Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Mikkelin, Ristiinan ja Suomenniemen kuntaliitossopimuksen loppuselvitys

MliDno-2016-1349

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki, Ristiinan ja Suomenniemen kunnat ovat valtuustokokouksissaan 3.5.2012 hyväksyneet valtioneuvostolle tehtävän esityksen kuntajaon muuttamisesta siten, että Ristiinan ja Suomenniemen kunnat lakkaavat 31.12.2012 ja ne yhdistyvät Mikkelin kaupunkiin 1.1.2013. Lisäksi valtuustot ovat hyväksyneet Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhteisesti laatiman 6.3.2012 päivätyn yhdistymissopimuksen liitteineen.

Valtioneuvosto on päätöksellään nro 324 /20.6.2012 joulukuun 29. päivänä 2009 annetun kuntajakolain (1698/2009) 21 §:n 1 momentin ja kesäkuun 6. päivänä 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt, että Ristiinan ja Suomenniemen kunnat lakkaavat ja yhdistyvät Mikkelin kaupunkiin.

Yhdistymissopimuksessa on sovittu palveluiden järjestämisestä ja investoinneista Ristiinan ja Suomenniemen alueella vuosina 2013-2015. Keskeisimpien palveluiden järjestämisestä on sovittu seuraavasti:

"Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto on Ristiinassa arkipäivinä. Suomenniemellä lääkärin vastaanotto joka 2. viikko samana arkipäivänä ja sairaanhoitajan vastaanotto kahtena päivänä viikossa. Muina aikoina Suomenniemen palvelut tarjotaan Ristiinasta.

Terveysneuvonta ja neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut ovat Ristiinan yksikössä, josta hoidetaan Suomenniemen palvelut.

Ristiinassa on hammashoidon yksikkö ja Suomenniemen hammashoidon palvelut tarjotaan Ristiinassa.

Ristiinan terveysaseman peruskorjauksen yhteydessä vuodeosasto muutetaan peruskorjauksesta tehtävän suunnitelman mukaisesti lyhytaikaisen sairaalasta kotiuttamisen ja tehostetun palveluasumisen yksiköksi, jossa otetaan huomioon Ristiinan ja Suomenniemen alueen tarpeet ja hoitopaikkamäärä.

Sosiaalityön palvelut ovat Ristiinan yksikössä ja yksiköstä hoidetaan Suomenniemen palvelut.

Lastensuojelupalvelut ovat Ristiinassa ja Suomenniemen lastensuojelu tukeutuu Ristiinan yksikköön.

Vanhuspalvelut, kotihoito ja palveluasuminen järjestetään nykyisen toimintamallin mukaisesti.

Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus

Varhaiskasvatus ja perusopetus organisoidaan nykyisen yhteistyön pohjalta. Ristiinassa kehitetään yhtenäiskoulukokonaisuutta.

Suomenniemellä on 1 – 6 luokkien kolmeopettajainen koulu.

Lukiokoulutus järjestetään erillisen suunnitelman mukaan Ristiinassa ja Mikkelissä.

Kirjasto

Kirjaston toiminta järjestetään nykyisen yhteistoiminnan mukaisesti. Kirjastoauton reiteissä huomioidaan liittyvät kunnat.

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Liikuntapaikkojen hoito ja kunnossapito järjestetään lähipalveluna omana toimintana ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyöllä. Paikallisissa kulttuuripalveluissa hyödynnetään kolmannen sektorin yhteistyötä.

Yhdyskuntatekniset palvelut  

Yhdyskuntateknisen ja ympäristönsuojelun palvelut järjestetään nykyistä Mikkelin toimintatapaa hyödyntämällä.

Mikkelin vesilaitos vastaa Ristiinan ja Suomenniemen alueen vesihuollosta.

Rakennustarkastajan palvelu on saatavilla paikallisesti ja asiointia parannetaan sähköisellä palvelulla.

Maankäytön ja kaupunkiympäristön palvelut organisoidaan keskitetysti, asiointi mahdollistetaan sähköisesti ja yhteispalvelutoimistosta.

Yhteispalvelutoimistot

Ristiinan ja Suomenniemen kuntien keskustaajamiin perustetaan neuvonnan ja asiakaspalvelun lähipalvelupisteet yhteispalveluna. Samalla hyödynnetään uuden teknologian ja videoneuvottelujen mahdollisuudet kunnan muihin palveluihin.”

Alueilla tehtävistä investoinneista sopimuksessa todetaan, että

"Yhdistämisavustus 4.300.000 euroa käytetään vuosina 2013-2015 uuden kunnan tulevaisuuden kehittämiseen ja investointeihin Ristiinan ja Suomenniemen alueille.

Kokonaisuudessaan Ristiinan alueen kehittämiseen ja investointeihin kohdistetaan vuosina 2013-2015 yhteensä 9.910.000 euroa. Kehittämishankkeet ja investoinnit on luetteloitu, aikataulutettu ja asetettu toteuttamisen tärkeysjärjestykseen tämän sopimuksen liitteessä.

Kokonaisuudessaan Suomenniemen alueen kehittämiseen ja investointeihin kohdistetaan vuosina 2013-2015 yhtensä 1.650.000 euroa,  josta 300.000 euroa osoitetaan Ristiinan terveysaseman  peruskorjaukseen.  Kehittämishankkeet ja investoinnit on luetteloitu, aikataulutettu ja asetettu toteuttamisen tärkeysjärjestykseen tämän sopimuksen liitteessä.”

Toimialat ovat koonneet loppuselvitykset, joiden mukaan palvelut ja investoinnit ovat toteutuneet sopimukseen mukaan. Toimialojen keskeisimmät huomiot ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveystoimi:

Terveysneuvonta:

Palvelut ovat toteutuneet sopimuksen mukaisesti.

Vanhus- ja vammaispalvelut:

Terveyskeskuksen vuodeosastot muutettiin tehostetuksi palveluasumiseksi ja lyhytaikaishoitopaikoiksi suunnitelman mukaisesti, mutta niin, että toiminta keskitettiin Vaarinsaaren palvelukeskukseen ja Metsätähteen Suomenniemellä. Entisiin, remontoituihin terveyskeskustiloihin keskitettiin kaikki sosiaali- ja terveyspalvelujen avopalvelu. Näin saatiin kustannusvaikuttavuutta, kun ympärivuorokautinen hoiva ja hoito keskittyvät saman katon alle ja henkilöstö työskentelee samassa tilassa ja tämä turvaa henkilökunnan joustavan käytön.

Kotiin annettavat palvelut yhdistettiin Ristiinan ja Suomenniemen osalta, jotta turvataan asiakkaiden yhdenvertaiset palvelut ja ammattitaitoinen henkilöstö koko alueelle. Kotihoidon esimies on yhteinen tällä alueella.

Sosiaali- ja perhepalvelut:

Palvelut ovat toteutuneet sopimuksen mukaan. Ristiinassa aikuissosiaalityö ja lastensuojeluntyöntekijät ovat olleet sovitusti paikalla sosiaali- ja terveysasemalla, mutta työtä tehdään keskistetysti Mikkelistä käsin. Perhetyö ja lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu sekä lastensuojelun avohuollon palvelut toteutuvat lähipalveluina.

Ristiinalaisten ja suomenniemeläisten palvelut laajenivat sosiaali- ja perhepalveluiden osalta seutusoten myötä. Kuntalaisilla on ollut tarjolla kasvatus- ja perheneuvonnan, puheterapian- ja toimintaterapian palveluita, samoin nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelut. Perheoikeudelliset palvelut on tuotettu keskitetysti Mikkelistä käsin.

Suun terveydenhoito:

Palvelut ovat toteutuneet sopimuksen mukaisesti.

Vastaanottotoiminta:

Palvelut ovat toteutuneet sopimuksen mukaisesti.

Sivistystoimi:

Varhaiskasvatus

Päiväkodit toimivat edelleen sekä Ristiinassa että Suomenniemellä. Suomenniemellä toimipisteet on yhdistetty yhdeksi Kilikellon päiväkodiksi.

Perusopetuspalvelut

Perusopetuspalveluissa Ristiinassa toimii yhtenäiskoulu. Suomenniemellä on 1-6 luokkien kolmeopettajainen koulu ja yläkoulupalvelut ovat Ristiinassa. Ristiinassa toimii aamupäivä- ja iltapäivätoiminta lähipalveluna. Erityisen tuen palvelut toteutetaan osittain liikkuvina (kiertävät opettajat). Esiopetus toimii koulujen yhteydessä. Psykologi- ja kuraattoripalvelut on saatavilla Ristiinan taajamassa, jossa ne palvelevat myös Suomenniemen koululaisia. Oppilaiden mahdollisuudet siirtyä lähikouluun Savitaipaleelle tai Mäntyharjuun neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Lukiokoulutus

Koulutus järjestetään Ristiinassa ja Mikkelissä.

Kansalaisopisto

Ristiina oli jo aiemmin Mikkelin kansalaisopiston toiminta-aluetta, joten erillistä seurantaa ei tehdä. Suomenniemen kansalaisopistopalvelut hoiti vuoden 2013 loppuun Savitaipaleen kansalaisopisto. Mikkelin kansalaisopisto on halunnut lisätä kurssitarjontaa Suomenniemellä suhteessa siihen, mikä tarjonta oli Savitaipaleen kanssa tehdyn sopimuksen voimassaoloaikana.  

Kurssitarjontaa on suunniteltu yhdessä suomenniemeläisten kanssa ja entisestä tarjonnasta on pidetty kiinni, mutta syystä tai toisesta kurssien kysyntä on vähentynyt. Ilmiö on sama kuin muissakin entisissä kuntataajamissa. Ilmeisesti väestön ikääntyminen on yksi tekijä, joka vaikuttaa kurssikysynnän vähenemiseen. Kansalaisopisto on tarjonnut myös mahdollisuutta kielten nettikursseihin, mutta järjestely on ollut hieman erilainen kuin Savitaipaleen aikaan. Mikkelin nettikursseille opiskelijat voivat osallistua kotoa käsin, kun osa Savitaipaleen etäopetuksena järjestetyistä kielikursseista edellytti kokoontumista kunnantalolla olevien etäopetuslaitteiden äärelle.

Etäopiskelumahdollisuudet ovat Suomenniemellä selkeästi parantuneet. Ryhmän minimikoko on ollut seitsemän kuten muissakin entisissä kuntataajamissa ja haja-asutusalueilla. Kantakaupungissa ryhmän minimikoko on kahdeksan. Joillakin erikoiskursseilla (esimerkiksi Pilates ja Method Putkisto) ryhmän minimikoko on Suomenniemellä ollut kymmenen.

Tekninen toimi

Rakennusvalvonta

Ristiinan ja Suomenniemen rakennusvalvonnan päivityspiste on Ristiinassa.

Keskushallinto

Yhteispalvelupisteet on perustettu Ristiinaan ja Suomenniemelle ja ne toimivat kirjastojen yhteydessä. Molemmissa pisteissä on etäpalvelulaitteet.

Aluejohtokunnille on myönnetty määrärahat kaupungin talousarvioissa sopimuksen mukaisesti.

Investoinnit

Yhdistymissopimusta laadittaessa ei kaikista investointikohteista ollut suunnitelmia eikä tarkempia kustannusarvioita. Kaikissa ohjelmassa mainituissa investointikohteissa kaupunki ei ollut toimivaltainen viranomainen, vaan esim. ELY-keskus. Investointikohteiden sisällöt ovat muotoutuneet työn edetessä. Ohjelmavuosien aikana 2013 - 2015 osa kohteista on jäänyt kokonaan toteutumatta tai kohteet ovat korvautuneet toisilla alueelle sijoittuvilla investoinneilla. Vaarinsaaren investointi ei ole mukana ohjelmassa.

