Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 350 Rantakylän yhtenäiskoulun kivikoulun korjaustyöt

MliDno-2015-2308

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Osa Rantakylän yhtenäiskoulun käyttäjistä on kokenut saavansa oireita sisäilmasta niin sanotun kivikoulun puolella. Kivikoulu on rakennettu vuonna 1956 ja se ei ole ollut viimeisimmän peruskorjauksen piirissä.

Rakennukseen tehdyissä tutkimuksissa on havaittu rakennusajalle tyypillisiä rakenneratkaisuja, jotka ovat osittain vaurioituneet. Nämä voivat vaikuttaa kiinteistön sisäilman laatuun. Kellarikerroksessa, jossa on teknisen käsityön luokka sekä varastotiloja, on havaittu rakenteissa kosteusvaurioita ja mikrobikasvustoa sekä lattiapinnoitteessa paikallisia vaurioita. Lisäksi kiinteistössä oli ilmavuotoja rakenteiden läpi. Sisäilman laatuun on näiden rakenteellisten ongelmien lisäksi vaikuttanut puutteet ilmanvaihtojärjestelmän suodatuksessa sekä tiloissa ollut runsas yläpölykertymä.

Kohteeseen on perustettu kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä. Työryhmä on pyytänyt Mikkelin kaupungin terveysvalvonnalta lausuntoa Rantakylän kivikoulusta. Terveysvalvonnan lausunnon mukaan rakennuksessa on terveydensuojelulain tarkoittama terveyshaitta, jonka poistamiseksi toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin. Mikäli korjaustoimet tehdään kohtuullisessa ajassa ja suojaavat toimenpiteet voidaan toteuttaa, ei terveydensuojeluviranomaisen asettamia käyttörajoituksia tarvita.

Kohteen korjaustarpeet painottuvat rakennuksen kellaritilaan. Korjauksen kustannusten määrittämiseksi voidaan yksikköhintana pitää suuruusluokkaa 1500 €/m². Tämän lisäksi on ulkopuolisia kustannuksia. Laseknnallinen kustannustaso on 1 M euron suuruusluokassa. Tämä korjaus sisältää kellarin osalta lattian tuplalaatan purkamisen, ulkopuolen vedenpoistojärjestelmien uusimisen, salaojat, sokkelieristyksen, seinien mineraalivillojen poistamisen sekä sisäpuolen pintojen korjaukset. Rakennuksen ylemmissä kerroksissa havaitut puutteet ovat pieniä ja helposti korjattavissa. Kustannusarvio ei sisällä tilojen käyttötarkoituksen muutoksia.

Kellaritiloihin on Rantakylän koulun viimeisimmässä remontissa suunniteltu rakennettavaksi myös koulun puku- ja pesuhuonetiloja. Näitä ei ole toteutettu. Hankkeen aikana todettiin kohteessa rakenteissa olevia ongelmia. Näiden tilojen laskennallinen kustannustaso on n. 250 000 euroa.

Vaihtoehtoinen ratkaisu kellaritilojen korjaukselle on tehdä vain tarvittavat purkutyöt ja pakolliset korjaukset sekä poistaa tilat tämän jälkeen käytöstä. Tämä ratkaisu vaatii kuitenkin korvaavat teknisen käsityön tilat uudisrakennukseen. Tällaisen ratkaisun kustannusarvio on kivikoulun osalta noin 0,4 M€ ja uudiskohteen hinta on noin 1,6 M€ eli yhteensä 2 M€.

Hankkeen suunnittelu aloitetaan syksyllä 2019 ja toteutusajankohta sovitaan yhdessä käyttäjien kanssa. Hankkeen toteutukselle ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle päätettäväksi, että Rantakylän koulun kivikoulun teknisen käsityön tilat sekä ulkovälinevarasto korjataan. Muut kellarissa sijaitsevat tilat esitetään purettavaksi, jonka jälkeen tilat poistettaisiin käytöstä. Rakennuksen ulkopuoliset salaoja- ja sadevesijärjestelmät sokkelieristyksineen esitetään uusittaviksi tarvittavilta osin. Kustannusarvio täsmentyy suunnittelun yhteydessä. Korjaustoimenpiteisiin varaudutaan investointiohjelman puitteissa.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta pyytää asiasta kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunnon liitettäväksi kaupunginhallituksen esittelytekstiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 6/2019 hyväksynyt päätöksen, jossa on esitetty, että Rantakylän yhtenäiskoulun kivikoulun teknisen käsityön tilat sekä ulkovälinevarasto korjataan. Muut kellarissa sijaitsevat tilat esitetään purettaviksi, jonka jälkeen tilat poistetaan käytöstä. Rakennuksen ulkopuoliset salaoja- ja sadevesijärjestelmät sokkelieristyksineen esitetään uusittaviksi tarvittavilta osin.

Rantakylän yhtenäiskoulu on rakennettu 700 oppilaalle ja jo nyt siellä opiskelee yli 700 oppilasta. Syksyllä 2020 ennuste on lähellä 730 oppilasta. Tilat, joihin purkutoimenpiteet kohdistuvat ja vain osa korjataan takaisin opetuskäyttöön, ovat elintärkeitä. Päätöksen perusteella on syytä olettaa, että mm. teknisen käsityön varasto, sosiaalitilat, siivouskeskus ja käytävä jäisivät remontin jälkeen pois käytöstä.

Teknisen käsityön varasto on perusedellytys opetuksen toiminnalle. Lautakunnan päätöksestä ei käy selkeästi ilmi, jääkö tämä tila käyttöön vai ei ja luetaanko varastotila opetustilaksi vai ei.

Koululla on jo nyt puute sosiaalitiloista, koska opetushenkilöstön määrä on lisääntynyt. Kaikille työntekijöille ei ole osoittaa omaa kaappitilaa mm. ulkovaatteille ja liikuntavaatteille (luokanopettajilla tulee olla mahdollisuus vaihtaa vaatetusta mm. liikuntatunneille). Sosiaalitila tarvitaan.

Käytävätila, joka mahdollisesti jäisi pois käytöstä estää yhtenäiskoulun rakenteen ja luokkatilojen tehokkaan käytön. Kivikoulussa on vakituisesti yksi kolmas luokka. Oppilaat käyvät viikoittain useamman kerran uuden kunnostetun rakennuksen tiloissa mm. kielten, käsityön (tekstiili) ja musiikin tunneilla. Lisäksi kaikki kivikoulun oppilaat käyttävät joka päivä ruokalaa. Käytävän puuttuminen tarkoittaisi sitä, että edellä mainittuihin tiloihin tulisi kulkea ulkokautta. Käytävä tarvitaan jatkossakin.

Siivouskeskuksessa on tällä hetkellä normaalin siivoustarvikkeiden lisäksi pyykinpesuyksikkö. Seuraava siivouskeskus on D-osassa toisella puolella koulua, joten tämäkin on tärkeä säilyttää.

Remontti pitää ehdottomasti saada terveysviranomaisen lausunnon mukaan kohtuullisessa ajassa, mutta se ei voi tarkoittaa näiden tilojen vähenemistä.

Kesästä 2018 remontissa olleista alakoulun oppilaiden sosiaalitiloista voidaan luopua, koska oppilaat voivat tarvittaessa käyttää Rantakeitaan ja koulun muita oppilaiden sosiaalitiloja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa edellä olevan lausunnon kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää toteuttaa Rantakylän kivikoulun teknisen käsityön tilojen sekä ulkovälinevaraston remontin kasvastus- ja opetuslautakunnan lausunnon mukaisesti edellyttäen, että remontti on toteuttavissa vuosille 2019-2020 hyväksyttyjen investointimäärärahojen puitteissa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä esitti asian jättämistä pöydälle. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

 

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Rantakylän kivikoulun korjaamiseksi on kolme vaihtoehtoa

1. Kellarissa sijaitsevan teknisen käsityön tilat sekä siihen liittyvä varasto korjataan. Muut kellarissa olevat tilat poistetaan pääosin käytöstä, jotta niistä ei aiheudu ongelmia tulevaisuudessa riskirakenteiden vuoksi. Kellarin lattian tuplalaatta puretaan, ulkopuolen vedenpoistojärjestelmä uusitaan, salaojat uusitaan, sokkelieristykset korjataan ja kellarin seinien mineraalivillat poistetaan. Rakennuksen ylemmissä kerroksissa havaitut puutteet korjataan. Kellariin ei rakenneta  puku- ja pesuhuonetiloja. Yhdyskäytävä pyritään säilyttämään rakennusten välillä tapahtuvan kulkemisen mahdollistamiseksi. Kustannusarvio tälle vaihtoehdolle on noin 1 M€.

2. Kellaritiloissa tehdään vain tarvittavat purkutyöt ja pakolliset korjaukset sekä poistetaan tilat tämän jälkeen käytöstä. Tämä ratkaisu vaatii kuitenkin korvaavat teknisen käsityön tilat uudisrakennukseen. Tällaisen ratkaisun kustannusarvio on kivikoulun osalta noin 0,4 M€ ja uudiskohteen hinta on noin 1,6 M€ eli yhteensä noin 2 M€.

3. Koko kivikoulun rakennus puretaan ja korvaataan uudisrakennuksella. Kustannusarvio tälle vaihtoehdolle on noin 5-6 M€.

Kaupunkiympäristölautakunta on puoltanut, että Rantakylän koulun ns. kivikoulun teknisen käsityön tilat sekä ulkovälinevarasto korjataan. Muut kellarissa sijaitsevat tilat esitetään purettaviksi, jonka jälkeen tilat poistettaisiin käytöstä. Rakennuksen ulkopuoliset salaoja- ja sadevesijärjestelmät sokkelieristyksineen esitetään uusittaviksi tarvittavilta osin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on esittänyt, että tilat tulee korjata kohtuullisessa ajassa, mutta se ei voi tarkoittaa tilojen vähenemistä. Kesästä 2018 remontissa olleista alakoulun oppilaiden sosiaalitiloista voidaan luopua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää toteuttaa Rantakylän kivikoulun korjaustyöt 1 vaihtoehdon mukaisesti. Lopullinen korjauslaajuus tarkentuu korjaussuunnittelun aikana.

Linjaus edellyttää, että remontti on toteutettavissa vuosille 2019-2020 hyväksyttyjen investointi- tai käyttötalousmäärärahojen puitteissa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti seuraavan täydennyksen:

"Lisäksi korjaussuunnittelun aikana selvitetään oppilaille ja henkilökunnalle terveyshaittoja aiheuttavan kivikouluosan kokonaan purkaminen ja uudelleen rakentaminen, joko nykyiseen paikkaan tai vaihtoehtoisesti koulutontin muuhun osaan. Selvitysten ja tarkempien kustannuslaskelmien jälkeen päätetään vaihtoehdon 1 korjausrakentamisesta tai vaihtoehdon 3 uudisrakentamisesta. Päätös tehdään vuoden 2020 talousarvion yhteydessä."

Koska kukaan ei kannattanut Jarno Strengellin esitystä, se raukesi.

Jarno Strengell jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Merkitään, että kiinteistöpäällikkö Jarkko Hyttinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Virpi Siekkinen, Jarkko Hyttinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.