Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Hallintosäännön muuttaminen

MliDno-2016-1347

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelissä on tehty viimeisten vuosien aikana useita päätöksiä, joita ei ole huomioitu hallintosäännössä. Samaan aikaan kaupungissa on valmisteilla hallintorakenneuudistus, mikä tulee vaikuttamaan olennaisesti kaupungin kaikkiin sääntöihin. Tämän vuoksi esitetään, että hallintosääntöön tehdään tässä vaiheessa vain välttämättömät lakimuutosten edellyttämät muutokset sekä muutama muu muutos.

Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 kuitenkin niin, että merkittävä osa kuntalain säännöksistä vaikuttaa kuntien toimintaan vasta seuraavan vaalikauden alusta eli 1.6.2017 alkaen. Kuntaliitto on valmistellut hallintosäännön mallipohjaa, mikä on ilmoitettu valmistuvan kesäkuussa 2016 mennessä.

Hallintosäännön muuttamista on valmisteltu siten, että siinä on huomioitu Mikkelin kaupunginvaltuuston päätös 28.9.2015 § 86 siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 alkaen sekä Mikkelin kaupunginvaltuuston päätös 1.9.2014 § 86 päätös yhtiöittää Etelä-Savon työterveysliikelaitos 1.1.2015 lukien.

Lisäksi hallintosääntöön esitetään tehtäviksi seuraavia toiminnallisia muutoksia henkilöstöasioihin:

  • Kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.5.2016 § 211 TVA- arviointijärjestelmän periaatteet, jolloin toimenkuvauksista nykymuodossa voidaan luopua ja pykälät 5, 6 ja 7 (toimenkuvauksien laadinta, sisältö ja hyväksyminen) esitetään kumottaviksi.
  • Hallintosäännössä on määritetty toistaiseksi voimassa olevat kuukausipalkkaiset työsopimussuhteet toimiksi. Toimivalta toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja kelpoisuuksiin määrittämiseksi on määrätty kaupunginhallitukselle. Kuntalaissa on säädetty vain virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, joten toimien perustamiseen jne. ei ole lakisääteistä velvoitetta. Tässä yhteydessä esitetään, että toimien perustamisesta jne. luovutaan ja muutoksen jälkeen toimialat päättävät itsenäisesti työsopimussuhteisten palkkaamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
  • Kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.5.2016 § 210 tukipalveluiden uudelleenorganisoinnin toteuttamisen 1.6.2016 alkaen. Hallintosäännössä ei ole aikaisemmin ollut esimiehillä mahdollisuutta delegoida työjohtovaltaan (esim. vuosilomat ja virka- ja työvapaat) liittyvän päätösvaltaa alaiselleen esimiehelle, mikä tämän uudistuksen yhteydessä olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa.

Muut muutokset ja niiden perustelut ilmenevät liitteestä. Muutokset esitetään tulevaksi voimaan heti, kuitenkin niin, että Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamiseen liittyvät muutokset tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen.

Muutosesitystä ei ole käsitelty yt-elimessä, mutta muutoksesta ja sen vaikutuksista on käyty pääluottamusmiesten kanssa neuvottelu 2.6.2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää liitteen mukaisen hallintosäännön muutoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi siten, että se tulee voimaan heti, kuitenkin niin, että Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamiseen liittyvät muutokset tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää liitteen mukaisen hallintosäännön muutoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi siten, että se tulee voimaan heti, kuitenkin niin, että Etelä-Savon sosiaali- ja terveypalvelujen kuntayhtymän perustamiseen liittyvät muutokset tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hallintopalvelut, tekninen toimi, sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat