Seppälän.
 

2. Kaupunginhallituksen puheenjohtajasta toimitettu äänestys:

Äänestyksen jälkeen kokouksessa pidettiin tauko ääntenlaskennan ajan klo 12.35-12.45.

Ääntenlaskennan jälkeen kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä annettiin 51 hyväksyttyä ääntä ja ne jakautuivat seuraavasti: Arto Seppälä 30 ääntä, Soile Kuitunen 20 ääntä ja yksi tyhjä ääni.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on valinnut kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Arto Seppälän.

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan pöytäkirja liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Liite 1.

Muilta osin päätösesitys hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Markku Aholainen, valittu jäsen, nimetty puheenjohtaja, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33
Käyntiosoite:  Maaherrankatu 9 - 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat