Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylä lainatakaus

MliDno-2016-692

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylä hallituksen kokous 27.4.2016.

Vuonna 2011 toimintansa aloittanut Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylä rakennutti Kyyhkyläntie 6:een Rustholli- nimisen majoitusrakennuksen. Kiinteistöosakeyhtiössä ovat osakkaina Kyyhkylä- säätiö (65,7 %), Kyyhkylän Kartano Oy (4,0 %) ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy (30,3 %).

Yhtiön 1.2.2011 allekirjoitetussa osakassopimuksessa Kehitysyhtiö Naistinki Oy sitoutui lunastamaan Kyyhkylä- säätiön omistamat osakkeet viiden vuoden kuluessa osakassopimuksen allekirjoittamisesta sekä huolehtimaan siitä, että Kyyhkylä- säätiön Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylälle antamat lainat maksetaan takaisin ja säätiön antamat vakuudet vapautetaan, jos Kiinteistökehitys Naistinki Oy lunastaa säätiön omistamat Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylän osakkeet. Mikäli Kiinteistökehitys Naistinki Oy ei lunasta Kyyhkylä- säätiön omistamia osakkeita on yhtiö osakassopimuksen mukaan velvollinen luovuttamaan omistamansa Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylän osakkeet Kyyhkylä- säätiölle osakassopimuksessa määritettyyn hintaan ja maksamaan osakassopimuksen mukaisen sopimussakon säätiön tätä vaatiessa.

Osakassopimuksen mukainen osakekauppa Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n ja Kyyhkylä- Säätiön välillä on suunniteltu tehtäväksi kesäkuun 2016 aikana. Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylällä on rakennuslainaa jäljellä 2.025.872 euroa (31.5.2016), johon Kyyhkylä- säätiö on osoittanut vakuuksina omavelkaisen 900.000 euron takauksen ja kiinteistövakuuden. Yhtiön omistuksen siirtyessä osakekaupassa Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylän lainat maksetaan pois ja yhtiö ottaa uutta lainaa enintään 2,8 milj. euroa. Uudella lainalla maksetaan rakentamisaikainen laina sekä Kyyhkylä- säätiön antama pääomalaina pois ja valmistaudutaan myöhemmin lunastamaan Mikkelin kaupungilta Kyyhkylän kartanorakennus ja rantasauna Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylän omistukseen. Järjestelyssä Kyyhkylä- säätiön vastuut Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylän osalta  raukeavat. Mikkelin kaupunkikonsernin omistus Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylässä on osakekaupan jälkeen 100%. Kaupunkikonsernin laajentamisesta ja laajuudesta päättää valtuusto.

Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylän hallitus esittää, että Mikkelin kaupunki antaisi 1,45 milj. euron pääomaan rajatun, omavelkaisen takauksen Suur-Savon Osuuspankista otettavalle 2,8 milj. euron pankkilainalle, josta puolet nostetaan kiinteäkorkoisena ja puolet vaihtuvakorkoisena:

 • luoton määrä 2.800.000 euroa
 • laina- aika 10 vuotta, takaisinmaksu 20 v lyhennysohjelman mukaisesti
 • kokonaiskorko
  • 1,4 milj. eur osalta euribor 6 kk + 1,00 % (pankilla oikeus tarkistaa marginaali 3 vuoden välein)
  • 1,4 milj. eur osalta kiinteä 1,70 %
 • lyhennykset tasalyhennyksinä kuukausittain
 • koronmaksu kuukausittain
 • toimitusmaksu 1.900 euroa

Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylä käyttää rahoituksen vakuutena myös kiinteistövakuutta, mistä johtuen esitetty takaus on 1,45 milj. euron suuruinen.

Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylä on esittänyt kaupungin takausprovisioksi 0,20 % kahden ensimmäisen vuoden aikana ja 0,40 % sen jälkeen. Mikkelin kaupunki noudattaa takausten antamisen periaatteina EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina annettuja määräyksiä. Pk-yritysten yksittäisten takausten arviointi luokassa AAA "korkein maksukyky" taso on 0,4 % ja arviointi luokassa B- ”maksukyky riippuu jatkuvista suotuisista olosuhteista” on 6,3 %. Kaupungin takauksien edullisuuden vertailuperusteena on pidettävä vastaavan pankkitakauksen hintaa.

Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylän kilpailuttamaan rahoitukseen on saatu tarjoukset Handelsbankenilta, Nordealta ja Suur- Savon Osuuspankilta. Kokouksessa on nähtävillä:

 • Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylän hallituksen pöytäkirja 27.4.2016,
 • takausesitys 31.5.2016,
 • rahoitustarjoukset,
 • kauppakirjaluonnos koskien kiinteistöosakeyhtiön osakekauppaa liitteineen (välitilinpäätös 4/2016, Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylän osakassopimus, vuokrasopimukset) ja
 • Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylän tilinpäätös 31.12.2015 ja tilintarkastuskertomus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy konsernilaajennuksena Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylän Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n 100 %:ksi tytäryhtiöksi.

Kaupunginhallitus esittää lisäksi kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylälle Suur- Savon Osuuspankilta edellä selostetuin lainaehdoin otettavalle enintään 2.800.000 euron lainalle omavelkaisen, 1,45 milj. euron pääomaan rajatun takauksen ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 0,80 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä. Takaus myönnetään ehdollisena siten, että se voidaan toteuttaa vain osakekauppojen toteutuessa.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Kirsi Olkkonen, Olli Nepponen, Juha Vuori ja Arto Seppälä ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy konsernilaajennuksena Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylän Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n 100 %:ksi tytäryhtiöksi.

Kaupunginhallitus esittää lisäksi, että kaupunginvaltuusto myöntää Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylälle Suur-Savon Osuuspankilta edellä selostetuin lainaehdoin otettavalle enintään 2.800.000 euron lainalle omavelkaisen, 1,45 milj. euron pääomaan rajatun takauksen ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 0,80 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä. Takaus myönnetään ehdollisena siten, että se voidaan toteuttaa vain osakekauppojen toteutuessa.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutetut Olli Nepponen, Juha Vuori ja Kirsi Olkkonen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutettu Olli Miettinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylä, Kiinteistökehitys Naistinki Oy, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat