Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n lainatakaus

MliDno-2016-692

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen kokous 5.10.2016.

Teknisen lautakunnan jaosto 20.10.2016 § 39

Kiinteistökehitys Naistinki Oy on Mikkelin kaupungin 100 %:sti omistama kiinteistöjen omistukseen, hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen erikoistunut yhtiö.

Mikkelin kaupungin tilakeskus on valmistellut Rantakylätalon ja ns. valkoisen talon sekä Upseerikerhon kiinteistöjen myyntiä Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle. Kaupan tarkoituksena on parantaa kiinteistöjen kehityspotentiaalia yrityskäytössä sekä Naistingin roolia osana kaupungin elinvoimaisuuden rakentamisessa. Myytävien kiinteistöjen kauppahinnat ovat:

  • Rantakylätalo, kauppahinta 2 250 000 euroa
  • Valkoinen talo, Prikaatinkatu 4, kauppahinta 100 000 euroa
  • Upseerikerho, Vanha kasarmialue 8, kauppahinta 100 000 euroa

Rahoituskokonaisuuteen sisältyy myös kaupasta maksettavat varainsiirtoverot. Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kilpailuttamaan, kauppaa koskevaan enintään 2,6 milj. euron rahoitukseen on saatu tarjoukset Handelsbankenilta, Nordealta ja Suur-Savon Osuuspankilta. Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallitus esittää Mikkelin kaupunginvaltuustolle, että kaupunki antaisi omavelkaisen takauksen 80 % pääomalle Suur-Savon Osuuspankista otettavalle pankkilainalle:

  • luoton määrä 2 600 000 euroa
  • laina- aika 10 vuotta, 20 vuoden takaisinmaksuohjelman mukaisesti (10 vuoden jälkeen jäljellä oleva laina neuvotellaan uudelleen)
  • viitekorko kiinteä 10 v (korkoputki, korkoindikaatio 0,529 %)
  • marginaali 0,65 %, pankilla oikeus tarkistaa lainan marginaali 3 vuoden välein
  • lyhennykset tasalyhennyksinä puolivuosittain
  • koronmaksu puolivuosittain
  • toimitusmaksu 5 200 euroa

Kokouksessa on nähtävillä Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjaote 5.10.2016, takausesitys 12.10.2016, rahoitustarjousten vertailu ja rahoitustarjoukset sekä Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n tilinpäätös 31.12.2015 ja tilintarkastuskertomus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle Suur-Savon Osuuspankilta edellä selostetuin lainaehdoin otettavalle enintään 2 600 000 euron lainalle omavelkaisen, 80 %:iin pääomasta rajatun takauksen (enintään 2,08 milj. euroa) ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 0,80 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Juha Vuori ja Arto Seppälä ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kuvaus

Kokouksessa on nähtävillä Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjaote 5.10.2016, takausesitys 12.10.2016, rahoitustarjousten vertailu ja rahoitustarjoukset sekä Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n tilinpäätös 31.12.2015 ja tilintarkastuskertomus.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle Suur-Savon Osuuspankilta edellä selostetuin lainaehdoin otettavalle enintään 2 600 000 euron lainalle omavelkaisen, 80 %:iin pääomasta rajatun takauksen (enintään 2,08 milj. euroa) ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 0,80 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutetut Juha Vuori ja Arto Seppälä ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

Kiinteistökehitys Naistinki Oy, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.