Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen päätöksestä kaatumisvahingon vahingonkorvauksesta

MliDno-2020-62

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungilta on haettu vahingonkorvausta Muuntajantiellä Anttolassa sattuneesta kaatumisvahingosta. Kaupunginlakimies on vahingonkorvausta koskevassa päätöksessään katsonut, ettei kaupunki ole asiassa korvausvelvollinen. Kaupunginlakimiehen päätöksestä on jätetty oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle. Korvauksen hakija oli ilmoituksensa mukaisesti 15.11.2019 ollut iltakävelyllä Anttolan taajamassa. Muuntajatien reunassa oli ollut iso määrä puista pudonneita lehtiä ja niiden vuoksi reuna oli ollut hyvin liukas. Tästä johtuen korvauksen hakija oli kävellyt lähempänä Muuntajatien ajoradan kohdalla. Muuntajatie 4:n kohdalla oli ollut koholla oleva venttiilikaivon kansi, johon hakija oli kompastunut. Hakija on ilmoittanut, että hänen sairaanhoitokulunsa on katettu hänen omasta tapaturmavakuutuksestaan. Vakuutus ei ole korvannut kuitenkaan kaatumisen yhteydessä hajonneita silmälaseja, joiden arvoa, 468,80 euroa, on haettu Mikkelin kaupungin korvattavaksi.

Asiaa tulee arvioida vahingonkorvauslain sekä yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaisesti, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu. Vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tässä tapauksessa, että Mikkelin kaupungin katsotaan menetelleen tuottamuksellisesti väylien ylläpidon osalta. Kaupunginlakimies on päätöksesään todennut, että Muuntajatie 4:n osalta kadun ylläpitovastuu kuuluu kadun keskilinjaan asti Muuntajatie 4:n kiinteistölle. Tapahtumakuvausta on oikaisuvaatimuksessa täydennetty. Oikaisuvaatimuksessa on tuotu lisäksi esille, että Muuntajantien ja Taipaleentien ylläpitovastuu olisi kaupungilla, koska kyseessä on kaava-alue. Kyseisellä alueella on Taipaleentien ja Muuntajantien kohdalla ulkokaarteessa pieni kaistale Mikkelin kaupungin hoitovastuulla olevaa aluetta rantaan johtavalla tieosuuden kohdalla. Asemakaava-alueiden kunnossapitovastuu määräytyy kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (31.8.1978/669) mukaisesti. Laki asettaa tontinomistajalle (myös tontin vuokraajalle) velvollisuuden pitää katu puhtaana tontin rajasta keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä, koskien roskien ja lian poistoa. Joka tapauksessa vahingon ei voida katsoa olevan suorassa syy-yhteydessä kadulla olleisiin lehtiin. Kadulle sijoitetut kaivot ja kaivonkannet kuuluvat pääsääntöisesti Mikkelin kaupungin hoitovastuulle.

Jalankulkijoiden on tieliikennelain mukaisesti käytettävä tien vasenta reunaa. Tien reuna ei ole kuitenkaan ollut tien reunassa olevien lehtien aiheuttamasta liukkaudesta johtuen käyttökelpoinen. Vahingon korvaaminen voi estyä tai sitä voidaan sovitella, jos vahingonkärsijä myötävaikuttaa vahingon syntymiseen. Tämä johtuu siitä, että vahingonkärsijällä on velvollisuus rajoittaa vahinkoaan. Vahingonaiheuttaja ei siten vastaa sellaisista vahingoista, jotka olisi voitu välttää vahingonkärsijän asianmukaisilla rajoittamiskeinoilla. Oikaisuvaatimuksessa on tuottu esille, että turvallinen kadun ylittäminen on vaatinut huomion, eikä venttiilikaivon havaitseminen tämän vuoksi ole ollut mahdollista. Kyseinen katu-alue on kuitenkin ilta-aikaan hyvin rauhallisesti liikennöity. Kyseisessä tilanteessa jalankulkijan olisi tullut tarkkailla käyttämäänsä reittiä. Reittiä olisi tullut tarkkailla tavanomaista enemmän, kun kulkupaikka poikkesi jalankulkijalle tarkoitetusta tien reuna-alueesta. Samoin jalankulkijalla voidaan katsoa olevan velvollisuus erityisen huolellisuuden noudattamiseen (ja mahdollisesti lisävalaistuksen käyttämiseen), jos alue on esimerkiksi heikosti valaistu. Hakemuksen liitteinä olevista valokuvista selviää, että kaatumisen aiheuttanut venttiilikaivon kansi on ollut jonkin verran koholla tien pinnan tasoon verrattuna. Kaivon kannen korkeus ei kuitenkaan poikkea merkittävästi tavanomaisesta tasosta. Kaupungin katualueilla on usein vastaavalla tavalla katujen normaalista tasosta poikkeavia rakenteita – monttuja, kiviä, katukiveysten reunoja. Kun otetaan vielä otetaan huomioon, että kyseinen kansi ei ole sijainnut yleisesti jalankulkuun käytettävällä tien reuna-alueella, Mikkelin kaupungin ei voida katsoa toimineen asiassa tuottamuksellisesti kaupungilla olevan kadun ylläpitovastuun osalta. Päätöstä ei ole aiheellista muuttaa oikaisuvaatimuksen perusteella. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupungihallitus päättää hylätä kaupunginlakimiehen viranhaltijapäätöksestä 29.1.2020 MliDno-2020-62 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla tai oikaisuvaatimuksella. Asianosaisen, joka on tyytymätön päätökseen, tulee nostaa siviilioikeudellinen kanne paikallisessa alioikeudessa tai sopimukseen perustuvassa asiassa sopimuksessa määrätyssä muussa tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.

Käsitellyt asiat