Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Mikkelin kaupungin kotouttamisohjelman hyväksyminen

MliDno-2016-1295

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valimistelija / lisätiedot:

Pia Koivisto
pia.koivisto@mikkeli.fi

Kepa Laitsaari
kepa.laitsaari@mikkeli.fi

Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelut on yhteistyössä kaupungin maahanmuuttotoimiston kanssa päivittänyt kotouttamisohjelmaa. Edellinen ohjelma hyväksyttiin vuonna 2009. Ohjelma sisältää kaupungin ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä sekä palveluja tarjoavia tahoja. Myös maahanmuuttajien kuuleminen on huomioitu.

Uusi laki kotoutumisen edistämisestä astui voimaan 1.9.2011. Mikkelin kotouttamisohjelmassa pyritään ottamaan huomioon kaikki Mikkeliin muuttaneet ulkomaalaistaustaiset asukkaat tulon syystä riippumatta. Erityisesti kiinnitetään huomio maahanmuuttajien kotoutumiseen yksilöllisenä prosessina. Kuitenkin on huomioitava kasvava oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden määrä kunnassa.

Kotouttamisohjelmassa on keskeistä tavoitteet ja niiden toteutuminen. Tavoitteina ovat kielitaito, työllistyminen, yhdenvertaisuus ja peruspalveluiden turvaaminen, maahanmuuttajien aktiivisuus sekä tulkkipalve-luiden takaaminen. Tavoitteiden toteutuminen merkitsee kaupungin kaikkien hallintokuntien sekä muiden tahojen panosta kotouttamistyöhön. Erityisesti tulkkipalveluiden takaaminen on jo nyt ja tulee olemaan haaste. 

Kolmannen sektorin toimijoista monikulttuurikeskus Mimosa on vahva kotouttamisen asiantuntija. Mimosan toiminta onkin turvattava tulevaisuudessa, jotta valtakunnallisestikin ainutlaatuinen kaupungin ja kolmannen sektorin muodostama mallin toteuttaminen jatkuu. 

Maahanmuuttajien kuuleminen on toteutettu monikulttuurikeskus Mimosassa 2014-2015. Maahanmuuttajat ovat toivoneet mm. omankielistä neuvontapalvelua, äidinkielen opetusta lapsille ja nuorille sekä ikääntyville toiminnallista tekemistä. Lisäksi toivottiin tietoa suomalaisesta kulttuurista sekä avoimia foorumeita, joihin kutsutaan päättäjiä sekä maahan muuttaneita. Monikulttuurikeskus Mimosa on toteuttanut monia toivotuista aiheista.

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen tarvitaan erityisesti poikkihallinnollista yhteistyötä. On tärkeää, että palvelut ja maahanmuuttajat kohtaavat. Kotouttamisohjelma toimii työvälineenä sekä toimijoille että maahanmuuttajille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kotouttamisohjelman ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kotouttamisohjelman.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana varavaltuutettu Jussi Marttinen esitti valtuutettu Jari Roivaksen kannattamana seuraavat muutokset ja perustelut:

  • sivu 17 rivi 6, tarvittaessa suomi toisena kielenä opetusta voidaan antaa maahanmuuttaja oppilaalle koko kouluajan pois
  • sivu 18 yleiset kulttuuripalvelut, kulttuuripalvelujen tulee lopettaa monikulttuurisuus tapahtumien taloudellinen tukeminen
  • sivu 19, kerran viikossa oleva maahanmuuttaja naisten oma uimavuoro lopetettava tasa-arvon nimissä.
  • Kaupungin tulee tehdä vain ne toimenpiteet, joista valtio maksaa täyden 100 %:n korvauksen.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja selosti edellä mainitun esityksen ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät Kyllä ja ne, jotka kannattavat Jussi Marttisen esitystä, äänestävät Ei. Selonteko ja äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 53 Kyllä-ääntä, 3 Ei-ääntä ja yksi tyhjä ääni. Kaksi poissa.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 2.

Merkitään, että valtuutettu Eero Aho poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että valtuutettu Jyrki Koivikko poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin maahanmuuttotoimisto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat