Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 356 Haukivuoren aluejohtokunnan aloite kiinteistöveromuutoksesta

MliDno-2019-1212

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta on tehnyt seuraavan sisältöisen aloitteen:

"Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistövero on kuntakohtainen.

Nykyinen käytäntö, että verotus kohdistuu useamman tontin kokonaisuuteen, on huono, koska se estää vapaa-ajanasumisen lisälaajentumista ranta- ja asemakaavoitetuilla alueilla. Haukivuoren aluejohtokunta esittää aloitteen kiinteistöveron perusteiden tarkentamisesta niin, että verotus kohdistuu vain myytävään tonttiin.

Haukivuoren aluejohtokunta on käsitellyt kiinteistöverotuksen muutosta 4.5.2017 §27:ssä, jolloin Haukivuoren aluejohtokunta esitti kaupunginhallitukselle, Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakuntaliitoille, että kiinteistöveron perusteita tarkistettaisiin niin, että verotus kohdistuu vain siihen tonttiin, joka myydään.

Haukivuoren aluejohtokunta esitti asiansa ko. yhteisöjen tapaamisessa Haukivuorella sekä lähetti 17.5.2017 kirjeen Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakuntaliitoille asiasta allekirjoittajina aluejohtokunnan puheenjohtaja Laukkanen ja sihteeri Lahti:

”Esitämme, että, Te, maakuntatasoisina organisaatioina ryhdytte välittömästi toimenpiteisiin ranta- ja asemakaavojen kiinteistöveron perusteiden muuttamiseksi ja  tarkistamiseksi siten, että verotus kohdistuu jatkossa vain siihen tonttiin,  joka myydään. Nykyinen käytäntö on se, että jos maanomistaja myy ranta- ja asemakaavalta tontin useamman rantatontin osasta esimerkiksi vain yhden, kaikki siinä kokonaisuudessa olevat tontit tulevat kiinteistöverotuksen piiriin. Tämä peruslähtökohta estää merkittävästi vapaa-ajanasutuksen lisälaajentumista nykyoloissa!”

Haukivuoren aluejohtokunta aloitteessaan pyytää kaupunginhallitukselta vastausta ja selvitystä, mitä se on tehnyt edellä esitettyihin Aluejohtokunnan toimiin, jolla on merkittävä vaikutus niin Mikkelin kaupungin alueen kuin Suomen toiseksi suurimman vapaa-ajanasutusmaakunnan tonttitarjonnan myynti- ja kasvuedellytyksiin. Tilanteen tärkeyttä kuvaa se, että Sipilän hallitus aloitti kiinteistöverouudistuksen, joka on vielä kesken ja siihen voitaneen vielä vaikuttaa nopeilla toimilla, jos tähän mennessä ei ole toimittu. Pyydämme vastaustanne hallintosääntöön merkityssä kohtuullisessa määräajassa."

Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä (hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja valvominen (hallintosääntö 29 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee Haukivuoren aluejohtokunnan aloitteen tietoonsa.

Lautakunta toteaa, ettei asia kuulu sen substanssialaan.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ottaa kantaa Haukivuoren aluejohtokunnan tekemään aloitteeseen kiinteistöverosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi
  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta on tehnyt aloitteen kiinteistöverotuksen muuttamiseksi. Tällä hetkellä kiinteistöverotuksen lainsäädäntö lähtee siitä, että esimerkiksi maatilaan kuuluva muu kuin asemakaava-alueella oleva rakennusmaa (esimerkiksi ranta-asemakaavassa tai yleiskaavassa rakennusmaaksi varattu alue) katsotaan varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 29 §:n 2 momentin mukaan rakennusmaaksi siitä lähtien, kun verovelvollinen aloittaa rakennuspaikkojen myynnin. Maanomistajalle kaavassa osoitettu tonttivarasto tulee kiinteistöveron piiriin, kun ensimmäinen rakennuspaikka kyseiseltä alueelta myydään. Aluejohtokunta lähtee aloitteessaan siitä, että kiinteistöverotuksen tulisi kohdistua vain kaupan kohteena olevaan tonttiin. Eli edellä kuvatussa tilanteessa yhden tontin myyminen ei laukaisisi maanomistajalle kiinteistöverotusta alueen muiden rakennuspaikkojen osalta.

Tällä hetkellä voimassaolevan kiinteistöverotuslainsäädännön vaikutuksista esim. maanomistajien halukkuuteen myydä tontteja ei ole saatavissa tutkimustietoa. Vastaavasti ei ole myöskään olemassa arvioita siitä, miten aluejohtokunnan esittämä aloite vaikuttaisi esimerkiksi kunnan kiinteistöverokertymään. Asian tarkempi selvittäminen olisikin aiheellista. Tällä hetkellä valtiovarainministeriössä on meneillään kiinteistöverotuksen uudistus, jonka tavoitellaan tulevan voimaan vuonna 2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää valtiovarainministeriölle esityksen, että Haukivuoren aluejohtokunnan aloitteessa esille nostettu asia kiinteistöverotuksen muuttamisesta olisi aiheellista selvittää kiinteistöveromuutoksen yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haukivuoren ajk, valtiovarainministeriö

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.