Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Meijän Mikkeli -jatkohanke

MliDno-2017-2274

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki valmistelee toimintasuunnitelman kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen ja valmistautuu tämän suunnitelman pohjalta hakemaan ESR-rahoitusta kansalaistoimijalähtöiseen kehittämishankkeeseen työnimeltään "Meijän Mikkeli".

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toimenpiteillä rahoitetaan mm. kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä kaupunkialueilla. Mikkeli on ollut yksi ensimmäisistä kaupungeista, jossa rahoitusmuotoa on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta otettu käyttöön Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeessa 2015-2018. Siitä saadut kokemukset rohkaisevat jatkamaan kehitystä uusin painotuksin.

Erityisenä tavoitteena on vahvistaa kansalaistoimijoiden osallistumista rakennerahasto-ohjelman toteutukseen sekä edistää erityisesti nuorten ja syrjäytymisvaarassa olevien (miehet) yhteiskunnallista osallisuutta ja edistää asuinalueiden yhteisöllisyyttä. Kehittämistoiminnan on tarkoitus olla avointa, laaja-alaista ja osallistavaa.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä, MYR, on pyytänyt Mikkelin kaupungilta ehdotusta kansalaistoimijalähtöisen toiminnan sisällöksi, rahoitusmalliksi ja hallinnolliseksi toimintamalliksi, jolla kehittäminen toteutetaan. Toiminnan on mahdollista käynnistyä heinäkuun alusta 2018. ELY-keskus varautuu rahoittamaan toimintaa ESR-rahoituksella.

Meijän Mikkeli -hankkeen tavoitteena on lisätä mikkeliläisten osallisuutta, luoda uusia tapoja ja toimintamalleja osallistua ja asukkaille mahdollisuuksia kokea arki merkityksellisenä. Hankkeen keskiössä ovat nuoret ja työikäiset, erityisesti miehet. Hanketoiminta halutaan viedä lähelle asukkaita ja luonnollisiin kohtauspaikkoihin. Lasten ja ikäihmisten avulla voidaan toteuttaa myös toimintaa, jolla voidaan madaltaa kynnystä osallistua ja lisätä perheiden osallisuutta.

Hankkeen kokonaiskustannukset 1.7.2008 - 31.12.2020 ovat 1 250 000 €. Kustannukset jakautuvat kolmelle vuodelle. Hankkeen kustannuksiin haetaan ESR-rahoitusta (Flat rate 17 % -mallilla), jossa kuntaosuus (Mikkelin kaupunki) on 15 % ja hanketoimijoilla 5 %.

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeen projektipäällikkö Hannu Korhonen esittelee hanketta kaupunginhallitukselle.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja sitoutuu siihen 15 %:n omarahoitusosuudella.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että projektipäällikkö Hannu Korhonen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hakema Meijän Mikkeli -hanke on rohkeasti kokeileva ESR 5-toimintalinjan verkostohanke (1.7.2018-31.12.2020), joka rohkaisee kokeilemaan uusia ideoita osallisuuden lisäämiseksi ja tarjoaa tähän monipuoliset rahoitusmallit.

Hanke kytkeytyy Mikkelin kaupunkistrategiaan vuosille 2018-2021. Saimaan kaunis Mikkeli -strategian mukaisesti hankkeen tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä sekä kaupunkilaisten aktiivista ja hyvinvointia tukevaa arkea. Tavoitteena on, että kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät hyvinvointia. Hankkeen toiminnalla lisätään kaupunkilaisten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja hyvinvointiinsa. Hanke vahvistaa kolmannen sektorin toimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa. Toiminnassa sovelletaan kokeilukulttuurin periaatteita. Hankkeen tarjoamat mahdollisuudet tulee tuoda laajasti eri toimijoiden tietoisuuteen ja toiminnan tulee olla avointa. Toimintalinjan 5 tavoitteiden mukaisesti hankkeen tulee pyrkiä tavoittamaan erityisesti heikommassa asemassa olevaa kohderyhmää.

Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja työikäiset, erityisesti miehet. Päähankkeen innostaa, osallistaa, mahdollistaa ja toteuttaa osallisuustoimintaa yhteistyössä järjestöjen kanssa. Päähanke rohkaisee toimijoita uusiin osallistaviin kokeiluihin mm. osallistavaan budjetointiin tai joukkorahoitukseen liittyen. Tuensiirtohankkeilla toimintamallia laajennetaan muihin asukkaiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja työkykyisyyden kannalta keskeisiin teemoihin.

Meijän Mikkeli –hanke on jatkumo 30.6.2018 päätyvälle Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä –hankkeelle. Uuden hankkeen projektipäällikkönä toimii Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä –hankkeen projektipäällikkö Hannu Korhonen ja projektiasiantuntijoina jatkavat em. hankkeen Hanna Knaappila ja Matti Paksu.

Hankkeen kokonaiskustannukset 1.7.2018-31.12.2020 ovat 1 250 000 €. Kustannukset jakautuvat 2,5 vuodelle. Hankkeen kustannuksiin saadaan ESR-rahoitusta (Flat rate 17 % -mallilla), jossa kuntaosuus (Mikkelin kaupunki) on 15 % ja hanketoimijoilla 5 %. Hankkeen rahoitusosuudet jakautuvat seuraavasti: ESR 1 000 000 euroa, Mikkelin kaupunki 187 500 euroa ja yksityinen rahoitus 62 500 euroa. Hankkeen kaupungin omarahoitusosuudet varataan Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen talousarvioon (Mikkelin kaupunginhallitus 6.11.2017 § 140).

Meijän Mikkeli -hankehakemus on ollut maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyssä 25.5.2018 ja MYR on puoltanut hankkeen rahoittamista. ELY-keskus on valmis tekemään hankkeelle rahoituspäätöksen, mutta se joutuu vielä odottamaan verottajan tulkintaa hankkeen arvonlisäverokohtelusta. Verottaja on ilmoittanut, että ALV-tulkinta viivästynee hieman kesälomien takia. ELY pyrkii tekemään hankkeelle rahoituspäätöksen välittömästi ALV-selvityksen saavuttua.

Hankkeessa toteutetaan ns. tuensiirtohankkeita. Tuensiirtohankkeet noudattavat toiminnassaan päähankkeen ohjeistusta. Hankkeen tukirahoitusosuudet ESR -rahoitukset tulevat sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle, joka maksaa tukirahoitusosuudet edelleen hankkeen toteuttajille. Tukirahoitusosuudet maksetaan hankkeiden toteuttajille ensisijaisesti ESR –rahoituksen saamisen jälkeen tai etukäteen, mikäli hankkeiden toteuttajien kassavirran riittävyyden vuoksi on perusteltua. Hankerahoituksen sujuvuuden vuoksi on perusteltua, että sivistysjohtajalle annetaan oikeudet hyväksyä sopimukset ja hankkeiden tukirahoitus hankkeen määrärahojen puitteissa.

Lisätietoja kehittämishankkeesta antavat rahoitusasiantuntija Pia Pirskanen, ELY-keskus, pia.pirskanen@ely-keskus.fi, p. 0295 024160; Hannu Korhonen, Mikkelin kaupunki, hannu.korhonen@mikkeli.fi, p. 044 0367977; rahoituspäällikkö Timo Ollila. ELY-keskus, timo.ollila@ely-keskus.fi,
p. 0295 026 695.

Projektipäällikkö Hannu Korhonen esittelee hanketta kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Meijän Mikkeli –hankkeen käynnistymisen ja osoittaa kehittämismäärärahoistaan hankkeen omarahoitusosuuden 187 500 euroa ajalle 1.7.2018-31.12.2020. Omarahoitusosuus osoitetaan sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että sivistysjohtajalla on oikeus hyväksyä sopimukset tuensiirroista ja hankerahoituksen puitteissa siten, että tukirahoitusosuudet maksetaan hankkeiden toteuttajille ensisijaisesti ESR –rahoituksen saamisen jälkeen tai etukäteen, mikäli hankkeiden toteuttajien kassavirran riittävyyden vuoksi on perusteltua.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Merkitään, että projektipäällikkö Hannu Korhonen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Oskari Valtola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 16.05 - 16.13.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kansalaistoimijalähtöinen Meijän Mikkeli –hanke (ESR, toimintalinja 5: Osallisuus ja köyhyyden torjuta) hakee jatkoa nykyiseen hankkeeseen ajalle 1.1.2021-30.6.2021.  EU-ohjelmakauden 2021-2027 käynnistyminen viivästyy. Näin ollen hankkeen jatkamisella pyritään turvaamaan käynnistettyjen toimintojen jatkuminen ja vakiinnuttaminen uudelle ohjelmakaudella, joka tarjoaa monipuoliset rahoitusmallit (flat rate 40 %, kertakorvaus, flat rate 7%) toteuttaa kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä kaupunkialueella. 

Meijän Mikkeli -hankkeessa jatketaan käynnistettyä elämäntapaneuvontaa sekä striimaus- ja drone –koulutuksia. Vakiinnutetaan perheparkki- ja avoimen kohtaamispaikan toiminta yhteistyössä lapsiperheverkoston kanssa. Tuensiirtohankkeissa jatketaan käynnistettyjen ja uusien toimien toteuttamista osallisuuden lisäämiseksi.

Jatkohankkeen kustannusarvio on 360 802 €, josta haettava ESR- ja valtion rahoitus (80 %) on 295 989 €, Mikkelin kaupungin rahoitus (15 %) 55 508 € ja yksityinen rahoitus (5 %, yhdistykset) 18 503 €.

Meijän Mikkeli -hankeen projektipäällikkö Hannu Korhonen esittelee asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti Meijän Mikkeli –jatkohankkeeseen ja sitoutuu osoittamaan kehittämismäärärahoistaan hankkeen omarahoitusosuuden 55 508 euroa ajalle 1.1.2021-30.6.2021, mikäli hanke saa myönteisen päätöksen rahoittajalta. Omarahoitusosuus osoitetaan sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että sivistysjohtajalla on oikeus hyväksyä sopimukset tuensiirroista ja hankerahoituksen puitteissa siten, että tukirahoitusosuudet maksetaan hankkeiden toteuttajille ensisijaisesti ESR –rahoituksen saamisen jälkeen tai etukäteen, mikäli hankkeiden toteuttajien kassavirran riittävyyden vuoksi on perusteltua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Meijän Mikkeli -hankeen projektipäällikkö Hannu Korhonen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Tiedoksi

Talouspalvelut, Hannu Korhonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Käsitellyt asiat