Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 353 Vesiosuuskunta Vesiheinän velan takaus

MliDno-2019-200

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
  • Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on 8.10.2012, § 86 päättänyt myöntää 800 000 euron omavelkaisen takauksen Vesiosuuskunta Vesiheinän (y-tunnus 1804597-9) Suur-Savon Osuuspankista ottamaan velkaan (FI11 5271 0480 3369 58). Velan viimeinen takaisinmaksupäivä on velkakirjan laatimishetkellä 25.1.2028. Velan kuukausittain lyhennyserä korkoineen on 1 530,00 euroa ja velkaa on jäljellä 144 804,54 euroa.

Viimeisen vuoden sisällä Vesiosuuskunta Vesiheinä on rakentanut kuusi uutta liittymää, joista osuuskunta on tehnyt liittyjien kanssa kymmenen vuoden rahoitussopimukset. Lisäksi vesiosuuskunnan osuuskuntakokous on päättänyt tehdä merkittävän parannusinvestoinnin vesiverkostoon vaihtamalla manuaaliset vesimittarit etäluettaviin digitaalisiin mittareihin. Vesimittareiden vaihdosta tulevat kustannukset ovat yhteensä noin 40 000 euroa.

Pitääkseen rahatilanteensa edelleen vakaana, Vesiosuuskunta Vesiheinä on neuvotellut Suur-Savon Osuuspankin kanssa kymmenen (10) kuukauden lyhennysvapaan myöntämisestä Mikkelin kaupungin takaamalle velalle. Suur-Savon Osuuspankki on alustavasti suostunut velan ehtojen muutokseen, mikäli Mikkelin kaupunki takaajana hyväksyy uuden maksusuunnitelman.

Velan maksusuunnitelma muuttuisi niin, että ajalta 1.8.2019-31.5.2020 lainasta maksettaisiin vain korot. Lainan 1 530,00 euron suuruisia kuukausittaisia lyhennyksiä maksettaisiin jälleen 1.6.2020 alkaen. Muutoksista johtuen laina-aika pitenisi kymmenen kuukautta, viimeisen takaisinmaksupäivän olleessa 25.10.2028. Muilta osin velan ehdot jäisivät ennalleen.

Vesiosuuskunta Vesiheinä on 3.9.2019 esittänyt Mikkelin kaupungille pyynnön suostua velan maksusuunnitelman muutokseen takautuvasti 1.8.2019 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin takaaman, Vesiosuuskunta Vesiheinän Suur-Savon Osuuspankissa olevan velan (FI11 5271 0480 3369 58) maksusuunnitelman muutoksen takautuvasti 1.8.2019 alkaen. Maksusuunnitelman muutoksesta johtuen kaupungin takaaman velan laina-aika pitenee kymmenen kuukautta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vesiosuuskunta Vesiheinä, Suur-Savon Osuuspankki, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi