Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 357 Haukivuoren aluejohtokunnan aloite - haudanhoitoa koskeva sopimus

MliDno-2019-880

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

1960-1970-luvuilla Haukivuoren kunta on saanut lahjoituksena kiinteistön. Lahjoituksen ehtona on ollut, että kunta ottaa vastuulleen Aune Tiihosen sukuhaudan hoidon. Sopimuksessa ei ollut päättymisaikaa. Hauta jäi kunnan vastuulle. Haukivuori liittyi osaksi Mikkeliä vuonna 2007. Haukivuoren aluejohtokunta on maksanut viime vuodet haudanhoitolaskua.

Haukivuoren aluejohtokunta on päättänyt lopettaa haudanhoidon maksamisen. Se esittää aloitteenaan, että kaupunginhallitus tekee ratkaisun sukuhaudan hoidosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Aune Tiihosen sukuhaudan hoidosta luovutaan.

Lisäksi lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki laatii ohjeen lahjoituksiin ja perintöihin liittyvien velvoitteiden sitovuudesta ja aikarajoituksista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi
  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren kunta on vastaanottanut vuonna 1953 testamentilla Aune Tiihosen kiinteän omaisuuden. Testamentilla tullut omaisuus on myyty ja saaduilla varoilla on perustettu testamenttimääräyksen mukaisesti henkilön nimeä kantava rahasto. Rahasto on vuonna 1989 yhdistetty muihin rahastoihin, rahastossa jäljellä olevien varojen määrä on tuolloin ollut noin 17.000 markkaa. Testamenttiin on sisältynyt haudanhoitoa koskeva määräys, jossa ei ole määritelty haudanhoitovelvoitteen kestoa. Aiemmin seurakunnat tekivät ainaishaudanhoitosopimuksia, joissa haudanhoidolle ei ollut päättymispäivää. Seurakunnat eivät enää tarjoa kyseisenlaisia sopimuksia ja myös vanhat sopimukset on irtisanottu. Kun seurakunnat eivät enää tee ainaissopimuksia, joudutaan tekemään tulkintaratkaisu sen osalta, miten pitkään testamentin haudanhoitomääräystä tulee noudattaa. Myös valtiokonttorilta saataviin kuolinpesän varoihin sisältyy velvoite huolehtia perittävän henkilön haudanhoidosta. Valtiokonttorin tulkintalinja on, että tämä velvoite täytetään tekemällä seurakunnan kanssa  pisin mahdollinen määräaikainen haudanhoitosopimus.Tällä hetkellä esimerkiksi Mikkelissä seurakunnan kanssa on mahdollista tehdä enimmällään 10-vuoden mittainen haudanhoitosopimus. Kyseisessä tapauksessa testamentin vastaanottajana Haukivuoren kunta ja myöhemmin Mikkelin kaupunki on huolehtinut perinnön jättäneen henkilön haudanhoidosta jo yli 65 vuotta. Kyseistä aikaa voidaan pitää pitkänä, kun sitä verrataan esim. edellä mainittuun valtiokonttorin noudattamaan tulkintaan. Vastaavaa tulkintaa noudatetaan usein esimerkiksi pesänjakajan suorittamassa perinnönjaossa. Ei voida katsoa, että testamentin tekijän tarkoituksena olisi ollut, että lopulta kaikki pesän varat tulisivat käytetyksi haudanhoitoon. Asiaa aiemmin käsitellyt Haukivuoren aluejohtokunta on päätynyt myös esityksessään siihen, ettei kyseisen sukuhaudan hoitoa enää jatkettaisi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää luopua  Aune Tiihosen sukuhaudan hoidosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haukivuoren ajk, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi