Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Mikkelin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös/tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

MliDno-2016-656

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, mitä koskien tarpeelliset tiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen se on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen tilinpäätös saatetaan valtuuston käsiteltäväksi.

Mikkelin kaupungin tilinpäätös on muodostettu yhdistämällä liikelaitosten erillistilinpäätökset kaupungin muuhun tilinpäätökseen. Kaupungin tase on laadittu yhdistämällä budjettitalouden tase ja liikelaitosten tase siten, että sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Kaupungin kirjanpitolain mukainen ulkoinen tuloslaskelma on laadittu siten, että kokonaismenoista ja -tuloista on vähennetty kaupungin sisäiset erät. Kun toimintatuloista ja -menoista eliminoidaan budjettitalouden ja liikelaitosten väliset sisäiset erät, päädytään ulkoisen tuloslaskelman mukaisiin toimintamenoihin ja toimintatuloihin. Yksiköiden määrärahojen käyttöön sisältyy sisäiset erät.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Mikkelin kaupungin tase on tilinpäätöksen 2015 jälkeen 5,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen, joten Mikkelillä ei ole velvoitetta tehdä toimintakertomuksessa selvitystä talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kaupunki on kuitenkin omaehtoisesti hyväksynyt ja ylläpitänyt Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmaa, jossa on yksilöity kaupungin tasapainoiseen kasvuun tarvittavia toimenpiteitä.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimista koskevaa uusittua yleisohjetta on sovellettu vuodelta 2015 laadittavaan tilinpäätökseen. Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten käsittelytavan muutoksesta johtuen konsernin vertailutietoja vuoden 2014 osalta on muutettu.

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Kaupungin tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja oli -6,54 milj. euroa. Tilikauden 2015 tulos muodostui seuraavasti:

1000 euroina 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Toimintatuotot yhteensä    93 272  100 681
Toimintakulut yhteensä -388 856 -382 320
Toimintakate -294 907 -281 112
Verotulot  199 303  196 289
Valtionosuudet  103 615  100 416
Rahoitustuotot ja -kulut      3 609      7 908
Vuosikate    11 620    23 501
Poistot ja arvonalentumiset   -18 160   -19 786
Satunnaiset erät             0             0
Tilikauden tulos     -6 540      3 715

 

Kokonaisuutena kaupungin reaalinen talouden asetelma ei ole merkittävästi muuttunut vuosien 2013 - 2015 aikana. Tilikauden tuloksen heikkenemistä edellisestä vuodesta pääosin selittää 4,5 milj. euroa pienemmät omaisuuden myyntivoitot ja vuodelle 2014 tuloutettu, kertaluonteinen 5,1 milj. euron ylijäämän palautus Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymältä.

Tuloksen käsittely

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kaupunginhallitus esittää tilikaudelle 2015 muodostuneen 6. 583.114,53 euron alijäämän käsittelyksi:

  • tilikauden tuloslaskelman tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja 6.540.295,58 euroa.
  • kirjataan tulona suunnitelman mukaan vesilaitoksen poistoeron vähennys 41.256,49euroa.
  • kirjataan menona suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron lisäys 667.510,19 euroa.
  • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron vähennys 583.282,33 euroa.
  • kirjataan tulona Mikkelin kaupungin poisto ero 152,42 euroa.
  • kirjataan tilikauden alijäämä 6.583.114,53 euroa tilikauden yli/alijäämän tilille taseeseen.

Ylijäämää on taseessa vuoden 2015 tilinpäätöksen jälkeen 5.864.823,61 euroa.

Mikkelin kaupungilla ei ole taseessa kattamatonta alijäämää, joten Kuntalain 115 § mukaista tasapainotussuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa ei ole laadittu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja jättävät sen jälkeen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa valmistelijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen tarvittavia teknisiä korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä. Erityisesti konsernitilinpäätöksen osalta tehdään tarkistuksia ja mikäli tilinpäätöksessä ilmenee olennaisia muutoksia tuodaan ne erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä. Tekniset korjaukset, muutokset ja täydennykset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta 18.5.2016

§ 33
Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomus 2015

Tilintarkastaja jättää tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa. Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuuston käsittelyä varten.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------------
§ 35
Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2015

Tarkastuslautakunnan on kannanottojensa pohjalta tehtävä valtuustolleehdotuksensa siitä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Kaupunginhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen 4.4.2016, jätti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa.

Ehdotus: Puheenjohtaja antaa päätösehdotuksen kokouksessa.

Käsittely:Tilintarkastaja on 18.5.2016 päiväämässään tilintarkastuskertomuksessa esittänyt Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan esityksen: 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________________________________________________

Kaupunginhallitus 6.6.2016 § 220

Kaupunginhallitus antoi 4.4.2016 §118 vuoden 2015 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä valmistelijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen tarvittavia teknisiä korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä. Tekniset korjaukset, muutokset ja täydennykset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.

Lista teknisistä korjauksista, muutoksista ja täydennyksistä sekä korjattu vuoden 2015 tilinpäätös on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteen mukaiset Mikkelin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen tehdyt tekniset muutokset.

Päätös

Merkittiin.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015 tietoonsa saatetuksi ja päättää,

  • että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja
     
  • että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Päätös

Asiasta käytti alustuspuheenvuoron tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Oksman ja kaupunginjohtaja Timo Halonen. Sen jälkeen puheenvuoron käyttivät Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Heikki Nykänen, SDP:n valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Kalle Nieminen, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli Nepponen, Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Vesa Himanen, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Rauni Berndt, Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Erkki Rantalainen sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka.

Kaikissa ryhmäpuheenvuoroissa esitettiin tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tarkastuslautakunnan esityksen.

Merkitään, että kaupunginvaltuusto käsitteli pykälät 75 – 76 samanaikaisesti.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat