Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Takausvastuun siirto, Anttolan vanhustentaloyhdistys ry

MliDno-2016-692

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on 17.12.2001 § 914 hyväksynyt omavelkaisen takauksen myöntämisen Anttolan vanhustentaloyhdistys ry:n Kuntarahoitus Oyj:ltä ottamalle 1,55 milj. markan peruskorjauslainalle.

Anttolan vanhustentaloyhdistys ry on kokouksessaan 11.12.2015 päättänyt purkaa yhdistyksen ja siirtää hallinnon, yhdistyksen omaisuuden ja lainat Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:n nimiin. Vastaavasti Savilahden vanhaintukiyhdistys ry on päättänyt kokouksessaan 10.12.2015 ottaa vastaan Anttolan vanhustentaloyhdistys ry:n toiminnan velvoitteineen.

Anttolan vanhustentaloyhdistys ry:n purkautumisilmoitus on rekisteröity yhdistysrekisteriin 12.4.2016. Yhdistyksen purkauduttua on kaupungin Anttolan vanhustentaloyhdistys ry:lle antama takaus tarkoituksenmukaista siirtää Savilahden vanhaintukiyhdistys ry:lle. Kaupungin ko. yhdistyksiä koskevien takausvastuiden määrä ei järjestelyssä muutu, takausvastuut 27.5.2016 ovat yhteensä 354.191,45 euroa. Siirtyvä takausvastuu on 194.045,14 euroa. Mikkelin kaupunki on myöntänyt omavelkaisen takauksen myös Savilahden vanhaintukiyhdistys ry:lle (kh 29.8.2006 §403), takausvastuu 160.146,31 euroa.

Isännöitsijän kanssa käydyn keskustelun perusteella toiminnan siirto Savilahden vanhaintukiyhdistys ry:lle on parantanut kykyä hoitaa Anttolan vanhustentaloyhdistys ry:ltä siirtyneet taloudelliset velvoitteet.

Kokouksessa on nähtävillä

  • Anttolan vanhustentaloyhdistys ry:n syyskokouksen pöytäkirjaote
  • Savilahden vanhaintukiyhdistys ry:n syyskokouksen pöytäkirjaote
  • Patentti- ja Rekisterihallituksen 12.4.2016 rekisteriote koskien Anttolan vanhustentaloyhdistys ry:n purkamista
  • Anttolan vanhustentaloyhdistys ry tilinpäätös 31.12.2015
  • Savilahden vanhaintukiyhdistys ry tilinpäätös 31.12.2015

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Anttolan vanhustentaloyhdistys ry:lle annetun omavelkaisen takauksen siirron Savilahden vanhaintukiyhdistys ry:lle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Anttolan vanhustentaloyhdistys ry:lle annetun omavelkaisen takauksen siirron Savilahden vanhaintukiyhdistys ry:lle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutetut Keijo Siitari ja Tapani Korhonen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Tiedoksi

Savilahden vanhaintukiyhdistys ry/Asko Laukkanen, Kuntarahoitus Oyj/Kirsi Räbinä, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat