Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Mikkelin kaupungin vuoden 2015 henkilöstöraportti

MliDno-2016-839

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin henkilöstöpalvelut on koonnut Mikkelin kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2015. Henkilöstöraportti sisältää tietoa henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta, työpanok­sesta ja työajan käytöstä, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä. Vuosittainen henkilöstöraportti on keskeinen väline kuvattaessa henkilöstövoimavaro­jen nykytilaa ja kehitystä sekä henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta. Henkilöstöraportti kuvataan vuosittain vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2014 talousarviosta päättäessään tavoitteeksi vähentää henkilöstömäärää vuosina 2013 – 2016 yhteensä vähintään 200 henkilöä.  Henkilöstömäärä on vähentynyt vuoden 2015 toteuman mukaan yhteensä 174 henkilöllä. Talouden tasapainottamiseksi otettiin käyttöön myös harkinnanvaraiset palkattomat vapaat. Muita toimenpiteitä olivat muun muassa:

  • henkilöstömäärän kasvun hillitseminen (täyttölupamenettely yli vuoden kestäviin määräaikaisuuksiin ja toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin)
  • tukipalveluiden uudelleenorganisoinnin toteuttaminen aloitettiin
  • KuntaERP:n käyttöönotto
  • uuden palkanlaskentaohjelmiston ja taloushallintaohjelmiston käyttöönotto

Henkilöstön kehittämisen osalta painopisteenä vuonna 2015 oli edelleen esimiestyö. Esimiesinfoja pidettiin säännöllisesti kuukausittain, myös valtakunnallinen esimiesten ja keskijohdon (EKJ) valmennusohjelma jatkui vuonna 2015. Ohjelmaan osallistuu 11 esimiestä eri toimialoilta. Ohjelman tavoitteena on, että valmennuksen myötä esimiehellä on osaamista asiakas- ja henkilöstölähtöiseen johtajuuteen, jolla saadaan aikaan laadukkaita kuntapalveluita, onnistuneita muutoksia ja hyviä työyhteisöjä. Vuonna 2015 koulutuksen tulokset ovat näkyneet muun muassa verkostoyhteistyön sekä verkostojohtamisen kehittymisenä, jolloin hyödynnetään sekä sisäisten että ulkoisten verkostojen parhaita käytänteitä. Ohjelma jatkuu vuodelle 2016.

Lisäksi esimiehillä ja asiantuntijatehtävissä toimivilla oli edelleen mahdollisuus suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) oppisopimuskoulutuksena. Vuonna 2015 JET-koulutukseen osallistui yhteensä 7 henkilöä.

Työsuojelutoiminta vuonna 2015 painottui työn vaarojen arvioinnin, psykososiaalisen kuormittumisen,  työajan kuormittavuuden sekä sisäilmaongelmien aiheuttamien riskien hallintaan. Työterveyshuollon tekemillä työpaikkakäynneillä ja Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksissa oli todettavissa, että esimiesten osaaminen työsuojelulain työnantajaa koskevista velvoitteista on entistä paremmalla tasolla.

Henkilöstöraportin määrää kuvaavien lukujen lähteenä on käytetty kaupungin henkilöstöhallinta- ja talousjärjestelmiä. Tiedot ovat osittain koko vuodelta, osittain poikkileikkauspäivältä 31.12.2015.  Henkilöstöraportin muoto on kolmatta vuotta peräkkäin yhteneväinen KT:n Henkilöstövoimavarojen arviointi – raporttipohjan kanssa. Näin ollen tiedot ovat vertailukelpoisia muihin kuntiin nähden.
Tarvittaessa raporttiin tehdään vielä teknisluontoisia korjauksia ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2015 henkilöstöraportin tiedoksi sekä saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Asiassa käydyn keskustelun aikana Arto Seppälä esitti Raine Lehkosen kannattamana, että kaupunki käynnistää vuoden 2016 aikana työntekijöiden osalta osaamiskartoituksen.

Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko Arto Seppälän esitys hyväksyä yksimielisesti.

Esitys hyväksyttiin.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Heli Huopainen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2015 henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että valtuutettu Hannu Toivonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat