Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus

MliDno-2016-692

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy hallituksen kokous 31.5.2016.

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy (MIKKO) hallinnoi, ylläpitää ja kehittää Etelä-Savon Ammattiopiston käyttämiä toimitiloja. MIKKOn omistaa 100 % Mikkelin kaupunki.

MIKKO sopii vuokralaisen kanssa yhdessä tehtävistä kiinteistöihin liittyvistä parannustoimista siten, että rakennusten arvo säilyy ja opetustilojen taso säilyy normit täyttävinä ja kilpailukykyisenä. Kunnossapitotoimenpiteet ovat taseeseen siirrettäviä investointeja, joille määritetään poistoaika ja pääomakulut maksaa vuokralainen poistoajalta. Lainan takaisinmaksu hoidetaan vuokralaisen maksamilla vuokratuloilla, jotka määräytyvät investoinnin poistoajan mukaisesti. Vuoden 2016 perusparannusrahoitustarve on 1,3 milj. euroa, joka tullaan käyttämään pääosin opetustilojen perusparannustoimiin Salosaaressa sekä Otavan koulutilan rakenteellisiin muutoksiin. Toimenpiteitä varten on tarvetta saada rahoitusta.

Yhtiön kilpailuttamaan rahoitukseen on saatu tarjoukset Handelsbankenilta, Nordealta, Suur- Savon Osuuspankilta ja Kuntarahoitukselta. MIKKOn hallitus on tehnyt päätöksen hyväksyä Kuntarahoituksen lainatarjous edullisimpana sekä esittänyt Mikkelin kaupungille seuraavan lainan takaamista 100 % omavelkaisena takauksena:

  • luoton määrä 1.300.000 euroa
  • laina- aika 20 vuotta, ensimmäinen vuosi lyhennyksistä vapaa
  • korkoindikaatio kiinteä 1,12 % sisältäen marginaalin, luoton korko vahvistetaan kaksi pankkipäivää ennen luoton nostamista
  • korontarkistus 10 v, korko tämän jälkeen Kuntarahoituksen ottolainauksen korko lisättynä 0,80 %
  • lyhennykset tasalyhennyksinä puolivuosittain
  • koronmaksu puolivuosittain

Kokouksessa on nähtävillä MIKKOn hallituksen pöytäkirja 30.5.2016 sisältäen yksityiskohtaisen listan perusparannustoimenpiteistä, yhtiön takausesitys 31.5.2016, rahoitustarjousten vertailu ja rahoitustarjoukset sekä yhtiön tilinpäätös 31.12.2015.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle Kuntarahoitukselta edellä selostetuin lainaehdoin otettavalle enintään 1.300.000 euron lainalle omavelkaisen 100 %:n takauksen ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 0,80 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että  tekninen johtaja Jouni Riihelä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle Kuntarahoitukselta edellä selostetuin lainaehdoin otettavalle enintään 1.300.000 euron lainalle omavelkaisen 100 %:n takauksen ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 0,80 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/ kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat