Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Eron myöntäminen Juuso Lahikaiselle kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

MliDno-2017-1222

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Juuso Lahikainen anoo eroa kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten. 

Kasvatus- ja opetuslautaunnan kokoonpano toimikaudella 2017-2021on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Tikkanen Petri,​ työsuojeluasiantuntija,​ VPJ
 2. Vainio Hanne,​ vanerityöntekijä
 3. Hakkarainen Juha,​ linja-​autonkuljettaja
 4. Aho Eero,​ palomestari,​ insinööri
 5. Vauhkonen Saara,​ yhteisöpedagogi,​ opiskelija
 6. Yli-​Karro Ulla,​ terveydenhoitaja,​ Ttm
 7. Kolmisoppi Jenni,​ kieltenopettaja,​ FM
 8. Lahikainen Juuso,​ opiskelija
 9. Harmoinen Taina,​ projektipäällikkö,​ yrittäjä,​ PJ
 10. Strengell Janne,​ henkilöstöpäällikkö
 11. Pokkinen Kirsi,​ TtM


Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Paakkari Artturi,​ asiakaspalvelija
 2. Orava Miika,​ koneenhoitaja,​ pääluottamusmies
 3. Hokkanen Outi,​ maatalouslomittaja,​ työsuojeluvaltuutettu
 4. Roos Tea-​Tuulia,​ sijoitusasiantuntija
 5. Särkkä Heidi,​ terveydenhoitaja
 6. Haavikko Harri,​ yrittäjä,​ KTM
 7. Nykänen Heikki,​ talonhoitaja,​ eläkeläinen
 8. Rautio Tiia,​ SOTE-​palveluasiantuntija
 9. Pakarinen Antti, diplomi-​insinööri
 10. Kiiski Marju,​ toimintakoordinaattori,​ yhteistöpedagogi,​ ylempi AMK
 11. Ronkanen Ville-​Tapio,​ insinööri (AMK),​ tuotantopäällikkö

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Juuso Lahikaiselle hänen pyytämänsä eron kasvatus-​ ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto myöntää Juuso Lahikaiselle hänen pyytämänsä eron kasvatus-​ ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Juuso Lahikaiselle ja valitsi hänen sijaansa kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseneksi teologian maisteri Vesa Nesslingin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Juuso Lahikainen, valittu jäsen, kasvatus- ja opetuslautakunta, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 33
Käyntiosoite:  Maaherrankatu 9 - 11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat