Kaupunginvaltuusto, kokous 13.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Tontin 491-9-22-4 ja sillä sijaitsevan rakennuksen myyminen / Lidl Suomi Ky

MliDno-2017-2135

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Lidl Suomi Ky on etsinyt uutta vähittäiskaupan sijaintipaikkaa Mikkelistä. Lidlillä on myymälät Urpolassa ja Rantakylässä. Lidl on etsinyt uutta liikepaikkaa kaupungin keskustan pohjois- ja itäpuolella asuvan asiakaskunnan tarpeisiin.

Lidlin tarpeisiin vastaavana paikkana on noussut esiin Tuppuralankadun ja Vanhan Juvantien risteysalue, jonka pohjoispuolella sijaitsevasta Casemetin kiinteistöstä Lidl on jo tehnyt ehdollisen kaupan. Casemetin kiinteistö ei kuitenkaan yksinään riitä Lidlin uuden liikepaikan tarpeisiin vaan tarvittava alue on laajempi, käsittäen myös Mikkelin kaupungin omistaman tontin 491-9-22-4 osoitteessa Työkeskuksenkatu 2. Tontin pinta-ala on 3.871 m2, tehokkuusluku e=0,4 ja se on voimassa olevan asemakaavan mukaan toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY). Tontilla sijaitsee rakennus, jossa tällä hetkellä toimii Mikkelin Savoset monipalvelukeskus.

Savosetin toiminta voidaan siirtää muihin kaupunkikonsernin tiloihin, joten Työkeskuksenkadun kiinteistön myyminen Lidlin tarpeisiin on mahdollista. Neuvotteluissa on kauppahinnaksi määritetty 900.000 euroa. Kauppahinta muodostuu siten, että purettavan rakennuksen tasearvo on 600.000 euroa ja tontin rakennusoikeuden käypä arvo on 300.000 euroa. Tontin rakennusoikeuden käypä arvo on määritetty perustuen kaupungin pyytämään kiinteistöarvioon.

Koska tontilla sijaitsevassa rakennuksessa on tällä hetkellä vuokralainen (Savoset), jonka irtisanomisaika on 12 kuukautta, on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan myymisestä tehdään ensin esisopimus. Lopullinen kauppa on tehtävä 14 kuukauden kuluttua esisopimuksen allekirjoittamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se päättää myydä tontin 491-9-22-4 ja sillä sijaitsevan rakennuksen Lidl Suomi Ky:lle 900.000 euron kauppahinnalla. Rakennus myydään purettavaksi. Kauppa toteutetaan siten, että ensi vaiheessa allekirjoitetaan liitteenä olevan luonnoksen mukainen kiinteistökaupan esisopimus, joka on voimassa enintään 14 kuukautta esisopimuksen allekirjoittamisesta lukien, mihin mennessä lopullinen kauppakirja on allekirjoitettava. Tekninen johtaja oikeutetaan tarvittaessa tekemään esisopimukseen ja kauppakirjaan vähäisiä muutoksia.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myydä tontin 491-9-22-4 ja sillä sijaitsevan rakennuksen Lidl Suomi Ky:lle 900.000 euron kauppahinnalla. Rakennus myydään purettavaksi. Kauppa toteutetaan siten, että ensi vaiheessa allekirjoitetaan liitteenä olevan luonnoksen mukainen kiinteistökaupan esisopimus, joka on voimassa enintään 14 kuukautta esisopimuksen allekirjoittamisesta lukien, mihin mennessä lopullinen kauppakirja on allekirjoitettava. Tekninen johtaja oikeutetaan tarvittaessa tekemään esisopimukseen ja kauppakirjaan vähäisiä muutoksia.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että arviokirja liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää myydä tontin 491-9-22-4 ja sillä sijaitsevan rakennuksen Lidl Suomi Ky:lle 900.000 euron kauppahinnalla. Rakennus myydään purettavaksi. Kauppa toteutetaan siten, että ensi vaiheessa allekirjoitetaan liitteenä olevan luonnoksen mukainen kiinteistökaupan esisopimus, joka on voimassa enintään 14 kuukautta esisopimuksen allekirjoittamisesta lukien, mihin mennessä lopullinen kauppakirja on allekirjoitettava. Tekninen johtaja oikeutetaan tarvittaessa tekemään esisopimukseen ja kauppakirjaan vähäisiä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lidl Suomi Ky, Vaalijalan kuntayhtymä, Savoset Mikkeli, kaupunkisuunnittelupalvelut/Ilkka Tarkkanen, kaupunkikehitys/Jouni Riihelä, Hannu Peltomaa, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.