Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Norolan nuorisoseura ry:n laina, väliaikainen rahoitus Leader-hankkeeseen

MliDno-2020-513

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on 19.3.2018 § 27 tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan julkishyödyllisille yhdistyksille voidaan myöntää väliaikaista hankerahoitusta yhdistysten Leader-hankkeisiin yhteensä enintään 250 000 euroa. Väliaikaista rahoitusta on haettava kaupunginhallitukselta kirjallisesti ja rahoitushakemuksen liitteeksi on toimitettava ELY-keskuksen rahoituspäätös. Kaupunginvaltuusto on oikeuttanut kaupunginhallituksen päättämään väliaikaisen rahoituksen myöntämisestä Leader-hankkeisiin. Väliaikainen Leader-rahoitus on saajalleen korotonta, ja siitä laaditaan kaupungin ja yhdistyksen välinen kirjallinen sopimus.

Norolan nuorisoseura ry:lle on myönnetty Etelä-Savon ELY-keskukselta rahoitus Koulusta kylätaloksi -Leader-hankkeelle (hankenumero 109033). Hankkeessa entinen Rahulan koulun kiinteistö muutetaan Rahulan alueen kylätaloksi. Hankkeen kokonaisbudjetti on 38 591,00 euroa, johon myönnetyn julkisen hankerahoituksen osuus on yhteensä 19 295,50 euroa (ELY-keskuksen osuus 15 436,40 euroa + Leader-ryhmän osuus 3 859,10 euroa). Hankkeen omarahoitusosuus katetaan talkootyönä, hakijayhdistyksen omana pääomana sekä yhteistyökumppaneiden lahjoituksilla. Hanke on alkanut 13.11.2019 ja päättyy 31.8.2021.

Norolan nuorisoseura ry anoo Mikkelin kaupungilta väliaikaista hankerahoitusta kaupunginvaltuuston 19.3.2018 § 27 päätöksen mukaisesti 19 295,50 euroa. Väliaikainen hankerahoitus maksetaan takaisin Mikkelin kaupungille hankkeen päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.11.2021.

Oheismateriaalina on Norolan nuorisoseura ry:n rahoitushakemus liitteineen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Norolan nuorisoseura ry:lle väliaikaisen hankerahoituksen 19 295,50 euroa. Rahotus myönnetään korottomana ja vakuudettomana, ja se on maksettava takaisin hankkeen päätyttyä, kuitenkin 30.11.2021 mennessä.

Kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan väliaikaiseen rahoitukseen liittyvän sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Norolan nuorisoseura ry, talouspalvelut/Susanna Turunen ja Tiina Viskari

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Käsitellyt asiat