Sopimuskauden aikana Ristiinan vesihuoltoon on tehty yli 3,2 milj. euron investoinnit (sopimuksessa 1,1 milj. euroa), mutta talousvesijohto Mikkeli-Ristiina ei ole toteutunut.

Katujen ja liikenneväylien osalta investoinnit olivat noin 2,15 milj. euroa, josta 142.000 euroa oli yksityisteiden perusparannuksen kuntalisää. Valtion mahdollisten liikenneväylähankkeiden kuntaosuuteen oli sopimuksessa esitetty 0,6 milj. euroa, josta toteutui Ristiinan ja Suomenniemen alueilla yht. 0,33 milj. euroa.

Kiinteistöjen osalta investoinnit ovat olleet yhdistyssopimuksen mukaiset, noin 4,2 milj. euroa. Suurimpina kohteina ovat olleet koulukeskus ja terveyskeskus.

Ristiinassa on toteutumatta jäänyt esim. Huumonrinteen asuinalueen infra, koska alueella on edelleen luovutusvalmiita tontteja eikä uuden infran rakentamiseen ole ollut kysyntäperusteista tarvetta. Samoin haja-asutusalueen nopeat data-yhteydet, joka hanke on tällä hetkellä etenemässä toisenlaisella rahoitusmallilla.

Liikuntapalveluista ei ole erillistä kirjanpitoa Ristiinan kohteista. Ulkoilu- ja retkeilyreittejä on kunnostettu mm. Pellosniemellä ja Linnaniemessä osana normaalia toimintaa. Lisäksi koneiden ja kaluston hankintaan on investoitu.

Ristiinan alueen investointi- ja kehittämismenot ohjelmakaudella olivat yhteensä 10,880 milj. euroa.

Suomenniemellä kevyenliikenteen väylän osalta investointi oli noin 350.000 euroa (sopimuksessa 125 000 -200 000 euroa). Kevyen liikenteen väylä Kauriansalmi-kirkonkylä ei toteutunut, koska hanke edellyttäisi Pohjois-Savon ELY-keskuksen isännyyttä hankkeelle.

Koulun teknisentyön luokan peruskorjaus oli noin 330.000 euroa (sopimuksessa 50.000 euroa). Koulun pihan (elinkaaripiha) kustannukset olivat noin 191.000 euroa.

Ristiinan terveysaseman peruskorjauksen kustannuksista 300.000 euroa on sopimuksen mukaisesti kirjattu Suomenniemen investointiohjelmaan.

Yksityisteiden perusparannuksen kuntalisää maksettiin 86.000 euroa.

Suomenniemen alueen investointimenot vuosina 2013 - 2015 olivat yhteensä 1,514 milj. euroa. 

Molempien alueiden yksityiskohtaiset investointien toteutumiset ilmenee liitteenä olevasta raportista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimuksen loppuselvityksen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Outi Kauria esitti Petri Pekosen ja Jaakko Väänäsen kannattamana, että Mikkelin kaupunki noudattaa edelleen kuntaliitossopimusta siltä osin kuin sopimuksessa on todettu seuraavaa: "Suomenniemellä on 1.-6. luokkien 3-opettajinen koulu."

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat Outi Kaurian esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 kyllä ääntä (Arto Seppälä, Olli Nepponen, Veli Liikanen, Seija Kuikka, Juha Vuori, Armi Salo-Oksa, Sari Teittinen, Markku Turkia) ja 7 ei ääntä (Kati Kähkönen, Petri Pekonen, Hannu Kilkki, Vesa Himanen, Jaakko Väänänen, Petri Tikkanen, Outi Kauria).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimuksen loppuselvityksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 20.50-21.00.

Merkitään, että valtuutetut Elina Hölttä, Jaana Strandman, Petri Tikkanen ja Pekka Moilanen sekä varavaltuutetut Pirjo Siiskonen ja Leevi Piispa poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että valtuutettu Jaakko Väänänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 

 

Tiedoksi

Ristiinan aluejohtokunta, Suomenniemen aluejohtokunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat