Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 20.1.2020 § 31 (Yhteenveto ja selvitys Mikkelin kaupunkiorganisaatioon kohdistuvista väitteistä rakenteellisesta korruptiosta)

MliDno-2019-940

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus keskusteli kokouksessaan 8.4.2019 Länsi-Savossa 27.3.2019 julkaistusta yleisönosastokirjoituksesta, jossa kirjoitettiin mm. kaupungin rakenteellisesta korruptiosta ja luottamushenkilön painostamisesta. Kaupunginhallitus päätti pyytää selvityksen kirjoituksen tehneeltä luottamushenkilöltä Satu Taavitsaiselta. Satu Taavitsaisen antama selvitys merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen kokouksessa 15.4.2019. Selvityksessä on nostettu esille useita epäkohtia liittyen kaupungin toimintaan. Nämä esitetyt epäkohdat koskevat mm. kaavasta tehtäviä poikkeamisia, kaupungin tonttien myyntiä ja vuokraamista sekä näihin liittyviä käytäntöjä. Esille nostettuja seikkoja on käsitelty eri yhteyksissä mm. kaupunginhallituksen kokouksissa. Kaupunginlakimies on kaupunginjohtajan pyynnöstä tehnyt yhteenvedon saaduista selvityksistä. 

Kuntaliiton verkkojulkaisu Korruptio ja eettisyys kunnassa (2018) mukaisesti korruption esiintymismuotoja voivat esimerkiksi olla:

Virka-aseman väärinkäyttö, lahjonta, lahjusten ottaminen ja pyytäminen, petos, kavallus, varastaminen, yhteisten varojen väärinkäyttö, uhkailu ja väkivallalla pakottaminen, luottamuksellisen tiedon väärinkäyttö, suosinta ja suosikkijärjestelmän ylläpito, lakien ja määräysten kiertäminen, tosiasioiden vääristely, laiton seuranta ja tarkkailu, velvollisuuksien laiminlyönti ja asioiden viivyttely,huonon hallinnon suojelu ja salailu, välinpitämätön johtamistyö, epäreilujen ja epäasiallisten keinojen käyttäminen alaisiin.

Tehdyssä selvityksessä ei ole tullut esiin, että Mikkelin kaupunkiorganisaatiossa olisi rakenteellista korruptiota. Painostamisväitteitä selvitettiin kaupunginlakimiehen toimesta kaupunginhallituksen kokouksessa keväällä 2019 eikä esille tulllut jatkotoimia edellyttäviä tapahtumia.

Selvitykset esitellään kokouksessa ja ovat pykälän liitteenä.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa yleisellä tasolla, että perättömien puheiden levittäminen on paheksuttavaa. Kaupunki pahoittelee asian johdosta viranhaltijoille, muille yksityisille henkilöille ja yrityksille aiheutunutta haittaa. 

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen päätöksestä 20.1.2020 § 31 on jätetty oikaisuvaatimus. Päätös koskee selvitystä, joka laadittiin rakenteellista korruptiota koskevien väitteiden johdosta. Samaan asiakokonaisuuteen liittyen joukko kaupungin työntekijöitä on jättänyt kaupunginhallitukselle vetoomuksen ulkopuolisen selvityksen hankkimiseksi asiassa. Vetoomuksen allekirjoittajat katsovat, että ulkopuolisen selvityksen hankkiminen olisi tarpeellista luottamuksen ja työrauhan palauttamiseksi. Kun otetaan huomioon asiakokonaisuuden luonne ja kaupunginhallitukselle  kaupungin työntekijöiltä tullut vetoomus, on ulkopuolisen selvityksen hankkiminen asiassa perusteltua. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kaupunginjohtajan tilaamaan Kuntaliitolta selvityksen koskien rakenteellisesta korruptiosta esitettyjä väitteitä. Oikaisuvaatimuksen johdosta annetaan päätös, kun selvitys on valmistunut. 

Päätös

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on luottamushenkilöön liittyvästä asiasta, asia  käsiteltiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Puheenjohtaja muutti esitystään siten, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan tilaamaan selvitys ulkopuoliselta taholta. 

Merkitään, että Satu Taavitsainen ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi/asianosainen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat