Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 352 Vuoden 2020 talousarvion valmistelun tilannekatsaus

MliDno-2019-1494

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön kesän 2019 taloudellisen katsauksen mukaan talouskasvu jää viime vuosia maltillisemmaksi tulevien vuosien aikana. Maailmankaupan hitaampi kasvu heijastuu Suomen viennin kasvuun. Julkisen talouden rahoitusasema vahvistuu ensi vuonna, mutta alkaa sen jälkeen vähitellen heikentyä. Myös julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyy 2020-luvun alkuvuosina uudelleen kasvuun. Ennuste vuoden 2019 inflaatioksi on 1,2 %, ja vuonna 2020 kansallisen kuluttajahintaindeksin odotetaan nousevan 1,5 %. Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,6 %, ja vuoden 2020 kasvuksi ennustetaan 1,2 %.

Pääministeri Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa linjattuja talouspoliittisia toimenpiteitä ei ole vielä huomioitu VM:n ennusteissa.

Asuntoinvestointien väheneminen heikentää yksityisten investointien kokonaiskasvua, ja yksityisten investointien kasvuvauhti keskimääräinen kasvuvauhti jää 1,2 prosenttiin vuonna 2019. Julkiset investoinnit ovat sen sijaan kuluvana vuonna hyvässä kasvussa paikallishallinnon investointien kasvun johdosta. Taustalla on mm. infrainvestointeja ja vilkasta sairaalarakentamista. Vuonna 2020 julkisten investointien arvioidaan kääntyvän laskuun valtionhallinnon investointien supistumisen seurauksena ja pysyvän tällä tasolla v. 2021. Ennuste ei sisällä uuden hallitusohjelman mukaisia julkisen talouden investointilisäyksiä.

Työllisten määrän arvioidaan nousevan 1,1 % vuoden 2019 aikana, vaikkakin noin puolet tästä kasvusta seuraa perintönä aiemman vuoden viimeiseltä neljännekseltä. Koko vuoden 2019 työllisyysasteen odotetaan nousevan 72,6 prosenttiin, ja vuoteen 2021 mennessä työllisyysasteen odotetaan nousevan 73,5 prosenttiin työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työttömyysasteen trendi on pysytellyt 6,6 prosentin tuntumassa tammikuusta lähtien, ja ennuste koko vuoden 2019 työttömyysasteeksi onkin 6,6 %. Hallitusohjelmassa asetettu julkisen talouden tasapainotavoite perustuu pyrkimykseen saavuttaa 75 prosentin työllisyysaste vuoteen 2023 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittäviä työvoiman tarjontaa ja kysyntää lisääviä rakenteellisia uudistuksia. Ilman työllisyysastetta kohentavia toimia julkinen talous olisi vuosina 2020–2023 noin prosentin alijäämäinen suhteessa BKT:hen.

Maailmantalouden kasvun odotetaan hidastuvan viime vuoden 3,6 prosentista 3,3 prosenttiin vuonna 2019.

Talousarvion 2020 valmistelun lähtökohdat ja suunnitelmakauden näkymät

Mikkelin kaupungin vuoden 2018 tulos oli 13,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taseeseen kertyi alijäämää tilinpäätöksen 2018 jälkeen 8,45 miljoonaa euroa, ​kun vuoden 2017 tilinpäätöksen jälkeen taseessa oli 4,​88 miljoonaa euroa ylijäämää. Myös vuosi 2019 on muodostumassa merkittävästi alijäämäiseksi. Ns. kriisikuntakriteereihin liittyvän sääntelyn (kuntalaki 110.3 §) mukaisesti Mikkelin kaupungin on kyettävä kattamaan tilinpäätöksessä 2018 muodostunut alijäämä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Talousarviovuotta 2020 ja suunnitelmakautta 2021–2024 leimaa näin ollen voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35), jotka on huomioitu talousarvioraamin valmistelussa. Lisäksi kaupunginhallitukselle esitettävään raamiin on sisällytetty myös nopeutettavaksi esitetyt sopeutustoimenpiteet.

Talousarvioraamin keskeiset kustannusmuutokset

Keskeisinä kustannusmuutoksina talousarvioraamissa 2020 on varauduttu Essoten kuntalaskutuksen nousuun; arvio vuoden 2020 kuntalaskutuksesta on noin 192,3 miljoonaa euroa, kun tilinpäätöksessä 2018 toteutunut laskutus oli 190,5 miljoonaa euroa.

Palkankorotuksiin on varauduttu 1,5 prosentin verran vuoden 2019 tasosta. Lisäksi palkkakustannuksiin vaikuttaa kiky-sopimuksen päättymisen myötä korkeampi lomarahaprosentti 5,5 %. Kokonaisuutena henkilöstökulujen kasvu on em. syistä noin 3 prosenttia.

Talousarvioraamiin on sisällytetty kaupunkirakenneselvityksen ja palvelusuunnitelman toimenpiteet, jotka hallintokuntien on huomioitava talousarvion valmistelussa. Lisäksi raamiin on lisätty kaikki 27.6.2019 kaupunginhallitukselle esitellyt ehdotukset nopeutettavista palvelusuunnitelman toimenpiteistä.

Toimintakatteen ja tuloksen muodostuminen

Talousarvioraami vuodelle 2020 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Sisäiset erät tarkennetaan talousarvioon valmistelun yhteydessä, mutta se ei aiheuta muutosta kaupungin toimintakatteeseen. Talousarvioraamin lähtökohtana on ollut vuoden 2018 tilinpäätös, vuoden 2019 toteutumaennuste sekä vuoden 2020 arvioidut verotulot ja valtionosuudet, joiden pohjalta on määritelty koko kaupungin kulutaso.

Talousarvioraami 2020 osoittaa -315,325 miljoonan euron toimintakatetta, joka on 10,517 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa (-304,808 miljoonaa euroa). Toimintakustannusten nousu on noin 3,45 % talousarvioon 2019 verrattuna.

Mikkelin kaupungin verotulot vuodelle 2020 ovat Kuntaliiton 8/2019 arvion mukaan 217,76 miljoonaa euroa. Verotilityksissä on vuonna 2020 tulorekisteriin liittyvästä ansiotulotietojen uudistuneesta ilmoitustavan muutoksesta johtuen noin 4 miljoonaa euroa lisäystä, joka johtuu vuoden 2019 kertymävajeesta. Verotulojen kasvuennustetta on arvioittava tarkemmin syksyn talousarviovalmistelussa.

Valtionosuuksien osalta on arvioitu, että valtion talousarviossa Kiky-leikkausten määräaikaisuus lakkaa ja hallitus ei tee uusia leikkauksia valtionosuuksissa kunnille. Heikentyneiden BKT:n kasvuennusteiden valossa valtionosuuksien kasvuun liittyy kuitenkin epävarmuutta.

Tilikauden 2020 tulos muodostuu talousarvioraamin mukaan seuraavasti (tuhansina euroina):

 • Toimintakate                            - 315 325
 • Verot                                            217 760
 • Valtionosuudet                           121 990
 • Rahoitustulot, netto                       1 880
 • Vuosikate                                       26 305
 • Poistot                                          - 21 000
 • Varaukset ja poistoero                - 1 455
 • Tilikauden tulos                              3 850

 

Talousarvioraamin 2020 vuosikate on 26,3 miljoonaa euroa, joka on talousarvion 2019 talouden suunnitelmankauden sopeutusohjelman mukainen; investointien rahoittamiseksi on tavoiteltava noin 30 miljoonan euron vuosikatetasoa.

Talousarvioraamiin sisältyy seuraavia riskejä:

 • Verotilitysten kertymään liittyvät epävarmuudet vuonna 2019–2020 ansiotulotietojen uudistuneesta ilmoitustavasta ja BKT:n kasvuennusteiden alentumisesta johtuen
 • Valtionosuuksien lopullinen määrä tarkentuu vasta myöhemmin syksyllä, kun uuden hallituksen valmistelema valtion talousarvioesitys 2020 valmistuu
 • Työmarkkinatuen kuntaosuus voi toteutua arvioitua suurempana, jos työllistämistoimet eivät tehoa
 • Essoten talousarvion valmistelu on vielä kesken, eikä vuoden 2019 toteutuma perusterveydenhuollon osalta ole tiedossa. Viimeisimmän arvion mukaan Essoten kuntalaskutuksen toteutumaennuste olisi vuosille 2019 ja 2020 jopa 331 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi Mikkelin kaupungille noin 196 miljoonan euron kuntalaskutusta. Talousarviossa on nyt varauduttu 192,3 miljoonan euron Essoten kuntalaskutukseen. Essoten kuntalaskutus ja alijäämien muodostaminen Essoten taseeseen tarkentuu syksyn aikana kuntien kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvioraamin vuodelle 2020 ja valtuuttaa talouspalvelut laatimaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun perusteella esittelijä muutti esitystään siten, että suunniteltuja leikkauksia perusopetuksen tuntikehykseen ei toteuteta. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Kuvaus

Palvelualueet esittelevät kaupunginhallitukselle talousarvion yhteydessä valmisteltavia talouden sopeutustoimenpiteitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saamansa tilannekatsauksen ja antaa ohjeistuksen jatkovalmisteluun.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, tekninen johtaja Jouni Riihelä, talousjohtaja Heikki Siira ja henkilöstöjohtaja Maria Närhinen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus keskusteli Urpolan koulun ja lukion väistötilaratkaisuista XAMK Oy:n tiloihin, minkä keskusten yhteydessä Jyrki Koivikko ilmoitti olevansa esteellinen (XAMK Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän keskustelun ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän kohdan osalta tarkastettiin kokouksessa.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.