Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Kiinteistöjen myyminen Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle

MliDno-2016-2139

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin tilakeskus myy Naistinki Oy:lle sekä Naistinki Oy:n 100 % omistamalle KOy Kyyhkylälle alla mainitut kiinteistöt. Kaupan tarkoituksena on parantaa kiinteistöjen kehityspotentiaalia yrityskäytössä sekä Naistingin roolia osana kaupungin elinvoimaisuuden rakentamisessa.

Myytävät kiinteistöt kauppahintoineen

  • Rantakylätalo, Kunnanmäki 7, kauppahinta 2.250.000 euroa. Ostajana Naistinki Oy
     
  • Valkoinen talo, Prikaatinkatu 4, kauppahinta 100.000. Ostajana Naistinki Oy
     
  • Upseerikerho, Vanha kasarmialue 8, kauppahinta 100.000. Ostajana Naistinki Oy
     
  • Kyyhkylän kartano, Kyyhkyläntie 6A, kauppahinta 350.000 Ostajana Naistinki Oy, Koy Kyyhkylän nimiin.

Kauppahinnat, yhteensä 2.800.000 euroa.

Kiinteistöjen tasearvot ovat yhteensä 2.500.000 euroa.

Kauppa voidaan toteuttaa vain kaupunginvaltuuston hyväksyessä kaupan rahoitusta koskevan takauksen. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lainatauksen ehdollisena 13.6.2016, § 83 Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylä lainatakaus.

Mikäli kiinteistökauppa hyväksytään, siirtyy kohteiden omistusoikeus 1.1.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Teknisen lautakunnan jaosto puoltaa kiinteistöjen myymistä ja lähettää asian edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Rakennusten myynnistä on valmisteltu liitteenä olevat kauppakirjaluonnokset. Tonteista laaditaan maanvuokrasopimukset myöhemmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myydä Rantakylätalon, ns. valkoisen talon, Upseerikerhon ja Kyyhkylän kartanon oheisten kauppakirjojen mukaisin ehdoin, sekä oikeuttaa teknisen toimen tekemään vähäisiä muutoksia kauppakirjoihin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Juha Vuori ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää myydä Rantakylätalon, ns. valkoisen talon, Upseerikerhon ja Kyyhkylän kartanon oheisten kauppakirjojen mukaisin ehdoin, sekä oikeuttaa teknisen toimen tekemään vähäisiä muutoksia kauppakirjoihin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutettu Juha Vuori ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistökehitys Naistinki Oy, Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylä, tilakeskus/Jarkko Hyttinen ja Nina Hurri, tekninen toimi/Jouni Riihelä, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.